ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

23. јун 2018.

БРОЈ 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 11 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 23. јун 2018. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 11 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ О ПДВ И АКЦИЗИ

Донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

1. Уводне напомене

2. Измене и допуне одредаба о облику, садржини и начину вођења евиденције ПДВ

3. Измене и допуне одредаба о општој евиденцији ПДВ

4. Посебна евиденција ПДВ о промету инвестиционог злата

Извршене су измене и допуне Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

1. Услови за пореско ослобођење услуга превоза повезаних са увозом добара из члана 24. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ

2. Правила за пореско ослобођење за извоз добара из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона о ПДВ, када је извозно царињење добара извршено у једном пореском периоду, а иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у наредном или у наредним пореским периодима

3. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе

4. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 5а) Закона о ПДВ, за промет добара која се уносе у слободну зону, превозне и друге услуге које су непосредно повезане са тим уносом и промет добара у слободној зони, који се врши страном лицу које има закључен уговор са обвезником ПДВ – корисником слободне зоне да та добра угради у добра намењена отпремању у иностранство

5. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона о ПДВ, за превозне услуге које су у вези са извозом добара

6. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 8) Закона за превозне услуге које су у вези са привременим увозом добара

7. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 10) и 11) Закона о ПДВ, за испоруке летилица и промет добара и услуга за потребе летилица које се претежно користе у међународном ваздушном саобраћају

8. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 13) и 14) Закона о ПДВ, за испоруке бродова и промет добара и услуга за потребе бродова који се претежно користе у међународном речном саобраћају

9. Укинута је обавеза постојања отиска печата, односно изјаве у вези са печатом пре издавања потврде о пореском ослобођењу из члана 24. став 1. тачка 16а) Закона о ПДВ, за промет добара и услуга који се врши у складу са уговором о донацији, закљученим на државном нивоу

10. Услови за пореско ослобођење из члана 24. став 1. тачка 16б) Закона о ПДВ, за промет добара и услуга који се врши у складу са уговором о кредиту, односно зајму, закљученом на државном нивоу


Извршене су измене Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ

1. Промет и увоз допунске смеше за исхрану стоке, уместо по општој стопи од 20%, од 1. јула 2018. године опорезује се по посебној стопи од 10%

2. Огревним дрветом чији се промет опорезује по посебној стопи од 10%, сматра се дрво за огрев, независно од намене за коју се користи

Питања и одговори у вези са вођењем евиденције ПДВ и састављањем Обрасца ПОПДВ

1. Унос података по основу камата на кредите који су узети од домаћих и страних банака

2. Унос података по основу трошкова камата на узете позајмице од повезаних (домаћих и страних) лица

3. Унос података по основу провизије банке по основу извршених трансакција плаћања преко текућег рачуна

4. Унос података по основу провизије од банке за извршене наплате картицом на ПОС терминалима

5. Унос података по основу затезне камате

6. Унос података по основу дате бескаматне позајмице

7. Унос података по основу наплаћених камата на орочене депозите и депозите по виђењу

8. Унос података по основу продаје хартија од вредности

9. Унос података примаоца лизинга по основу камата на финансијски лизинг

10. Унос података по основу плаћеног аванса за набавку возила на финансијски лизинг

11. Унос података по основу плаћеног депозита за оперативни лизинг

12. Унос података по основу услуге превоза када је накнада за услугу превоза ушла у основицу приликом увоза добара

13. Унос података по основу накнадно одобрених рабата од ино добављача у вези са робом која се увози

14. Унос података по основу увоза узорака без накнаде

15. Унос података за робу која је приликом увоза стављена у царинско складиште, а у наредном пореском периоду се део робе ставља у слободан промет у Србији, а део се извози

16. Унос података за робу која је набављена у иностранству и продата у иностранству без преласка преко царинског подручја Србије

17. Унос података по основу опреме која се привремено увозе у Србију (опрема узета у закуп)

18. Унос података по основу добара која се увозе у поступку активног оплемењивања

19. Унос података по основу враћања извезене робе због рекламације ино купца и извоза исправне робе по основу замене

20. Унос података по основу зарада запослених и дневница за службена путовања

21. Унос података по основу чланарина Привредној комори Србије

22. Унос података по основу премија добровољног осигурања запослених

23. Унос података по основу премија осигурања објеката

24. Унос података по основу трошкова превоза и смештаја на службеном путу у земљи

