ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

11. март 2018.

БРОЈ 6
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 6 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 10. марта 2018. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 6 могу преузимати од понедељка, 12. марта 2018. године од 12.00 часова.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 6 СУ:

 

 

АКТУЕЛНОСТИ

Донет је Правилник којим се ближе уређују врсте услуга нерезидентних правних лица које подлежу порезу по одбитку са почетком примене од 1. априла 2018. године

Само су јавна предузећа обавезна да и даље достављају податке у Регистар измирења новчаних обавеза (РИНО)


 

Питања и одговори у вези са Централним регистром фактура

1. Како најлакше утврдити ЈБКЈС дужника?

2. Фактура са датумом издавања пре 1. марта не региструје се, независно од тога када је извршена наплата

3. Фактура са датумом издавања почев од 1. марта не региструје се уколико је претходно наплаћена у целини или делимично по основу издате и регистроване профактуре почев од 1. Марта 2018. на 100% уговореног износа

4. Фактура са датумом издавања почев од 1. марта региструје се само на преостали (ненаплаћени) износ уколико је претходно издата и регистрована профактура на мањи износ од уговореног

5. Фактура са датумом издавања почев од 1. марта не региструје се ако је наплаћена у целости пре издавања фактуре по профактури пре 1. марта

6. Фактура са датумом издавања почев од 1. марта региструје се само на преостали износ који није наплаћен до њеног издавања, док се профактура издата пре 1. марта не региструје

7. Поступање са фактуром издатом почев од 1. марта у вези са којом је претходно издата и регистрована профактура по којој није започето плаћање

8. Систем ЦРФ неће омогућити повериоцу да изврши регистрацију фактуре која је издата дужнику, кориснику јавних средстава (тип 7)

9. Авансни рачуни се не региструју

10. У поље Број фактуре приликом регистрације фактуре уноси се стварни број издате фактуре само уколико на њој није наведена инструкција за плаћање

11. Поверилац следеће године (нити било када) не може регистровати фактуру у ЦРФ издату истом дужнику са истим бројем фактуре као и претходне године

12. Поверилац следећег месеца (нити било када) не може регистровати фактуру у ЦРФ издату истом дужнику са истим позивом на број одобрења за плаћање

13. Шта радити уколико је приликом регистрације фактуре направљена грешка у пољу Износ фактуре

14. Уколико се на фактури, поред дугованог износа који доспева за плаћање у текућем месецу, исказује и износ дуговане камате за кашњење у претходном месецу, врши се регистрација фактуре у укупном износу

15. Шта се сматра датумом достављања фактуре дужнику?

16. Датум креирања, односно регистрације фактуре, датум издавања фактуре, датум промета добара и услуга, датум валуте, датум слања и пријема фактуре и датум измирења по фактури

17. Обавезност уноса података у поље Коментар

18. Рок важења који се уноси приликом регистрације профактуре не утиче на прописани рок измирења

19. У случају регистрације профактуре прописани рок за измирење почиње да тече од датума прве делимичне исплате по регистрованој профактури

20. Уколико није започето измирење по основу регистроване профактуре у унетом року важења профактуре приликом регистрације, она се аутоматски отказује

21. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама није прописан рок за регистрацију издате фактуре, али је прописан рок од 3 дана за достављање регистроване фактуре дужнику

22. Асигнација не помера рок измирења

23. Дужник креира асигнацију у ЦРФ

24. Како поступити када је поверилац приватно предузеће, а дужник јавно комунално предузеће (шифра 7), а уплату по фактури врши Општина асигнацијом?

25. Приликом компензације претходно регистрованих фактура потребно је отказати регистроване фактуре

26. Регистрација цесије

27. Шта радити када се књижним одобрењем износ претходно регистроване фактуре умањи на износ који је нижи од наплаћеног

28. Казнено-поправни завод не региструје фактуре које издају суду јер је у питању јавни приход

29. Рефундација средстава по основу ваучера која је одобрила Влада Републике Србије за одмор у Србији није комерцијална трансакција

30. Уколико је познато који директни буџетски корисник (тип 1) врши плаћање, по предметној обавези уноси се његов ЈБКЈС, у супротном могуће је унети ЈБКЈС локалне самоуправе (тип 0)

31. Одговори на често постављана питања у вези са регистрацијом фактура у Централном регистру фактура (ЦРФ), који су објављени на сајту Управе за трезор

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Начин утврђивања и плаћања пореза на имовину и подношење пореских пријава за 2018. годину

1. Начин утврђивања пореза за обвезнике који воде пословне књиге

1.1. Ко су обвезници који воде пословне књиге

1.2. На која се права на непокретности плаћа порез на имовину

1.3. Врсте (групе) непокретности

1.4. Начин утврђивања пореске основице

1.5. „Фер вредност“ као пореска основица

1.6. „Тржишна вредност“ као пореска основица

1.7. Књиговодствена вредност као пореска основица

1.8. Пореска стопа

1.9. Пореска ослобођења

1.10. Утврђивање и плаћање пореза

1.11. Начин попуњавања пореске пријаве и прилога уз пријаву

2. Начин утврђивања пореза за обвезнике који не воде пословне књиге

2.1. Ко су обвезници који не воде пословне књиге

2.2. Начин утврђивања пореске основице и пореске стопе

2.3. Пореска ослобођења и порески кредит

2.4. Рокови за плаћање пореза и подношење пореске пријаве на Обрасцу ППИ-2

Питања и одговори у вези са порезом на имовину

1. Обавеза за порез на имовину настаје даном закључења уговора о купопродаји у складу са прописима о промету непокретности

2. Поступак подношења пореске пријаве и утврђивања новог износа пореске обавезе када је у току пореске године на већ пријављеном неизграђеном грађевинском земљишту настала пореска обавеза за новоизграђени објекат

3. Поступак подношења пореске пријаве и утврђивање пореске обавезе када се у једном објекту налазе засебне целине различите намене (магацин, гаража, канцеларије и др.)

