ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

7. децембар 2018.

ДВОБРОЈ 22 и 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 6. децембра 2018 године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 22 и 23 могу преузимати од петка, 7. децембра 2018. године од 11.00 часова.

Свим претплатницима је уз двоброј испоручено и Електронско издање DVD 2017 који покрива године издања 2010-2017.

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 и 23 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог измена Закона о порезу на добит правних лица

1. Предложене измене које се примењују почев од утврђивања пореза на добит за 2018. годину

2. Предложене измене које се примењују почев од утврђивања пореза на добит за 2019. годину

Предлог измена Закона о порезу на доходак грађана

Предлог измена Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

1. Предложене измене и допуне одредаба којима је уређена обавеза пореза на имовину у „статици“

2. Предложене измене и допуне одредаба којима је уређена обавеза пореза на наслеђе и поклон

3. Предложене измене и допуне одредаба којима је уређена обавеза пореза на пренос апсолутних права

4. Измене и допуне које се односе на подношење пореске пријаве и начин утврђивања пореза (пореза на имовину у тзв. статици, пореза на наслеђе и поклон и пореза на пренос апсолутних права)

5. Прелазне законске одредбе и ступање на снагу

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Предлог измена Закона о играма на срећу

Предлог измена Закона о стечају

 


 

ПДВ И АКЦИЗА

(Не)исказивање података у Обрасцу ПОПДВ по основу такси

Обрачун ПДВ на расход добара са посебним освртом на Нормативе расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ у складу са Нормативом расхода или нормативом обвезника

4. Обавеза вршења пописа добара у току пореског периода

5. Расход добара услед више силе

6. Расход добара због истека рока трајања производа

7. Расход и унос података у Образац ПППДВ, односно Образац ПОПДВ

8. Примери када није реч о расходу из члана 4. став 4. тач. 3) Закона о ПДВ

Обрачун акцизе на мањак и расход производа

1. Попис акцизних производа и достављање пописних листи Пореској управи до 31.01.2019. године

2. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

3. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

4. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

Обрачун ПДВ на разлике утврђене по попису

1. Мањак добара која су набављена после 1. јануара 2005. године

2. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

3. Мањак добара који може да се правда вишом силом

4. ПДВ код замене сродних добара

5. Обрачун ПДВ на мањак добара

6. Унос података у Образац ПOПДВ по основу мањка

7. Порески третман вишка добара

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Питања и одговори у вези са уносом података у Образац ПОПДВ

1. Прекњижавање обавеза са једног на другог комитента приликом сравњења картица не евидентира се у Обрасцу ПОПДВ

2. Подношење измењене пореске пријаве за порески период за који (не)постоји обавеза сачињавања Обрасца ПОПДВ

3. Исправка грешком обрачунатог ПДВ из примљеног аванса за промет услуге из грађевинарства у Обрасцу ПОПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству

1. Издавање ситуација у грађевинској делатности

2. Превоз преосталог ископаног материјала на депонију после насипања и затрпавања

3. Опорезивање промета изнајмљивања скеле са монтажом и демонтажом у лифту који се уграђује у грађевински објекат у изградњи

4. Прање спољашњих прозора на високим објектима сматра се услугом из области грађевинарства

5. Порески дужник за радове на уређењу градске плаже

Остала питања и одговори из области ПДВ

1. Примена прописа о ПДВ у случају када инвеститор продаје станове у тзв. сивој фази изградње

2. Исправка одбитка претходног пореза по основу уговореног накнадног попуста у цени

3. Примена прописа о ПДВ у вези са накнађивањем трошкова враћања робе по рекламацији

4. Порески третман накнађивања трошкова купцу по основу враћања робе добављачу која је повучена са тржишта

5. Префактурисање трошкова у закупљеном простору

 

 

РАЧУНОВОДСТВО

Усаглашавање обавеза и потраживања

Отпис (приходовање) обавеза

1. Рачуноводствени аспект отписа обавеза

2. Порески аспект отписа обавеза

3. Отпис застарелих обавеза

4. Отпис обавеза по основу примљених аванса

5. Отпис обавеза по основу опроста дуга

Обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе

1. Када се врши обрачун амортизације?

2. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

3. Примери обрачуна и књижења амортизације

Преиспитивање корисног века трајања и метода амортизације

Преиспитивање корисног века трајања основног средстава

Шта радити са потпуно отписаним основним средствима која су и даље у употреби?

Пореске последице исправке грешке по основу погрешно обрачунате амортизације (из угла Закона о порезу на добит)

Преиспитивање методе обрачуна амортизације основних средстава

Накнадни издаци у вези са некретнинама, постројењима и опремом (увећање набавне вредности или трошак периода)

1. Накнадни издатак – средство или трошак?

2. Накнадни издатак – повећање вредности постојећег средства или (ново) засебно средство?

3. Накнадни издатак по основу замене – искњижење замењеног дела или не?

4. Примена метода трошкова замене – пример обрачуна амортизације приликом накнадног улагања на основним средствима

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

 

ГОДИШЊИ ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2018. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања

IV. Попис некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису

Контролна листа за попис имовине, залиха робе и потраживања у складу са Законом о инспекцијском надзору

Специфичности пописа код предузетника који књиге воде по систему простог књиговодства и код паушалаца

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

2. Попис код паушално опорезованих предузетника

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

 

ЗАСТАРЕЛОСТ

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Судска пракса и застарелост

 

ОСТАЛО

Донет је Правилник о процени ризика у областима под надзором тржишне инспекције

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2018. години

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Измена услова за обављање ревизије јавних друштава

2. 17. децембра 2018. године почиње да се примењује Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица

3. Увећане зараде за рад на дан државног празника

4. Давања поводом предстојећих празника (Нова година и Божић)

5. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2018. године

6. Укратко о предлогу новог Царинског закона

7. Пријава или одјава предузетника из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2018. годину

8. Потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Израелом

9. Обавештење о почетку исплате личне зараде, односно о престанку исплате личне зараде предузетника за 2019. годину

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порези на имовину

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!