ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

31. децембар 2018.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 29. децембра 2018 године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 24 могу преузимати од понедељка, 31. децембра 2018. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Новине у обрачуну зарада од 1. јануара 2019. године

1. Допринос за осигурање од незапослености не плаћа се на терет послодавца приликом исплата зарада запослених почев од 1. јануара 2019. године

2. Нови износ минималне зараде почев од 1. јануара 2019. године

3. Нова најнижа и нова највиша основица доприноса од 1. јануара 2019. године

4. Умањење основице за порез на зараде за исплате у 2019. години

5. Прерачун са нето на бруто износ за исплате зарада у 2019. години

6. Пример обрачуна зараде за децембар 2018. године која се у целини исплаћује у јануару 2019. године

7. Пример обрачуна зараде за децембар 2018. године када се врши исплата аконтације у децембру 2018. године, а коначна исплата је у јануару 2019. године

8. Лична зарада предузетника у 2019. години

Обрачун минималне зараде од 1. јануара 2019. године

Евидентирање података о стварним власницима у Централној евиденцији стварних власника

Чланарина Привредној комори Србије у 2019. години

 


 

НОВИ ПРОПИСИ

Новине у пореским и другим прописима

Донесен је нови Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања

 

ПДВ И АКЦИЗА

Од 1. јануара 2019. године примењује се нови начин рефакције ПДВ страном обвезнику

Извршене су измене и допуне Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

Исправка ПДВ по основу накнадно остварених рабата

Подсетник за одређене радње у примени прописа о ПДВ на крају 2018. године 

1. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2019. године

2. Тромесечни порески обвезник којем је Пореска управа одобрила за 2018. годину промену пореског периода у месечни, ако жели да и у 2019. години буде месечни обвезник, треба да поднесе захтев Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2019. године

3. Обвезници ПДВ који су први пут започели ПДВ активност у 2017. години, за које је порески период у 2017. и 2018. години календарски месец, уколико желе да и у 2019. години задрже тај статус, треба да поднесу захтев Пореској управи до 15. јануара 2019. године

4. Обвезници ПДВ који су се добровољно пријавили у систем ПДВ на почетку 2017. године, уколико желе могу на почетку 2019. године да поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

5. Обвезник ПДВ дужан је да надлежном пореском органу уз последњу пореску пријаву за 2018. годину достави обавештење о лицима која су му у 2018. години вршила испоруку секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, без ПДВ

6. Застарелост права на претходни порез на крају 2018. године

7. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2018. године

8. Исправка одбитка претходног пореза по основу уговореног накнадног попуста за извршени промет добара и услуга у 2018. години

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2018. године 

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Исказивање авансних плаћања у коначном рачуну за извршени промет добара и услуга

2. Рефундација новчаних средстава по основу улагања закупца у закупљени простор

3. Промет половних возила (могућност примене члана 36. Закона о ПДВ и право одбитка претходног пореза)

4. Префактурисање споредне услуге превоза уз главни промет робе

5. Посредовање приликом промета земљишта и право одбитка претходног ПДВ

6. Право на одбитак претходног пореза по основу набавке опреме за растериваче птица у халама, услугама одржавања ентеријера и екстеријера – биодекорација као и услуга физичко-техничког обезбеђења

7. На набавку новогодишње јелке и украса за јелку обвезник ПДВ има право на претходни порез

8. Право на претходни порез по рачуну добављача за уређење ентеријера обвезника ПДВ

9. Окружни суд је порески дужник за испоруку и уградњу столарије која је извршена од стране обвезника ПДВ

10. Обвезник ПДВ нема обавезу интерног обрачуна ПДВ приликом откупа секундарних сировине у ситуацији када надлежни царински орган обрачуна ПДВ

11. Надокнада трошкова превоза пољопривреднику од кога се врши откуп представља део накнаде за откупљене пољопривредне производе

12. Експропријација земљишта не подлеже плаћању ни ПДВ, а ни пореза на пренос апсолутних права

Повећање акцизе на цигарете од 1. јануара 2019. године и обавеза пописа залиха свих акцизних производа са стањем на дан 31. децембра 2018. године

Годишње извештавање према прописима о дувану

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Олакшице за новоосноване послодавце од 1. јануара 2019. године према новим (измењеним) правилима

Прописане су нове шифре врсте прихода за унос података у пореску пријаву за порез по одбитку (Образац ППП-ПД) –

Новине у опорезивању нерезидентних физичких лица у складу са изменама Закона о порезу на доходак грађана

Потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО –

 

РАД И РАДНИ ОДНОСИ

Аутентично тумачење одредаба Закона о раду о максималном трајању радног односа на одређено у случају статусних промена и других облика промене послодавца

 

РАЧУНОВОДСТВО

Издавање рачуна и друге документације у електронском облику

Чување документације, пословних књига, евиденција и извештаја у електронском облику

 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Новине у вези са накнадом за производе који после употребе постају посебни токови отпада у складу са новим Законом о накнадама за коришћење јавних добара

 

ЦАРИНЕ

Царинска тарифа за 2019. годину

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Усвојене су измене и допуне закона за јавни сектор

Донети су подзаконски акти којима се омогућава примена усвојених закона за јавни сектор

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2018. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављен је превод Међународних стандарда ревизије

2. Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (пољопривреда, шумарство и рибарство) примењује се од 7. јануара 2019. године

3. Измењени су уговори о избегавању двоструког опорезивања са: Аустријом, Великом Британијом, Литванијом, Пољском, Словачком, Словенијом и Француском.

4. Почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином

5. Почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Индонезијом

6. Престанак важења Споразума о избегавању двоструког опорезивања са Малезијом

7. Објављена је Одлука уставног суда о неуставности одредбе члана 5. став 4. Закона о порезима на имовину

8. Државни и верски празници у јануару и фебруару 2019. године

9. Објављене су измене и допуне Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода

10. Донет је Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре

11. Измењени су обрасци пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4)

12. Званични средњи курс евра у односу на динар на дан 31.12.2018. године износи 118,1946 динара за 1 евро

13. Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем

14. Сан Марино се од 1. јануара 2019. године не сматра пореском јурисдикцијом са преференцијалним пореским системом

15. Донето је ново Упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Министарство финансија

ПДВ

Акциза

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Рачуноводство

Обједињена мишљења

Министарство привреде

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2019. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!