ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

06. новембар 2019.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 20 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 05. новембра 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од четвртка, 07. новембра 2019. године од 12 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана

1. Повећање неопорезивог износа зараде на 16.300 динара месечно

2. „Документовање“ трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

3. Поједностављење процедуре обрачуна пореза на приходе од самосталне делатности на паушално утврђен приход

4. Опорезивање прихода које остваре предузетници и предузетници паушалци по основу „несамосталног“ обављања делатности – тест самосталности

5. Умањење пореске основице на зараде за новонастањеног обвезника

6. Пореско ослобођење за новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност

7. Пореско ослобођење за послодавце који заснују радни однос са лицем које се сматра квалификованим новозапосленим лицем

8. Продужење периода примене постојећих пореских олакшица

9. Прецизира се начин утврђивања капиталног добитка

10. Порески третман помоћи у случају смрти запосленог, пензионисаног бившег запосленог или члана породице запосленог

11. Повећање неопорезивог износа стипендија и кредита ученика и студената

12. Изузимање од опорезивања дохотка нерезидентног обвезника који на територији Републике Србије проведе одређени период

13. Остале измене и допуне Закона


 

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Допринос за ПИО смањује се за 0,5

2. Нови временски период на основу којег се утврђује најнижа и највиша основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање

3. Продужена је примена постојећих олакшица за запошљавање нових лица закључно
са 31. децембром 2020. године

4. Смањење основице за доприноса за запослене и за послодавце за новонастањеног обвезника

5. Нове олакшице за послодавце

Предложене измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица

Предложене измене и допуне Закона о порезима на имовину

Предложене измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Предложене измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Предложене измене и допуне Закона о централној евиденцији стварних власника

 

ПДВ

Нови Правилник о утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места примаоца ових услуга, као и услуга радијског и телевизијског емитовања

Измене и допуне Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Не постоји обавеза интерног обрачуна ПДВ на услугу обезбеђивања дозволе за вангабаритни превоз и техничку пратњу возила током превоза добара која се увозе у Србију или извозе из Србије

2. Интерни обрачун ПДВ на услугу чишћења гасовода у Србији коју пружа страно лице, при чему је приликом увоза материјала за чишћење као власник добара наведен прималац услуге

3. Издавање у закуп спољашњег зида пословног објекта (који је у власништву четири привредна субјекта) за потребе постављања рекламног паноа закупца

4. По основу смањења основице због рекламације купца семена на испоручени квалитет добара, продавац издаје књижно одобрење, док накнада додатних трошкова које је купац имао због лошег квалитета семена није предмет опорезивања ПДВ

5. Право на одбитак претходног пореза по основу набавке визиткарти

6. Одржавање јавне расвете не сматра се радовима из области грађевинарства и опорезује се општом стопом

Грађевинарство

1. Хобловање и лакирање постојећег паркета не сматра се радовима из области грађевинарства

2. Уградња заменских делова за врата сматра се радовима из области грађевинарства

3. Преправка прозора са убацивањем мотора за отварање прозора и постављањем пречке за шалтер сматра се радовима из области грађевинарства

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Подизање новца са текућег рачуна радње за личне потребе предузетника – кратак осврт на порески третман у светлу нових мишљења МФИН

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Обавеза плаћања доприноса за здравствено осигурање пензионера војног осигураника који је у радном односу – да или не

 

НАКНАДЕ

Постављање огласних паноа на површинама у јавној надлежности, постављање плаката и осталих средстава за оглашавање на јавним површинама и оглашавање на осталим површинама

 

ТРГОВИНА

Примена новог Закона о трговини – у светлу мишљења надлежног министарства

1. Питања и одговори Министарства

А. Продајни подстицаји

1) Пратећи поклон

2) Минимална количина робе за коју је дозвољено оглашавање продајних подстицаја

3) Оглашавање процента снижења цена

4) Временски период између промотивне и акцијске продаје

5) Минимални рок између краја једне акцијске продаје и почетка друге

6) Могућност поновне продаје исте робе која је била на распродаји због престанка продаје

7) Могућност оглашавања са описом „трајно снижена цена“

8) Могућност започињања распродаје одмах након сезонског снижења цена

9) Трајање промотивног периода

10) Занемарљиво кратак период у коме је важила претходна цена

Б. Одговори на друга питања у вези са применом Закона о трговини и Закона о заштити потрошача

