ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

26. септембар 2018.

ДВОБРОЈ 17 и 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 17 и 18 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 25. септембра 2018 године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

Претплатници који часопис - штампано издање преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 17 и 18 могу преузимати од четвртка, 27. септембра 2018. године од 13.00 часова.

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 17 и 18 СУ:

 

ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Уводне напомене

Основна правила у вези са обрачуном пореза по одбитку на приходе нерезидентних правних лица

1. Ко може имати обавезу обрачуна и плаћања пореза по одбитку у складу са чланом 40. ЗПДПЛ?

2. Када може постојати обавеза обрачуна и плаћања пореза по одбитку у складу са чланом 40. ЗПДПЛ?

3. Основни принципи за утврђивање пореза по одбитку.

4. Приходи нерезидентних правних лица на која се плаћа порез по одбитку

5. Плаћање пореза по одбитку у складу са ЗПДПЛ

6. Моменат обрачуна и плаћања пореза по одбитку.

7. Обрачун пореза по одбитку (основица и стопа).

Услови за примену уговора о избегавању двоструког опорезивања

1. Пружање доказа о резидентности државе са којом постоји закључен УИДО

2. Нека питања у вези са потврдом о резидентности

3. Пружање доказа о томе да ли је прималац прихода стварни власник прихода


 

Потврда о резидентности као услов за примену уговора о избегавању двоструког опорезивања (са моделима образаца других држава и кратким објашњењима)

1. Обрасци потврда о резидентности којима се потврђује резидентност других држава уговорница (на прописаним обрасцима других држава уговорница)

2. Обрасци потврда о резидентности других држава уговорница којима се потврђује резидентност Републике Србије (на прописаним обрасцима других држава уговорница)

Питања и одговори у вези са потврдом о резидентности

1. Потврда о резидентности (период важења потврде издате у току године)

2. Потврда о резидентности (период важења иностране потврде)

Оригинални називи органа који су у другим државама уговорницама надлежни за тумачење и примену УИДО

Порез по одбитку на приходе нерезидентних правних лица од дивиденде, камате, ауторске накнаде, закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари, као и извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма

1. Порез по одбитку на дивиденде и уделе у добити

2. Порез по одбитку на камате

3. Порез по одбитку на ауторске накнаде

4. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа непокретности

5. Порез по одбитку на накнаде по основу закупа и подзакупа покретних ствари

6. Порез по одбитку на исплате накнаде по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма

Порез по одбитку на приходе нерезидентних правних лица по основу услуга из члана 40.
став 1. тачка 5) Закона

1. Услуге истраживања тржишта

2. Рачуноводствене и ревизорске услуге

3. Услуге из области правног и пословног саветовања

4. Основица и стопа пореза по одбитку

Опорезивање накнада од услуга и УИДО

1. Добит од пословања или остали доходак – појашњење

2. Опорезивање накнада од неких специфичних врста услуга

Порез по одбитку на приходе нерезидентног правног лица и огранка нерезидентног правног лица из ЈППС

1. Порез по одбитку на приходе нерезидентног правног лица из ЈППС

2. Порез по одбитку на приходе огранка нерезидентног правног лица из ЈППС

3. Приход нерезидентног правног лица и огранка нерезидентног правног лица по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике од исплатиоца који није дужан да плати порез по одбитку опорезује се на други начин

Порез по одбитку на приходе нерезидентних правних лица по основу софтвера

1. Категоризација накнада за софтвер – када су ауторска накнада а када нису

2. Порез по одбитку код накнада за софтвер које имају карактер ауторске накнаде

Примена УИДО код обрачуна пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде, као и на накнаде за техничке услуге и провизије које се исплаћују повезаном нерезединтном лицу

1. Посебно правило у УИДО за опорезивање прихода нерезидената по основу камата и ауторских накнада

2. Мишљења Министарства финансија Републике Србије по питању примене УИДО код исплате камате и ауторске накнаде повезаном нерезидентном правном лицу

3. Утврђивање посебног односа између резидентног исплатиоца и нерезидентног стварног власника прихода

4. Утврђивање камата и ауторских накнада, накнада за техничке услуге и провизију у складу са принципом „ван дохвата руке“ за потребе примене УИДО

5. Примери примене УИДО код обрачуна пореза по одбитку на камате и ауторске накнаде које се исплаћују повезаном нерезидентном правном лицу и попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ПДПО/С

Електронска пореска пријава за порез по одбитку на накнаде које остварују нерезидентна правна лица (Образац ПДПО/С)

1. Обвезници подношења пријаве на Обрасцу ПДПО/С

2. Рок за подношење пореске пријаве на Обрасцу ПДПО/С

3. Опште напомене о пријави ПДПО/С

4. Када се подноси папирна ПДПО, односно ПДПСО, а када електронска ПДПО/С

5. Начин попуњавања Обрасца ПДПО/С

6. Уплата пореза по одбитку

Измењена пореска пријава на Обрасцу ПДПО/С у складу са чланом 40. ЗПППА

1. Примери подношења измењене пореске пријаве ПДПО/С

2. Измењена пореска пријава ПДПО/С не подноси се када исплатилац прихода накнадно прибави потврду о резидентности

Подношење пореске пријаве ПДПО/С са закашњењем

 

ПОРЕЗ ПО РЕШЕЊУ НА ПРИХОДЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Порез по решењу на капиталне добитке које остварују нерезидентна правна лица

1. Обрачун пореза у складу са Законом o порезу на добит

2. Избегавање међународног двоструког опорезивања капиталног добитка

3. Начин плаћања пореза на капитални добитак

Порез по решењу на приходе нерезидентних правних лица по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике (од исплатилаца који нису дужни да обрачунавају порез по одбитку)

