ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2019. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

24. мај 2019.

БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" за 2019. годину изашао је 23. маја 2019. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2019. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2019. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 10 могу преузимати од понедељка, 27. маја 2019. године од 10 часова.

Видео уз часопис

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

 

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Зараде запослених у земљи према Закону о раду

I. Радни однос

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са пуним радним временом

1. Шта чини зараду запослених на коју се обрачунавају порез и доприноси

2. Основица за обрачун пореза на зараде запослених

3. Основица за обрачун доприниса за социјално осигурање запослених

4. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених, обавеза обрачуна, плаћања и подношења пореске пријаве

Прерачун са нето на бруто зараду

Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених и попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

1. Исплата зараде запосленом из једног дела

2. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је претходно исплаћена аконтација зараде

3. Исплата аконтације зараде и исплата коначне зараде када је бруто износ аконтације нижи од најниже основице за обрачун доприноса

4. Исплата зараде која је виша од највише основице за обрачун доприноса

5. Обрачун доприноса на најнижу основицу када послодавац до краја текућег месеца није исплатио зараду запосленом за претходни месец

6. Исплата зараде запосленом који је засновао радни однос у току месеца

7. Исплата зараде и обрачун примања по основу коришћења службеног возила у приватне сврхе


 

Рад са непуним радним временом

Минимална зарада

Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензионер поново заснује радни однос

2. Плаћање пореза и доприноса по основу зараде пензионисаног лица

3. Подношење измењене пореске пријаве уколико послодавац приликом исплате зараде, односно аконтације зараде за април 2019. године грешком није платио допринос за здравствено осигурање

4. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

5. Примери обрачуна зараде и попуњене пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са прописима о порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 65%, 70% и 75% плаћених пореза и доприноса

2. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 75% плаћених пореза и доприноса

3. Попуњавање Обрасца ППП-ПД и подношење захтева за повраћај

4. Шта треба послодавац да поднесе као доказе уз захтев за повраћај пореза и доприноса

5. Књижење

6. Прописани услови за коришћење олакшица за инвалидна лица

7. Лица која су започела коришћење олакшица у периоду од 1.X до 15.XII 2018. године настављају да их користе до истека периода од 12 месеци

8. Олакшице за новоосноване послодавце које се примењују од 1. јануара 2019. године у складу са изменама чл. 21ђ ЗПДГ и 45г ЗДОСО

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца 

1. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

2. Накнада зараде за време државних и верских празника

3. Право запосленог на зараду и увећану зараду за рад на дане празника

4. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

5. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

Право запосленог на годишњи одмор

1. Стицање права на коришћење годишњег одмора и утврђивање права на пун, односно сразмеран број дана годишњег одмора

2. Дужина годишњег одмора

3. Коришћење годишњег одмора у деловима

4. Коришћење годишњег одмора за лица запослена на одређено време

5. Коришћење годишњег одмора за лица запослена са непуним радним временом

6. Распоред коришћења годишњег одмора

7. Накнада зараде за време коришћења годишњег одмора

8. Регрес за коришћење годишњег одмора

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор и подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате накнаде

Oстале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада за вршење војне обавезе

 

СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ ЗАРАДА

Зараде запослених упућених на привремени рад у иностранство

1. Упућивање на привремени рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са домаћим прописима

3. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са УИДО

4. Примена социјалних споразума

5. Илустративни примери примене УИДО и социјалних споразума приликом упућивања запослених на рад у иностранство

6. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

7. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

8. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о упућивању

9. Кратак осврт на коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

10. Пример анекса уговора о раду за упућене раднике

Зараде које остварују физичкa лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

Уводне напомене

Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада

1. Право запосленог на накнаду трошкова доласка и одласка са рада према Закону о раду

2. Уређивање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла у акту послодавца

3. Обавеза документовања трошкова накнада за долазак и одлазак са рада према Закону о рачуноводству, Закону о порезу на добит и Закону о порезу на доходак грађана (осврт на мишљења МФИН)

4. Неопорезиви износ примања запосленог по основу накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (са примерима обрачуна)

5. Документовање трошкова накнада за долазак и одлазак са рада уз опрезно уважавање ставова МФИН у новом мишљењу (са примерима обрачуна)

Накнада трошкова за службено путовање

1. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

2. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

3. Обрачун дневница за службено путовање

4. Примери обрачуна дневница

5. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

 

ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈА НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ

Уводне напомене

Исплата отпремнине запосленима по основу одласка у пензију, технолошког вишка и споразумног раскида радног односа

Солидарна помоћ запосленима

1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

2. Солидарна помоћ запосленом у случају смрти других чланова породице

3. Солидарна помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја

4. Новчане помоћи за лечење запослених у земљи или иностранству

5. Новчане помоћи физичким лицима која нису у радном односу код даваоца за лечење у земљи и иностранству

6. Солидарна помоћ за рођење детета

Остала примања запослених која немају карактер зараде

1. Јубиларна награда

2. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

3. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

4. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

5. Премије осигурања

Зајам запосленима за набавку огрева, зимнице и уџбеника

 

ОСТАЛА ПРИМАЊА НА КОЈА СЕ ОБРАЧУНАВА ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

4. Обрачун пореза и доприноса на накнаде трошкова превоза лицима ангажованим по Уговору о привременим и повременим пословима

Лична зарада предузетника

1. Опредељење предузетника за исплату личне зараде

2. Лична зарада предузетника

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

6. Лична зарада и порески биланс предузетника

7. Подизање готовине предузетника који се определио за исплату личне зараде

8. Накнада трошкова службеног путовања предузетнику који се определио за исплату личне зараде

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке

2. Извршене су допуне Контног плана за Буџетски систем

3. Одређивање основа за обрачун накнаде зараде за период привремене спречености за рад која се исплаћује на терет средстава обавезног здравственог осигурања у случају када је запослени одсуствовао са рада услед привремене спречености за рад у претходних 12 месеци

4. Предложена је допуна Закона о државним и другим празницима у Републици Србији

5. Донета је нова Уредба о увозу опреме без царине

6. Донете су измене Царинске тарифе за 2019. годину

7. Нови Закон о спречавању корупције

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јуну 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!