ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. април 2018.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 4. априла 2018 године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Новине у обрачуну пореза по одбитку на услуге нерезидентних правних лица од 1. априла 2018. године

1. Услуге истраживања тржишта

2. Рачуноводствене и ревизорске услуге

3. Услуге из области правног и пословног саветовања

Утицај измена у обрачуну пореза на добит по одбитку на основицу за ПДВ

1. Смањење основице за ПДВ по основу услуга које нису више предмет опорезивања порезом по одбитку

2. Повећање основице за ПДВ по основу услуга које су опорезиве порезом по одбитку од 1. априла 2018. године

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлози измена Закона о рачуноводству, Закона о ревизији и Закона о факторингу

1. Предложене измене у Закону о рачуноводству

2. Предложене измене у Закону о ревизији

3. Предложене измене у Закону о факторингу

Усвојен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању

1. Најзначајније новине које доноси Предлог закона

1.1. Усклађивања са Споразумом о стабилизацији и придруживању (ССП)

1.2. Прецизније уређивање уговорних односа у девизном пословању

1.3. Либерализација девизног пословања

1.4. Испуњавање међународних обавеза у вези са спречавањем прања новца и забране финансирања тероризма

1.5. Измене надлежности у области мењачких послова и контроле девизног пословања

2. Доношење подзаконских аката

3. Казнене одредбе

4. Ступање на снагу


 

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Консолидовани финансијски извештаји – утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2017. годину

1. Уводне напомене у вези са консолидацијом

2. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

3. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

4. Утврђивање обавезе консолидовања

5. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

6. Губитак контроле

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину >

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

5.1. Утврђивање и исказивање учешћа без права контроле

5.2. Консолидовање учешћа у капиталу и капитала

5.3. Обрачун учешћа у придруженим и заједнички контролисаним правним лицима по методу учешћа

5.4. Консолидовање дугорочних финансијских пласмана и дугорочних обавеза

5.5. Консолидовање датих и примљених аванса

5.6. Консолидовање краткорочних финансијских пласмана и краткорочних обавеза

5.7. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу камата

5.8. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобних услуга

5.9. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета производа

5.10. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета робе

5.11. Консолидовање основних средстава за износе нереализованих добитака

5.12. Консолидовање дивиденди матичног правног лица

5.13. Кориговање резултата пословања

5.14. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

6. Састављање образаца консолидованог Биланса стања и Биланса успеха

7. Састављање консолидованог извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво микро или мало правно лице?

                                                                                                                                                                66

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у микро или мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ у статутарним финансијским извештајима

6. У круг консолидовања укључује се и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2017. годину за матично правно лице које је у току 2016. године основало зависно правно лице

8. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

9. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

10. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

11. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

12. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

13. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

14. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза 

15. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

16. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

17. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

18. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

19. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

20. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

21. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

22. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

23. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

24. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

25. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

26. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

27. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

28. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

29. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит).

30. Утврђивање вршења значајног утицаја над придруженим правним лицем

 

ПДВ И АКЦИЗА

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Могућност промета пословног, стамбеног и гаражног простора без плаћања ПДВ и пореза на пренос апсолутних права, као и промета ових добара без исправке сразмерног одбитка претходног пореза у случају отуђења у року краћем од десет година од момента прве употребе објекта

2. У случају враћања добара за који се сматра да није дошло до смањења ПДВ основице (тзв. нови промет), ако купац није имао обавезу да обрачуна и у рачуну искаже ПДВ, добављач – обвезник ПДВ плаћа ПДВ, иако фактички није извршио промет добара 

3. Ситне поправке на системима за климатизацију и вентилацију, водоводу и канализацији, као и системима за грејање, не сматрају се прометом из области грађевинарства и не опорезују се по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуга демонтаже старе столарије, санитарија, подних облога и сл., коју врши обвезник ПДВ, не сматра се услугом из области грађевинарства

2. Штампање публикације (са CIP и ISSN) од материјала штампарије сматра се прометом добара који се опорезује по прописаној стопи од 10%

3. Обвезник ПДВ није дужан да изврши исправку одбитка претходног пореза у случају продаје грађевинског објекта без фактичког плаћања пореза по члану 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ

4. Обвезник ПДВ не може кориговати ПДВ обавезу за враћену робу која купцу није потребна у случају када купац за набавку те робе није имао право на претходни порез

5. Услуге у вези са постављањем банкомата на згради спадају у услуге из области грађевинарства

6. Обавеза ПДВ за испоруку добара купцу из АП Косово и Метохија, за коју нису испуњени услови за пореско ослобођење, утврђује се применом прерачунате стопе

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину – Образац ППДГ-2Р

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износ и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица (опорезиви доходак)

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања обрасца ППДГ-2Р са примерима

9.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

9.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3.)