Пореска пријава за порез на добит по решењу за обрачун пореза на приходе нерезидентних правних лица (Образац ПП КДЗН)

1. Рок за подношење пореске пријаве

2. Документација која се подноси уз пореску пријаву

3. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ нерезидентног обвезника

4. Унос података у пореску пријаву на Обрасцу ПП КДЗН

 

ПДВ

Обрачун ПДВ на услуге које врше страна правна лица

1. Обрачун ПДВ на услуге које врше страна правна лица који нису обвезници ПДВ у Републици

2. Специфичност интерног обрачуна ПДВ од стране огранка на услуге које пружају страна правна лица који нису обвезници ПДВ у Србији

3. Обрачун ПДВ на услуге које врше страна правна лица који су обвезници ПДВ у Републици

Обрачун ПДВ приликом изнајмљивања покретних ствари која се привремено увозе од нерезидентних правних лица

1. Шта чини основицу за интерни обрачун ПДВ на услуге изнајмљивања покретних ствари која се привремено увозе?

2. Страно правно лице које није обвезник ПДВ издаје у закуп покретну ствар резидентном правном лицу

3. Страно правно лице које није обвезник ПДВ издаје у закуп покретну ствар без накнаде домаћем правном лицу

4. Нерезидетно правно лице које није обвезник ПДВ у Србији издаје у закуп машину огранку

5. Страно правно лице које се евидентирало у систем ПДВ у Србији врши промет услуге изнајмљивања покретних ствари домаћем лицу

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

Питања и одговори у вези са уносом података у Образац ПОПДВ

1. Јавни бележници (не) исказују износ који уплаћују на одговарајући рачун јавних прихода у Обрасцу ПОПДВ

2. Испоруке топлих оброка запосленима набављеним путем кетеринга исказују се у пољу 2.4 Обрасца ПОПДВ

3. Куповина удела у правном лицу исказује се у пољу 8в.2 Обрасца ПОПДВ

4. Накнада за еколошку таксу не исказује се у Обрасцу ПОПДВ

5. Исказивање права на претходни порез у Обрасцу ПОПДВ по рачуну за извршени промет добара у августу, за који по авансном рачуну из марта ове године обвезник није исказао право на претходни порез у Обрасцу ПП ПДВ

6. Накнада штете по основу закашњења са испоруком добара не исказује се у Обрасцу ПОПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству

1. Дренажа подземних вода и замена тла због изградње пословног објекта

2. Замена цеви магистралног топловода

3. Донација опреме за видео надзор

4. Уградња столарије и обавезност примене члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

5. Бушење дијамантским алатима

6. Уградња опреме за мерење и меморисање притиска и температуре, испорука и уградња 500 метара електричног кабла

7. Издавање ситуације за радове из области грађевинарства наручиоцу радова који у моменту уплате аванса није био обвезник ПДВ

Остала питања и одговори из области ПДВ

1. Обвезник ПДВ у издатом рачуну за сваки артикал посебно исказује износ основице, обрачунати ПДВ и пореску стопу

2. „Подела“ фактуре приликом евидентирања у систем ПДВ

3. Право на претходни порез за извршена улагања у закупљено пољопривредно земљиште

 

ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности и Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању

Преглед споразума о социјалном осигурању које примењује Република Србија

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Измене и допуне Закона о привредним друштвима које се примењују од 1. октобра 2018. године

1. Увод

2. Оснивачки акт и статут могу бити на електронском документу

3. Садржина уговора између чланова друштва у вези са друштвом није прописана

4. За доношење одлуке о промени претежне делатности надлежна је скупштина друштва, односно ортаци и комплементари

5. Употреба печата

6. Адреса за пријем (електронске) поште

7. Посебне дужности према друштву

8. Потписивање одлука скупштине друштва

9. Постављање привременог заступника друштва у ванпарничном поступку

10. Смањење основног капитала у друштву с ограниченом одговорношћу и заштита поверилаца

11. Располагање сопственим уделом од стране друштва

12. Делокруг скупштине

13. Унапређење заштите права мањинских чланова друштва

14. Прописан је крајњи рок за исплату дивиденди

15. Стицање и располагање имовином велике вредности

16. Статусне промене

17. Принудни откуп акција и право на продају акција

18. Принудна ликвидација друштва

19. Редовна ликвидација друштва

20. Предузетник

21. Огранак привредног друштва

Статус предузетника у измењеном Закону о привредним друштвима

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2018. године

Исплата отпремнине запосленима у јавним службама, државним службеницима и намештеницима

1. Исплата отпремнине приликом одласка у пензију

2. Исплата отпремнине у јавним службама услед технолошког вишка.

3. Исплата отпремнине у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору 

4. Исплата отпремнине државном службенику коме престане радни однос због протека два месеца откад је постао нераспоређен и намештенику за чијим радом престане потреба.

5. Исплата отпремнине државном службенику или намештенику који одлази у пензију.

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Донета је Уредба о измени и допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке

2. Предлог новог Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања

3. Mинимална цена рада по радном часу без пореза и доприноса (нето) у Србији од 1. јануара 2019. године износиће 155,30 динара

4. Предлог измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Акциза

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Фискалне касе

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2018. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ

Каталог шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу
(за обрасце ПДПО/С, ПП КДЗН)

Табеларни прегледи који се односе на закључене УИДО које Република Србија примењује са другим државама, стопе пореза по одбитку на дивиденде, камате и ауторске накнаде

 

КУРСЕВИ

Специјалистички курс за пореско саветовање

 

На почетак стране!