ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

25. јануар 2018.

ДВОБРОЈ 3 и 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 24. јануара 2018. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4 могу преузимати од петка, 26. јануара 2018. године од 8.00 часова.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 3 и 4 СУ:

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Порез на добит за 2017. годину – уводне напомене

Утврђивање пореске основице на Обрасцу ПБ 1 за 2017. годину

1. Резултат у Билансу успеха

2. Добици и губици од продаје капиталне имовине (исказани у Билансу успеха)

3. Усклађивање расхода

4. Усклађивање прихода

5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

8. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

9. Добит усклађена на начин прописан Законом

10. Капитални добици и губици

11. Пореска основица


 

Недокументовани трошкови и расходи који нису за обављање делатности као порески непризнати расходи

1. Шта се сматра трошковима који нису документовани?

2. Шта се сматра трошковима који нису за обављање делатности?

3. Консултантске, менаџерске, маркетиншке и сличне услуге из иностранства

4. Исправка вредности и отпис потраживања за дато јемство

Порески третман исправке и отписа потраживања за 2017. годину

1. Исправка вредности потраживања (ред. бр. 7, 27 и 28 ПБ 1)

2. Директан отпис потраживања (ред. бр. 27 ПБ 1)

3. Директан отпис раније исправљених потраживања која су била порески призната (ред. бр. 40 ПБ 1)

4. Наплата, повлачење тужбе, предлога за извршење, односно пријаве раније исправљених и отписаних потраживања која су била призната као расход (ред. бр. 41 ПБ 1)

5. Наплата раније отписаних и исправљених потраживања која нису била призната као расход (ред. бр. 42 ПБ 1)

6. Наплата исправљеног, односно отписаног потраживања пре дана одобравања финансијских извештаја

7. Примери (не)испуњења трећег услова за признавање отписа потраживања

8. Губитак од продаје потраживања, као и расход по основу раније исправке тог потраживања признају се у пореске сврхе

9. Порески третман исправке и отписа потраживања по основу датог јемства

10. Исправка и отпис потраживања код банака у складу са измењеним чланом 22а Закона

Признавање расхода по основу зарада и других примања запослених у пореском билансу

1. Признавање расхода по основу зарада и других примања запослених у складу са чланом 9. ЗПДПЛ

2. Примања других лица која се сматрају зарадом у смислу ЗПДГ, а на која се не примењу одредбе члана 9. ЗПДПЛ

3. Признавање расхода по основу отпремнина и новчаних накнада по основу престанка радног односа из члана 9а ЗПДПЛ

Признавање донација и доброчиних давања у пореском билансу –

1. Издаци за здравствене, образовне, научне, спортске и друге намене из члана 15. став 1. Закона

2. Издаци за улагања у област културе

3. Пример утврђивања и уноса непризнатих расхода по основу донација и доброчиних давања у порески биланс

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

1. Појам капиталног добитка, односно губитака

2. Капитални добици и губици по основу продаје непокретности

3. Капитални добици и губици по основу продаје удела, акција и осталих хартија од вредности

4. Капитални добици и губици по основу продаје права индустријске својине

5. Капитални добици и губици по основу продаје инвестиционе јединице

6. Пребијање капиталног добитка и губитка

7. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 53 ПБ 1, односно ред. бр 50 ПБ 2)

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице и затезне камате између повезаних лица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Актуелности у вези са применом правила о трансферним ценама

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2017. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима у складу са чланом 59. Закона о порезу на добит

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. Закона о порезу на доходак грађана

3. Идентификација повезаних лица

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

6. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА И КРЕДИТИ

Образац ПДП (обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација за правна лица која састављају Образац ПБ 1)

1. Пореска пријава – Образац ПДП

2. Порески кредит по основу улагања у основна средства

Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година (Обрасци СУ и СУ 1)

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

1. Порески третман прихода од дивиденде

2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

1. Приходи од камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према члану 53а Закона

3. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према уговору

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

1. УИДО и порез на добит огранка

2. Остваривање права на порески кредит према члану 51. Закона

3. Остваривање права на порески кредит позивањем на УИДО којим је предвиђен метод изузимања за отклањање двоструког опорезивања

4. Остваривање права на порески кредит позивањем на УИДО којим је предвиђен метод кредита за отклањање двоструког опорезивања

5. Остваривање права на порески кредит позивањем на УИДО, којим је предвиђен метод кредита за уштеђени порез

6. Нису испуњени услови за остваривање пореских уштеда у погледу пореза на добит

7. Какав је утицај коришћења права на порески кредит и права на изузимање од опорезивања по основу пореза на добит сталне пословне јединице у иностранству на утврђивање висине аконтације пореза на добит?

