ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

20. новембар 2019.

БРОЈ 21
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 21 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 19. новембра 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 21 могу преузимати од четвртка, 21. новембра 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 21 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Контроверзно мишљење Министарства финансија о разврставању правних лица и предузетника у годишњем рачуну за 2019. годину на основу новог Закона о рачуноводству

 

ПДВ

Извршене су измене и допуне Правилника о пореским ослобођењима са правом на претходни порез

1. Начин и поступак остваривања пореског ослобођења за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу за некомерцијалне сврхе

2. Начин и поступак остваривања пореских ослобођења са правом на одбитак претходног пореза за промет у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева

3. Издавање потврде о пореском ослобођењу за промет добара и услуга из члана 24. став 1. тач. 16а) до 16г) Закона о ПДВ на захтев страног лица

Евидентирање страних лица у систем ПДВ – порески пуномоћник за ПДВ

1. Обавеза евидентирања страних лица у систем ПДВ у Републици

2. Ко може да буде порески пуномоћник страног лица?

3. Обавезе пореског пуномоћника страног лица

4. Престанак пореског пуномоћја

5. Шта ако се страно лице не евидентира у систем ПДВ иако има ту обавезу у складу са чланом 10а Закона о ПДВ?

6. Страно правно лице – обвезник ПДВ из угла Закона о порезу на добит

7. Одређене напомене у вези са утврђивањем основице за ПДВ у рачуну који у име и за рачун страног лица – обвезника ПДВ издаје порески пуномоћник


Порески и рачуноводствени аспект датих донација

1. Појмовно одређење донације

2. Из угла Закона о ПДВ

3. Из угла Закона о порезу на добит

4. Из угла Закона о порезу на доходак грађана

5. Из угла Закона о порезима на имовину

6. Осврт на порески и рачуноводствени третман спонзорства

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Промет услуга пројектовања грађевинског објекта обвезнику са територије АП Косово и Метохија, за коју је издата меница као гаранција за квалитетну и у року извршену услугу

2. Право на одбитак претходног пореза по основу издатака за лака теретна возила која се користе за службени пут, теренски превоз радника, опреме и материјала, као и транспорт робе

3. Промет услуге заваривања машинских ТГ и ТНГ инсталација на објекту у иностранству – приоритет напомене у рачуну на основу које се не обрачунава ПДВ

Грађевинарство

1. Примена члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ у случају куповине стамбеног објекта за издавање у закуп правном лицу

2. Поправка и пуштање у рад постројења за пречишћавање отпадних вода

3. Демонтажа и монтажа клима на пословном објекту у оквиру радова на адаптацији фасаде

 

РАЧУНОВОДСТВО

Угоститељство и хотелијерство – рачуноводствени и порески аспект –

1. Ко све може да обавља угоститељску делатност?

2. Шта се не сматра обављањем угоститељске делатности?

3. Обавезе угоститеља

4. Врсте угоститељских објеката

5. Категоризација угоститељских објеката

6. Регистровање огранка, односно издвојеног места предузетника

7. Радно време угоститељских објеката

8. Обавеза достављања пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма

9. Угоститељство и хотелијерство у систему ПДВ

10. Рачуноводствено евидентирање промета у угоститељству

11. Специфичности евидентирања промета преко фискалне касе, обавеза пријема платних картица

12. Евидентирање накнаде трошкова за исхрану запослених (топлог оброка)

13. Таксе и пенали у туризму

14. Продаја дуванских производа у угоститељским објектима

Заступљеност инструмената менаџмента трошкова у пракси

 

РАДНИ ОДНОСИ И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Предлог Закона о агенцијском запошљавању

Питања и одговори у вези са применом прописа о радним односима и социјалном осигурању на осниваче и директоре

1. Оснивач и директор који доприносе плаћа на најнижу месечну основицу подношењем (ПП ОД-О) није дужан да закључи уговор о правима и обавезама директора у смислу обавезе плаћања доприноса на уговорену накнаду

2. Плаћањем социјалних доприноса на уговорену накнаду директора који је истовремено и оснивач друштва не може се избећи обавеза плаћања социјалних доприноса најмање на најнижу основицу за оснивача/члана друштва који је радно ангажован (директор) у друштву

3. Обавезно социјално осигурање странаца као оснивача привредног друштва и предузетника према српским прописима о обавезном социјалном осигурању

4. Обавеза плаћања пореза и социјалних доприноса на уговорену накнаду странца који је директор у домаћем привредном друштву

5. Обавезно социјално осигурање странца који је оснивач/члан привредног друштва у Србији

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Положај и формирање повезаних привредних друштава

Питања и одговори из области привредних друштава

1. За закључене послове и пореске и друге законске обавезе одговоран је законски заступник, као одговорно лице које је у време предузимања тих радњи било уписано у АПР као законски заступник

2. У случају смрти јединог оснивача и законског заступника друштво заступа привремени заступник који је постављен од стране суда

3. (Не)могућност исплате дивиденде члану друштва уступањем непокретности из имовине друштва

4. Примена одредаба Закона о привредним друштвима о обавези директора друштва да поступа са дужном пажњом и о обавези извештавања органа друштва о постојању личног интереса у одређеним правним пословима

 

ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

Како до стварног власника? –

Питања и одговори у вези са применом Закону о Централној евиденцији стварних власника –

1. Услови за регистровање законског заступника као стварног власника

2. Утврђивање основа за евидентирање стварног власника

3. Физичко лице на које је пренето управљачко право је стварни власник док траје пренос управљачких права

4. Привредни субјекти чији су оснивачи јавна акционарска друштва регистрована ван Србије дужна су да одреде и евидентирају стварног власника

5. У случају када не постоји ниједно лице које испуњава услове да би било евидентирано као стварни власник, евидентира се законски заступник

6. Закон о евиденцији стварних власника не примењује се на предузеће у државној својини

7. Утврђивање правног следа власништва

8. Начин утврђивања стварног власника када је оснивач регистрованог субјекта инвестициони фонд

9. Утврђивање стварног власника у случају када регистровани субјект има два члана или више код којих није могуће утврдити стварног власника

 

ТРГОВИНА

Донесен је правилник о поступању Буџетске инспекције у вршењу надзора над реализацијом комерцијалних трансакција код субјеката јавног сектора

Донесен је правилник о безбедности играчака

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Предлог Закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

2. Објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају обрасца захтева за остваривање права код Фонда солидарности

3. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

4. Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

5. Подношење захтева за издавање потврде нерезидентном правном лицу o плаћеном порезу на добит по одбитку у Републици Србији

6. Захтев за издавање потврде о измиреним пореским обавезама у сврху трансфера средстава нерезидента у иностранство   118

7. Реализација пилот-пројекта „Унапређење дигитализованог система повраћаја ПДВ путницима“ почиње 1. јануара 2020. године

8. Нови (електронски) образац потврде о резидентности Грузије

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!