ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. јануар 2019.

ДВОБРОЈ 1 и 2
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 1 и 2 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 13. јануара 2019. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 1 и 2 могу преузимати од среде, 16. јануара 2019. године у 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 1 и 2 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Актуелности у вези са састављањем финансијских извештаја за 2018. годину

1. Различита примена МСФИ за МСП приликом састављања финансијских извештаја

2. Примена измењених и нових МРС/МСФИ приликом састављања годишњих финансијских извештаја за 2018. годину

3. Утицај смањења (ревалвације) курса динара на резултате пословања привредних субјеката у 2018. години

4. Утицај смањеног курса динара на величину правних лица

5. Рачуноводствени третман девизних аванса

6. Пријава и одјава предузетника из евиденције за достављање финансијских извештаја АПР-у

7. Достављање извештаја о попису и пописних листа надлежним органима правног лица и Пореској управи


 

Обрачун пореске амортизације за 2018. годину према новим правилима

1. Која стална средства подлежу обрачуну пореске амортизације?

2. Разврставање у пореске амортизационе групе

3. Разврставање сталних средстава која се састоје из непокретних и покретних делова

4. Обрачун пореске амортизације за нематеријална средства која су постала расположива за коришћење почев од 1. јануара 2018. године

5. Обрачун пореске амортизације за I амортизациону групу

6. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

7. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена, ликвидације и стечаја

Подношење пореске пријаве за предузетнике на Обрасцу ППДГ-1Р до 31. јануара 2019. године

1. Прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање

2. Промене услова који утичу на висину паушалног прихода

3. Прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход

Измене Правилника о повраћају, рефакцији и рефундацији ПДВ

1. Коришћење пореског кредита за измиривање пореске обавезе

2. Рефакција ПДВ организацији која је регистрована за хуманитарну делатност

3. Рефакција ПДВ традиционалној цркви и верској заједници

4. Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

5. Брисане су одредбе којима је уређена рефакција ПДВ страном држављанину

Актуелности у вези са применом Закона о порезима на имовину

1. У којим случајевима обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге имају обавезу да поднесу пореску пријаву на Обрасцу ППИ-2 до 31. јануара 2019. године?

2. Нове пореске пријаве на обрасцима ППИ-3 и ППИ-4 примењују се од 1. јануара 2019. године

Нека питања у вези са обавезом евидентирања стварних власника до 31. јануара 2019. године

Осврт на контраверзно мишљење Министарства финансија о примени Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

 

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Састављање, достављање и објављивање финансијских извештаја за 2018. годину

1. Обвезници састављања финансијских извештаја

2. Врсте финансијских извештаја

3. Документација која се доставља уз финансијске извештаје

4. Подзаконски прописи о вођењу пословних књига, састављању, достављању и јавном објављивању финансијских извештаја

5. Примена прописа о признавању и вредновању позиција у финансијским извештајима

6. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

7. Могућност истовременог достављања редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја за статистичке потребе

8. Достављање изјаве о неактивности

9. Достављање годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

10. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

11. Изјава да није усвојен финансијски извештај, односно вршена расподела добити или покриће губитака

12. Остала документација која се доставља уз редовне годишње финансијске извештаје

13. Финансијски извештаји који подлежу ревизији

14. Отклањање недостатака у финансијским извештајима и документацији

15. Упис у Регистар финансијских извештаја и достављање информације о јавном објављивању

16. Замена јавно објављених финансијских извештаја и документације

17. Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја

18. Уплата накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја

19. Обавеза предузетника да обавести Агенцију о вођењу или престанку вођења двојног књиговодства

Разврставање правних лица на основу годишњег финансијског извештаја за 2018. годину

 

РАЧУНОВОДСТВО, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И ОБРАЧУНИ

Подсетник за обављање одређених радњи у вези са утврђивањем расхода, прихода и резултата пословања за 2018. годину

Процењивање по фер вредности

Процењивање монетарних ставки у страној валути и са валутном клаузулом на дан биланса

Резервисања за трошкове и ризике

Обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију за 2018. годину

Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе (одложени порези)

Рачуноводствено обухватање државних давања

1. Појам и дефиниција државних давања

2. Основне разлике Одељка 24 МСФИ за МСП и МРС 20

3. Новине у МРС 16 и МРС 40 у вези са државним давањима у складу са МРС 20

4. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују МСФИ за МСП или Правилник за микро и друга правна лица

5. Рачуноводствено обухватање државних давања код лица која примењују потпуне МСФИ

6. Донације добијене од невладиних развојних агенција

Вредновање учешћа у капиталу у финансијским извештајима за 2018. годину

1. Рачуноводствена регулатива учешћа у капиталу

2. Вредновање учешћа у капиталу применом пуних МСФИ

3. Вредновање учешћа у капиталу применом МСФИ за МСП

4. Вредновање учешћа у капиталу применом Правилника за микро и друга правна лица

5. Књижење учешћа у капиталу код других правних лица

Обрачун набавне вредности продате робе

Обрачун залиха недовршене производње и готових производа

Догађаји након датума биланса стања

 

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Састављање образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (исказивање података у обрасцима финансијских извештаја)

I. Садржина позиција у Обрасцу Биланс стања

II. Садржина позиција у Обрасцу Биланс успеха

III. Извештај о осталом резултату

IV. Састављање статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике за 2018. годину

V. Састављање Извештаја о токовима готовине

VI. Састављање извештаја о променама на капиталу

VII. Напомене уз финансијске извештаје

Састављање образаца финансијских извештаја за правна лица и предузетнике који су у току године састављали ванредне финансијске извештаје у поступку статусних промена, стечаја и ликвидације

 

ПДВ

Књижење пословних промена које се односе на 2018. годину по којима ПДВ доспева у 2019. години

1. Уводне напомене

2. Књижење примљених и датих аванса на крају 2018. године по којима обавеза ПДВ настаје у 2019. години

3. Књижење грађевинских ситуација које се односе на 2018. годину, а обавеза ПДВ по тим ситуацијама настаје у 2019. години

4. Књижење рачуна који се односе на 2018. годину, а право на претходни ПДВ се остварује у 2019. години

5. Књижење накнадно одобрених попуста купцима на промет извршен у 2018. години

6. Књижење ПДВ по основу мањкова добара по годишњем попису 2018. године

 

ЦАРИНЕ

Смањење царинских дажбина на одређену робу, односно изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години

Примена осталих царинских дажбина у 2018. години

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање годишњег финансијског извештаја за кориснике буџетских средстава и организације обавезног социјалног осигурања за 2018. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Принудна ликвидација над привредним друштвима која нису доставила финансијске извештаје за 2015. и 2016. годину

2. Објављена је Уредба о износу и начину исплате накнада за вршење војне обавезе

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Фискалне касе

Буџет

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!