1) Оглашавање јединичне цене

2) Мењање података из декларације за робу која се налази у трговини на мало

3) Упутство за употребу доставља се купцима уз уређаје где је упутство неопходно и то у папирној форми

2. Начин прибављања мишљења Министарства

 

СПОЉНА ТРГОВИНА

Извештавање о кредитним пословима са иностранством по основу ненаплаћеног извоза и неплаћеног увоза

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Питања и одговори у вези са применом Закона о привредним друштвима

1. Пословно име зависног друштва може да садржи реч „Србија“ уколико пословно име оснивача садржи реч „Србија“

2. Вредност имовине потпуно зависног припојеног друштва, када имовина прелази вредност припојених обавеза, нема правну природу ликвидационог остатка

3. (Не)могућност обуставе поступка принудне ликвидације услед накнадног достављања финансијских извештаја за раније године

4. Промена претежне делатности у Агенцији за привредне субјекте

5. Друштво не може, непосредно или посредно, пружати финансијску подршку било које врсте својим члановима, запосленима или трећим лицима за стицање удела у друштву

6. Одредбе Закона о ограничењима плаћања (члан 275. Закона) не примењују се у случају смањења капитала по основу повлачења и поништаја удела члана друштва применом прописаног поступка смањења капитала

7. Регистрација основног капитала у Регистру привредних субјеката након куповине привредног друштва у стечају

8. У случају закључивања правног посла између друштва (чији власник је сестра) и физичког лица (рођеног брата), рођена сестра, као члан привредног друштва који има посебне дужности према друштву и физичко лице – рођени брат са којим предметно друштво закључује правни посао, сматрали би се повезаним лицима

9. Основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу може се повећати новим неновчаним улозима постојећег члана друштва, чак и када раније уписани основни капитал није у потпуности уплаћен, односно унет, уз услов да се неновчани улог одмах у целини уноси

10. Право на несагласност малих акционара друштва које није јавно

11. Обавеза регистрације огранака до 1. октобра 2019. године односила се на она привредна друштва која су те огранке образовала у складу са ставом 1. члана 568. Закона

12. У случају смрти јединог комплементара пре правноснажног окончања оставинског поступка не може се извршити брисање преминулог као законског заступника

13. Мера привременог ограничења права вршења функције директора, члана надзорног одбора, заступника или прокуристе у поступку по тужби из члана 67. Закона о привредним друштвима делује не само између странака у поступку, него и према трећим лицима

14. Привредна друштва и предузетници, у својству послодавца, нису обавезни да употребљавају печат приликом закључивања уговора о раду, чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи печат у пословању

15. Уколико се изменама оснивачког акта искључује могућност деобе удела, у складу са чланом 142. став 2. Закона може се сматрати да се ради о доношењу одлуке о изменама оснивачког акта којом се умањују права неког члана друштва и да може бити донета само уз сагласност тог члана

16. Стицање статуса откупиоца у складу са чланом 515. Закона о привредним друштвима, а по уговору о заједничком деловању у смислу Закона о преузимању акционарских друштава

17. Поступак остваривања права несагласних акционара друштва стицаоца на откуп акција у случају статусне промене припајања у поједностављеном поступку

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Основице за обрачун и исплату плата код корисника буџетских средстава у складу са повећањем прописаним Законом о буџетском систему, почев од плате за новембар 2019. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измене прописа о ослобађању акцизе на електричну енергију и друге акцизне производе који се испоручују дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

2. Објављен је податак за усклађивање накнаде зараде за време привремене спречености за рад, која се исплаћује на терет РФЗО

3. Подсетник – обавеза ажурирања података у Јединственој бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања до краја 2019. године

4. Усвојен је нови Закон о контроли државне помоћи

5. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар 2019. године (понедељак) је нерадни дан

6. Предлог измена и допуна Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма и Закона о играма на срећу

7. Ступање на снагу и почетак примене УИДО са Израелом

8. УИДО са Немачком – одржана је прва рунда преговора

9. Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

10. Предложено је померање почетка примене закона којима се уређује радно-правни статус и плате запослених у јавном сектору за 1. јануар 2021. године

11. Подношење захтева за паушално опорезивање за 2020. годину

12. Пријава и одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2019. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!