ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2020.

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

15. јули 2019.

БРОЈ 14
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 14 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 13. јула 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 14 могу преузимати од понедељка, 15. јуна 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 14 СУ:

 

АКУТЕЛНО

Предлог новог Закона о рачуноводству – реквијем за рачуновође

1. Уводне напомене

2. Концепција садржине Предлога Закона

3. Кошмар у дефиницији појмова

4. Нове одредбе о разврставању група правних лица

5. Одредбе о професионалним звањима и признавању професионалних звања

6. Посебни извештаји чије је састављање прописано Директивом 2013/34/ЕУ

7. Скраћење рокова за достављање финансијских извештаја за јавно објављивање

8. Друге одредбе садржане у Предлогу Закона

9. Уместо закључка


 

НОВИ ПРОПИСИ

Порез на доходак

Донет је Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

Донет је Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени

Донет је Правилник о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга

Порез на добит правних лица

Усвојен је Правилник о условима за двоструко признавање трошкова истраживања и развоја у пореском билансу

Усвојен је Правилник о изузимању квалификованог прихода из основице пореза на добит

Усвојен је Правилник о пореском кредиту за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Социјални доприноси

Донети су нови правилници за примену Закона o Централном регистру обавезног социјалног осигурања

1. Правилник о преносу података о обвезницима доприноса

2. Правилник о додељивању јединственог броја за потребе социјалног осигурања

3. Правилник о чувању података

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Боловање преко 30 дана које се исплаћује на терет Републичког фонда здравственог осигурања

1. Основ за утврђивање накнаде зараде за време привремене спречености за рад која се исплаћује на терет РФЗО

2. Накнада за лица која нису испунила услове у погледу претходног стажа осигурања

3. Висина накнаде за време привремене спречености за рад (боловања)

4. Минимални и максимални износ накнаде зараде за време боловања на терет РФЗО

5. Утврђивање основа за накнаду зараде за време боловања на терет РФЗО за лица која су испунила услов у погледу стажа осигурања и остварила зараду, односно накнаду зараде у претходних 12 месеци пре отпочињања боловања

6. Утврђивање основа за накнаду зараде када запослени није остваривао зараду у свих претходних 12 месеци, односно у случају када није био у радном односу у одређеном периоду

7. Утврђивање основа за обрачун накнаде зараде када запослени ни у једном од претходних 12 календарских месеци није био у радном односу и није остварио зараду

8. Утврђивање основа за обрачун накнаде зараде на терет РФЗО у случају када је запослени радио код више послодаваца, као и у случају промене послодавца

9. Усклађивање висине основа за накнаду зараде

10. Обавеза послодавца приликом исплате накнаде зараде запосленима која се обезбеђује из средстава РФЗО

11. Утврђивање основа за обрачун накнаде за време боловања за предузетнике, свештенике и верске службенике, јавне бележнике и јавне извршитеље

12. Остали случајеви исплате накнаде зараде из средстава РФЗО

 

ПДВ И АКЦИЗА

Преглед промета добара и услуга из области грађевинарства Примери примене члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ и примери у којима се не примењујe тa одредбa, према шифрама из класификације делатности

Пореска ослобођења при увозу добара и нови царински прописи

1. Пореска ослобођења при увозу добара из Закона о ПДВ

2. Пореска ослобођења повезана са ослобођењима од плаћања царинских сажбина

3. Примена пореских ослобођења повезаних са царинским ослобођењима после 17. јуна 2019. године

Измене Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Право на претходни порез у случају када је у поступку контроле решењем утврђена обавеза ПДВ за испоручена добра и услуге

2. Закључивањем предуговора о купопродаји стана не врши се промет и не плаћају никакве пореске обавезе

3. Продаја намештаја у новоизграђеном стану опорезује се по стопи од 10% као споредан промет уз главни промет добара

4. Обвезник ПДВ је дужан да определи намену набављеног стана

5. Примена прописа о ПДВ у случају када инвеститор обезбеђује услове за рад на градилишту (прикључак ел. енергије, воде, обезбеђење градилишта и др.)

6. Продаја биоскопских улазница страном правном лицу опорезује се по стопи од 10% ПДВ

7. Исправка погрешно обрачунатог ПДВ у случају када је у рачуну погрешно исказана цена промета добара, односно услуга

8. Промет окапнице од бојеног лима без уградње

9. Враћање непродатих магазина издавачу

10. Унос у Образац ПОПДВ по основу повраћаја робе добављачу у иностранство и обавеза исправке одбитка претходног пореза

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Накнаде за коришћење сервера у иностранству и порез по одбитку: осврт на мишљење
Министарства финансија

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Обрачун и плаћање накнаде за унапређење енергетске ефикасности од 1. јула 2019. године

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Проблеми управно-судске примене закона о јавним набавкама

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години

Предлог Закона о дуалном моделу студија у високом образовању

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је правилник о међународној потврди о безбедности хране која се извози

2. Донет је Правилник о обрасцима потврда о здравственој исправноси и о слободној продаји предмета опште употребе

3. Боравишна такса плаћа се до петог у месецу за претходни месец, почев од 1. јула 2019. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!