Утврђивање и књижење коначне обавезе пореза на добит за 2017. годину и аконтација за 2018. годину за лица која састављају ПБ 1

1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2017. годину

2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2018. годину

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Разлике између пореског консолидовања и консолидовања финансијских извештаја

2. Услови за пореско консолидовање

3. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

4. Пример пореског консолидовања

5. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

6. Остала мишљења Министарства финансија о пореском консолидовању

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

1. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2017. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

2. Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији, односно стечају

3. Примена различитих правила за утврђивање пореза на добит у зависности од тога када је покренут поступак ликвидације или стечаја, односно која фаза поступка стечаја се спроводи

4. Аконтација пореза на добит не плаћа се у поступку ликвидације, односно стечаја

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

1. Појам СПЈ у Закону и УИДО

2. Опорезивање добити СПЈ

3. Порески биланс огранка, односно сталне пословне јединице која води пословне књиге – Образац ПБ 1

4. Састављање финансијских извештаја огранка страног правног лица за 2017. годину

5. Књижење специфичних трансакција са нерезидентном централом

6. Порески биланс сталне пословне јединице која не води пословне књиге – Образац ПБПЈ

7. Пословање огранка из угла девизних прописа

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Напомене у вези са састављањем финансијских извештаја за друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

1. Рачуноводствени прописи које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити

2. Прописи о порезу на добит које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити

3. Припреме за састављање финансијских извештаја других правних лица

4. Састављање образаца финансијских извештаја за друга правна лица која примењују посебне прописе за друга правна лица

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

1. Дефиниција другог правног лица као обвезника пореза на добит

2. Утврђивање пореза на добит

3. Пореско ослобођење

4. Порески биланс – Образац ПБН 1

5. Пореска пријава – Образац ПДП

 

ПОРЕЗ НА НЕТО ПРИХОД ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Предузетници – уводне напомене у вези са утврђивањем коначне пореске обавезе за 2017. и аконтација за 2018. годину

Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2017. годину

1. Резултат у Билансу успеха

2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

3. Усклађивање расхода

4. Усклађивање прихода

5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

8. Опорезива добит

9. Капитални добици и губици

10. Обрачунати порез

Образац ППДГ-1С (утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2017. и аконтација за 2018. годину)

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Вођење пословних књига по систему простог књиговодства

1. Пословне књиге по систему простог књиговодства

2. Вођење пословне књиге ПК 1 – Пословна књига прихода и расхода

3. Вођење пословне књиге ПК 2 – Књига основних средстава и ситног инвентара

4. Финансијски резултат пословања – Образац БУ – Биланс успеха

5. Остале евиденције

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

4. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

Подсетник за састављање годишњег извештаја о пословању привредног друштва у 2017. години

1. Уводне напомене

2. Обвезници састављања годишњих извештаја о пословању

3. Садржина годишњег извештаја о пословању

4. Елементи годишњег извештаја о пословању

5. Опис очекиваног развоја привредног друштва у наредном периоду

6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека извештајне године

7. Значајнији послови са повезаним лицимa

8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја

9. Подаци о сопственим акцијама

10. Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

11. Резиме годишњег извештаја о пословању

 

ПДВ И АКЦИЗА

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2018. години

1. Стицање статуса претежног извозника у 2018. години, на основу података о извршеном извозу добара у 2017. години, исказаних у финансијском извештају за 2017. годину – подношењем Обрасца ПИД ПДВ

2. Стицање статуса претежног извозника у 2018. години на основу података о извозу добара у периоду од 1. јануара 2018. године до истека пореског периода у 2018. години, за који подноси пореску пријаву – подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 –

Састављање и достављање месечних пореских пријава акцизе у 2018. години

1. Уводне напомене

2. Састављање и подношење Обрасца ПП ОА

3. Састављање и подношење Обрасца ПП ОАЕЛ од 1. јануара 2018. године

Годишњи обрачун акцизе за 2017. годину

1. Увод

2. Обвезници који састављају годишњи обрачун акцизе за 2017. годину

3. Годишњи обрачун акцизе

4. Преглед износа и стопа акциза у 2017. години

5. Подношење годишњег обрачуна акцизе на Обрасцу ПП ОАКГ за 2017. годину

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде, који се примењују од 1. фебруара 2018. до 31. јануара 2019. године

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарну помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

10. Добици од игара на срећу

11. Награде и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

12. Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Утврђивање пореза на добит за 2017. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

1. Уводни део

2. Састављање пореског биланса на Обрасцу ПБН

3. Састављање пореске пријаве на Обрасцу ПДП

4. Подношење пореске пријаве и уплата обрачунатог пореза на добит

5. Пореско ослобађање од плаћања пореза на добит

Отварање пословних књига за 2018. годину и логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2017. годину код корисника буџетских средстава

Обавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

Износ максималне плате, односно зараде у јавном сектору за 2018. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Нерадни дани у месецу фебруару 2018. године

2. Од 1. фебруара 2018. године примењује се нова Одлука о девизама које се купују и продају на девизном тржишту

3. Нека питања у вези са висином чланарине Привредној комори Србије и признавањем у пореском билансу

4. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за јануар 2018. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порески поступак и пореска администрација

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2018. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!