4. Поступак подношења пореске пријаве када је отуђење непокретности извршено у јануару 2018. године пре него што је поднесена годишња пријава за 2018. годину

5. На објекат који је предмет реконструкције порез на имовину се плаћа

6. Обвезник не може за објекат који је набављен 2016. године да користи право на пореско ослобођење по основу даље продаје за 2018. и 2019. годину, независно од тога што је објекат у периоду од дана набавке био предмет адаптације

7. Законом о порезима на имовину није прописано пореско ослобођење за непокретности обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или је отворен поступак стечаја

8. За непокретности за које пореска обавеза настане у пореској години, пореска основица је набавна вредност

9. Пореска основица за надстрешницу – складиште је књиговодствена вредност уз испуњење одређених услова

10. Утврђивање пореске основице за објекат за производњу руда и прераду обојених метала када је порески обвезник у стечају

 

ПДВ И АКЦИЗА

Нови Усклађени износи акциза и накнада прописаних Законом о дувану

Измене Правилника о рефакцији плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Земљиште на којем се налази грађевински објекат сматра се споредним прометом уз промет грађевинског објекта

2. Промет половних путничких аутомобила уз обрачун ПДВ по стопи од 20% на основицу коју чини продајна вредност ових добара

3. У којим случајевима обвезник има право на претходни порез за набавку гаража и гаражних места за путничке аутомобиле

4. Право на претходни порез по рачуну за извршену услугу прикључења на дистрибутивни електроенергетски систем

5. Када настаје пореска обавеза за промет добара и услуга из области грађевинарства

6. Утврђивање пореске обавезе за промет половних путничких аутомобила код обвезника који се баве прометом ових аутомобила

7. Право на претходни порез на набављени акваријум за пословне просторије

8. Најам радника на пословима демонтаже на грађевинском објекту (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

9. Одбитак претходног пореза по фактури добављача која је примљена пре уласка у систем ПДВ (примена одредаба члана 32б Закона о ПДВ)

10. Услуга праћења и прикупљања података у области филантропије (примена одредаба члана 12. Закона о ПДВ)

11. Услуга превоза робе при увозу (исправно фактурисање) – примена чл. 12. и 24. Закона о ПДВ

12. Припрема и млевење каменог материјала за изградњу цевовода мини хидроцентрале (примена члана 10. став 2. тач. 3) Закона о ПДВ)

13. Обрачун ПДВ на испоруку утовљених пилића када поред уговорене накнаде у облику промета хране, испоручилац додатно потражује одређени новчани износ

14. Обвезник ПДВ нема обавезу исправке претходног пореза по основу искрчења дела воћњака

15. Утврђивање основице за ПДВ када је накнада за закуп уговорена само у висини режијских трошкова (електричне енергије, комуналних услуга, телефона и сл.)

16. Опорезивање закупа пољопривредног земљишта и засада недовршене производње пшенице и јечма на том земљишту

17. Обрачун ПДВ при размени добара у оквиру огледне производње семенског кукуруза и семенске пшенице

18. Да ли стицалац дела неизграђеног грађевинског објекта стиче статус инвеститора без промене грађевинске дозволе која гласи на ранијег инвеститора

19. ПДВ третман употребе готових производа за сопствене потребе

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Накнада за приступ одређеним пословним/финансијским информацијама или за коришћење базе података која се исплаћује нерезидентном правном лицу

Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања – стање на дан 1. јануара 2018. године

 

РАДНИ ОДНОСИ

Питања и одговори из радних односа и социјалног осигурања

1. Заснивање радног односа на одређено време са лицем које је обавило приправнички стаж код истог послодавца

2. Заснивање радног односа са лицем које је радило на одређено време са средњом школском спремом код послодавца у својству приправника ради оспособљава за рад са високом стручном спремом

3. Остваривање права на отпремнину приликом одласка у превремену пензију

4. Коришћење годишњег одмора у деловима

5. Заснивање радног односа на одређено време

6. Порески третман накнаде која се исплаћује запосленом по престанку радног односа на основу клаузуле о забрани конкуренције које је уговорена

7. Престанак радног односа у случају да послодавац не донесе решење

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Измиривање обавеза и наплата потраживања по основу промета робе и услуга у земљи путем пребијања промене повериоца, односно дужника (компензацијом, асигнацијом, цесијом, преузимањем дуга и др.)

 

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Нови Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма – коментар

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Нова Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и прибављања и уступања других имовинских права

Питања и одговори у вези са пословањем корисника буџетских средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

2. Неопорезиви износ годишњег прихода физичких лица у 2017. години

3. Давања поводом 8. марта – Дана жена

4. Аутоматска овера здравствених картица и за остале основе осигурања

5. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за фебруар 2018. године

6. Исплата солидарне помоћи запосленима у јавним предузећима комуналне делатности

7. Донет је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2018. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Обједињена мишљења

Избегавање двоструког опорезивања

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 22. марта 2018. године

Специјалистички курс за пореско саветовање

 

На почетак стране!