ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

5. новембар 2018.

БРОЈ 20
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 20 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 31. октобра 2018 године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 20 могу преузимати од понедељка, 5. новембра 2018. године од 10.00 часова.

 

ТЕМЕ БРОЈА 20 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Објављен је превод измењеног МСФИ за МСП

Усвојене су измене и допуне Закона о планирању и изградњи

Донет је нови Закон о грађевинским производима

Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката

 


 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Нови начин вођења пословних књига за обвезнике пореза на приходе од самосталне делатности од 1. јануара 2019. године

Прелазак са простог на двојно књиговодство од 1. јануара 2019. године

Вођење пословних књига по систему простог књиговодства (са освртом на прелазак са двојног на просто)

Нека питања у вези са опорезивањем пољопривредне и других делатности које обављају пољопривредници

1. Пољопривредно газдинство нема правни субјективитет и није учесник у промету, већ се као пословни партнер јавља лице које је носилац пољопривредног газдинства

2. Пољопривредници – физичка лица која су носиоци пољопривредног газдинства, а нису обвезници ПДВ нису дужни да воде пословне књиге од 1. јануара 2019. године

3. Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства не може се јавити као пружалац услуге сервисирања возила, односно издавалац рачуна по том основу

4. Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства не може да изда рачун за услуге уређивања дворишта

5. Носилац пољопривредног газдинства које се бави нерегистрованом привредном делатношћу (уређење и одржавање околине, одржавање моторних возила, производња и продаја есенцијалних уља и др.) чини прекршај из члана 76. Закона о трговини

6. Рачун за пољопривредне производе издат од стране пољопривредника – физичког лица носиоца пољопривредног газдинства који није обвезник ПДВ не представља рачуноводствену исправу

7. Рачун за пружену туристичку услугу у сеоском туристичком домаћинству може да изда локална туристичка организација, туристичка агенција, привредни субјекат или друго правно лице регистровано за обављање привредне делатности, а не физичко лице које је ту услугу пружило

8. Опорезивање дохотка који оствари пољопривредник од продаје прерађених примарних пољопривредних производа произведених у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача

9. Физичко лице које је обавезно осигурано по основу самосталне делатности као оснивач привредног друштва није дужно да плаћа допринос за ПИО по основу обављања пољопривредне делатности

10. Продаја добара физичким лицима – обвезницима ПДВ ослобођена је обавезе евидентирања промета преко фискалне касе

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2019. години

 

ПДВ И АКЦИЗА

Измене и допуне Правилника о рефакцији плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе и за грејање

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству

1. Одређивање пореског дужника за испоруку опреме која чини део аудио-видео система са уградњом

2. Порески третман услуге изградње система противградне заштите у пољопривреди

3. Услуга облагања постоља спомен-бисте украсним каменом сматра се услугом из области грађевинарства

4. Опорезивање услуге изградње система водоснабдевања за коју је наручилац лице из члана 9. став 1. Закона о ПДВ

5. Опорезивање услуге пројектовања која се врши у оквиру услуга из грађевинске делатности

Питања и одговори у вези са уносом података у Образац ПОПДВ

1. Исправка грешком утврђеног сразмерног пореског одбитка и исказивање те исправке у Обрасцу ПОПДВ

2. Посредовање у вези са налажењем купаца робе пружене страном лицу

3. Продаја туристичких аранжмана преко страних и домаћих субагената

4. Давање гратис туристичких аранжмана оснивачима или запосленима од стране туристичке агенције

Остала питања и одговори из области ПДВ

1. Доказом за пореско ослобођење по основу наплате аванса за извоз добара сматра се и прихват поруџбенице од стране инокупца

2. Пореско ослобођење за унос добара у слободну зону када је промет извршен у једном пореском периоду а када је овера надлежног органа извршена у наредном пореском периоду

3. Датум промета услуге рекламирања на ТВ

4. Исправка ПДВ обавезе по основу потраживања од привредног субјекта код којег је решењем суда окончан стечајни поступак

5. Префактурисање улагања у пословни простор, које врши закуподавац закупцу простора, које се опорезује са ПДВ као закупнина

6. На шпедитерске услуге за увоз путничког аутомобила за потребе обављања делатности, обвезник ПДВ има право на претходни порез

7. Промет услуге нечињења (а не накнаде штете)

8. Порески третман такси и других издатака које шпедитер рефундира од свог клијента

9. Право на одбитак претходног пореза по основу адаптације закупљеног угоститељског објекта

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Додатне уплате оснивача друштву с ограниченом одговорношћу

1. Законска регулатива додатних уплата у друштво с ограниченом одговорношћу

2. Рачуноводствени третман додатних уплата

 

ПЛАТНИ ПРОМЕТ

Актуелности у вези са применом прописа о платном промету

1. Нови платни систем – могућност плаћања са текућих рачуна 24 сата, 7 дана у недељи, 365 дана у години

2. Измена образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима

3. Како реализовати меницу када је рачун дужника угашен у банци и када је промењен назив дужника

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању

Донет је Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донет је нови Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход за пореске сврхе

2. Ажуриране су Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга, друштава за ревизију и факторинг друштава

3. Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар (недеља) 2018. године преноси се на 12. новембар (понедељак) и то је нерадни дан

4. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају

5. Измењена је Одлука о роби за чији је спољнотрговински промет прописано прибављање исправа

6. Измењен је и допуњен Правилник о ИПАРД подстицајима

7. Донет је нови Правилник о подстицајима у инвестиције и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа

8. Парафиран је Нацрт уговора о избегавању двоструког опорезивања са Алжиром

9. Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу новембру 2018. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ОГЛАС за радно место саветника

 

На почетак стране!