ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

8. јун 2019.

ДВОБРОЈ 11 и 12
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Дбоброј 11 и 12 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 7. јуна 2019. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 11 и 12 могу преузимати од понедељка, 10. јуна 2019. године од 10 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 11 и 12 СУ:

 

НОВИ ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ

Нови Царински закон

Донета је нова Уредба о царинским поступцима и царинским формалностима

Нове уредбе за споровођење Царинског закона

1. Уредба о царинским повластицама

2. Уредба о условима и начину за примену мера ра заштиту права интелектуалне својине на граници

Донете су измене царинске тарифе за 2019. годину

Донета је нова Уредба о увозу опреме без царине


 

НОВИ ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ

Новине у области девизног пословања

Контролa девизног пословања

Услови и начин вршења контроле мењачког пословања

Донета је Одлука о условима под којима резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима

Допуњена је Одлука о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства

Питања, одговори и инструкције у вези са применом упутства за спровођење одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Ангажовање радника на сезонским пословима у делатности пољопривреде, шумарства и рибарства

 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Адвокат – обвезник ПДВ има право на одбитак ПДВ по основу набавке станова које ће користити за обављање делатности

2. Обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза по основу набавке пословног простора, независно од тога што у моменту уплате аванса није био обвезник ПДВ

3. Обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза по основу рачуна пореског пуномоћника ако у основицу за ПДВ није укључен порез по одбитку који обвезник ПДВ обрачунава и плаћа

4. Издавање у закуп пословног простора и путничког аутомобила представништву страног привредног друштва опорезује се са 20% ПДВ

5. Обвезник ПДВ који врши услугу превоза повезану са увозом добара привредном друштву у земљи, није дужан да поседује ЈЦИ

6. Порески и рачуноводствени аспект давања на поклон добара која се по рачуноводственим прописима сматрају инвентаром, а која су приликом набавке у целини прекњижена на терет расхода

7. Порески и рачуноводствени третман уговорене казне због прекорачења рокова у изградњи грађевинског објекта

8. Пореско ослобођење се не односи на курсеве континуиране медицинске едукације лекара и биохемичара

9. Порески третман продате демонтиране челичне конструкције – надстрешнице

10. Примена прописа у ПДВ приликом продаје опреме која није пуштена у рад

11. Примена прописа о ПДВ код заједничке изградње грађевинског објекта

12. Услови за ослобађање од ПДВ на примљени аванс од купца из иностранства

13. Промет пољопривредног земљишта заједно са усевом на том земљишту ослобођен је ПДВ без права на одбитак претходног пореза

14. ПДВ третман увоза накита који ће се давати пословним партнерима и запосленима као репрезентација

15. Порески третман услуге издавања билборда фирми из иностранства

16. ПДВ третман продаје робе испод набавне цене

17. ПДВ из рачуна за услугу закупа пословног простора, који је издат пре датума промета, не може се користити као одбитак претходног пореза

18. Укупни промет из реекспорта и промена пореског периода

Грађевинарство

19. Примена прописа о ПДВ приликом адаптације пословног објекта здравствене установе

20. Радови на изради спуштеног плафона у пословном простору спадају у делатност грађевинарства

21. Обвезник ПДВ који је порески дужник за радове на асфалтирању хале магацина за робу, дужан је да изврши интерни обрачун ПДВ на вредност примљених радова

22. ПДВ третман услуге изнајмљивања грађевинске скеле са монтажом и демонтажом

23. ПДВ третман израде и монтаже PVC столарије

24. Израда депресионих бунара за снижавање нивоа подземних вода сматра се радовима из области грађевинарства

25. Испитивање притиска воде у цевоводу и услуга дезинфекције цевовода

26. Испитивање заштите са испитним протоком и прво стављање у погон, мерење отпора уземљења и изолације каблова

Унос података у Образац ПОПДВ

27. Унос података у Образац ПОПДВ по основу набавке и продаје инвестиционих јединица

28. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ по основу смањења ПДВ у случају када је прималац аванса извршио повраћај аванса

29. Да ли се у Обрасцу ПОПДВ исказују дати аванси добављачима у иностранству

30. Извоз добара исказује се у Обрасцу ПОПДВ у пореском периоду у којем је надлежни царински орган оверио иступ добара у иностранство

Питања и одговори у вези са применом прописа о акцизама

1. Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који су коришћени у преради воћа и поврћа

2. Право на рефакцију плаћене акцизе на погонско гориво за возила за која се не издаје лиценца за превоз терета у друмском саобраћају

3. Обавеза плаћања акцизе приликом стављања акцизних производа у промет супротно одредбама Закона о акцизама

4. Документација која је потребна за остаривање права на рефакцију плаћене акцизе на гориво које је коришћено за превоз терета за сопствене потребе

5. Исказивање акцизе у рачунима за продато гориво купцима који користе рачуне за рефакцију плаћене акцизе

6. Обрачун акцизе на мешавину кафе добијену од компонената на које се плаћа акциза и компонената на које се не плаћа акциза

7. Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте када се набављене количине деривата смештају у сопствени резервоар из којег се претачу у сопствена теретна возила

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Објављено је објашњење о поступку заједничког договарања према уговорима о избегавању двоструког опорезивања

Табеларни приказ права опорезивања појединих врста прихода према уговорима о избе-гавању двоструког опорезивања

 

РАЧУНОВОДСТВО

Откуп (продаја) доспелих потраживања – рачуноводствени и порески аспекти

Објекти менаџмента трошкова

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Специфичности пуномоћја за гласање у скупштини друштва с ограниченом одговорношћу

 

ОСТАЛИ ПРОПИСИ

Примена Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Обрачун плате, додатака на плату запослених у јавним службама, државним органима, државних службеника и намештеника

1. Обрачун плата у јавним службама

2. Плате државних службеника и намештеника

3. Исплата минималне зараде

4. Обрачун плате који послодавац доставља запосленом

Годишњи одмор запослених у државним органима, органима територијалне аутономне покрајине и локалне самоуправе и јавним службама

Донети су правилници о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној и средњој школи

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Нова мишљења Министарства здравља у вези са применом новог Закона о здравственом осигурању

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит правних лица

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Накнаде за коришћење јавних добара

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!