9.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

9.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

9.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

9.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.11.)

9.7. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

10. Казнене одредбе

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2017. годину (обрасци М-4, М-4К, М-4/СП и М-4К/СП)

1. Електронска предаја пријаве

2. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

3. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

4. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца

5. Стаж осигурања

6. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време

7. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица која остварују право на олакшице

8. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом

9. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

10. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

11. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

12. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање

13. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2017. години

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2017. години, а односи се на раније године

19. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2017. годину

20. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

Повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2017. годину и престанак обавезе плаћања ових доприноса по основу уговорене накнаде у 2018. години

1. Право на повраћај више плаћених доприноса за социјално осигурање за 2017. годину

1.1. Повраћај више плаћеног доприноса за ПИО

1.2. Повраћај више уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености

1.3. Поступак повраћаја социјалних доприноса

1.4. Подношење захтева за издавање уверења о основици на коју је плаћен допринос за 2017. годину

1.5. Захтев за повраћај који се подноси Пореској управи

1.6. Застарелост права на повраћај више плаћених доприноса

1.7. Примери повраћаја социјалних доприноса за 2017. годину

2. Престанак плаћања доприноса у 2018. години

2.1. Ко може поднети захтев за престанак плаћања доприноса у 2018. години?

2.2. Подношење захтева Републичком фонду за ПИО

2.3. Доношење решења о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у 2018. години

2.4. Примери престанка плаћања доприноса у 2018. години

 

РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори у вези са запошљавањем странаца >

1. Упућивање запосленог странца на рад код другог послодавца

2. Није прописан минимални период на који се издаје радна дозвола

3. Тест тржишта рада врши се према месту боравка странца или према седишту послодавца

4. Са странцем који има привремени боравак у Србији може да се закључи уговор о раду на неодређено време

5. Приликом издавања радне дозволе за самозапошљавање не врши се тест тржишта рада

6. Разлика између радне дозволе за упућена лица и радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва

7. Укупно трајање радне дозволе уз продужење може бити и три године

8. Радна дозвола која је издата на период од шест месеци може бити продужена за још шест месеци

9. Начин прибављања потребних сагласности и мишљења надлежних министарстава у поступку продужења радне дозволе

10. Период утврђен у међународном споразуму је период на који ће се издати радна дозвола за упућена лица када се први пут подноси захтев за њено издавање

11. Међународним споразумима о социјалном осигурању регулисано је само трајање радне дозволе за упућене раднике када се она први пут издаје, а не и њено продужење

12. Увек се примењује споразум о социјалном осигурању закључен са државом у којој послодавац упућеног радника има седиште    130

13. Ако је радна дозвола истекла (максималан период упућивања) истом лицу не може се издати иста врста радне дозволе 130

14. Радна дозвола важи од дана издавања

15. Поништај радне дозволе

16. Датум издавања радне дозволе је датум који је уписан у заглавље радне дозволе

17. За уговор о делу, уговор о правима и обавезама директора, уговор о привременим и повременим пословима и др. издаје се радна дозвола за запошљавање

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Питања и одговори у вези са предузетницима – др Миленко Павловић

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Подизање готовине у малопродаји коришћењем платних картица

РАЧУНОВОДСТВО

Менаџмент трошкова: чиниоци његове посебне актуелности

1. Поводи за истицање питања менаџмента трошкова

2. Екстерно окружење предузећа и менаџмента трошкова

2.1. Глобализација пословног простора и јачање конкуренције

2.2. Раст и дерегулација услужног сектора

2.3. Технолошки напредак

2.4. Друштвено окружење

3. Интерно окружење у предузећу

3.1. Оријентација на потрошаче

3.2. Прилагођавање животног циклуса производа

3.3. Унапређење интерног производног окружења

Закључак

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Улози и удели – могућност различитог утврђивања удела независно од вредности улога чланова доо

Могућност различитих варијанти утврђивања удела у односу на улоге чланова

Одступања у остваривању права чланова по основу удела само у случајевима предвиђеним оснивачким актом 

Други могући случајеви одступања у остваривању права чланова сразмерно са њиховим уделима

З а к љ у ч а к

 

СУДСКА ПРАКСА

Допуштеност заснивања хипотеке на пољопривредном земљишту у друштвеној својини

Нормативно одређење друштвене својине

Правне последице хипотекарног оптерећења

Завршна разматрања

Закључак

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Буџетским корисницима није дозвољено измиривање обавеза путем компензације

2. Измене и допуне Правилника о Контном оквиру за буџетски систем

3. Примена пореских прописа за извршену услугу објављивања научног рада резидентног правног лица у страном научном часопису

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Краке информације

1. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 31. марта 2018. године

2. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за март 2018. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

 

На почетак стране!