25. Унос података по основу трошкова превоза и смештаја на службеном путу у иностранству

26. Унос података по основу путарине у земљи

27. Унос података по основу боравишне таксе која је исказана на рачуну за смештај

28. Унос података по основу трошкова горива на службеном путу

29. Унос података по основу уговора ван радног односа (уговора о делу, уговора о ауторском хонорару, уговора о допунском раду, уговора о привременим и повременим пословима) које обвезник ПДВ закључује са резидентним физичким лицима

30. Унос података по основу уговора о делу и уговора о ауторском хонорару које обвезник ПДВ закључује са нерезидентним физичким лицем

31. Унос података по основу смештаја лица која су ангажована по основу уговора о ауторском хонорару

32. Унос података по основу рачуна примљеног од омладинске задруге

33. Унос података по основу рачуна издатог од омладинске задруге

34. Унос података по основу набавки добара и услуга када накнаду наплаћује друго лице (у име и за рачун лица које је извршило промет)

35. Унос података по основу таксе за јавни медијски сервис

36. Унос података по основу царине коју је надлежни царински орган обрачунао приликом увоза добара

37. Унос података по основу набавке секундарних сировина од обвезника ПДВ

38. Унос података по основу откупа секундарних сировина од физичких лица

39. Унос података по основу набавке дизел-горива који друштво користи за радне машине, а мањи део за аутобус који превози раднике на радно место

40. Унос података по основу набавке добара које обвезник ПДВ даје као донацију (у моменту набавке добара је извесно да ће иста бити поклоњена)

41. Унос података по основу датих поклона појединачне вредности преко 2.000 динара када у тренутку набавке обвезник ПДВ није знао да ће добро поклонити

42. Унос података по основу датог рекламног материјала

43. Унос података по основу субвенције од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које служе за подршку инвестицијама у имовину друштва примаоца субвенције

44. Унос података по основу набавке електричне енергије и природног гаса за даљу продају

45. Унос података по основу раскида уговора за који је плаћен аванс

46. Унос података по основу непотврђених књижних одобрења издатих купцима добара

47. Унос података по основу набавке возила од физичког лица

48. Унос података по основу промета половног возила када се плаћа порез на пренос апсолутних права у складу са чланом 36. став 7. Закона о ПДВ

49. Унос података по основу рачуна за електричну енергију који прими обвезник ПДВ, а који се односе на утрошену електричну енергију другог лица са којим обвезник ПДВ нема уговор о закупу

50. Унос података о претходном порезу који се може одбити код обвезника ПДВ који врше промет добара и услуга са правом на претходни ПДВ и без права на претходни порез

51. Унос података када једно лице обавља делатност из делокруга државне управе (члан 9. став 1. Закона о ПДВ) и послове ван делокруга државне управе (члан 9. став 2. Закона о ПДВ)

Прописани су услови за ослобођење од плаћања акцизе на деривате нафте из члана 19а Закона о акцизама

 

ОСТАЛИ НОВИ ПРОПИСИ

Могућност подношења пореских пријава за порезе на имовину на новопрописаним обрасцима преко јавних бележника од 1. јула 2018. године

Извршене су измене Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу

Донет је Закон о Централној евиденцији стварних власника

 

ОПОРЕЗИВАЊЕ НЕРЕЗИДЕНТНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Основна правила у вези са обрачуном пореза по одбитку на приходе нерезидентних физичких лица

1. Који приходи нерезидентних физичких лица подлежу опорезивању према Закону у Србији?

2. Примена УИДО

3. Доказивање статуса резидентности нерезидентног физичког лица

4. Социјално осигурање страних држављана који обављају уговорене послове (уговор о ауторском делу, уговор о делу и др.)

5. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ

6. Обавеза отварања нерезидентног рачуна

7. Попуњавање пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД

Опорезивање нерезидентних физичких лица порезом по одбитку по основу камата, дивиденди и закупа непокретности

1. Камате које остварују нерезидентна физичка лица

2. Дивиденде и учешће у добити

3. Ликвидациони остатак изнад вредности уложеног капитала као дивиденда

4. Приход од издавања непокретности

Обрачун пореза и доприноса на приходе нерезидентних физичких лица по основу уговора о делу, ауторских уговора, чланства у надзорном одбору и осталих прихода

1. Уговор о делу и други уговори уз накнаду (самосталне личне делатности – слободне професије према пореским уговорима)

2. Опорезивање уметника и спортиста (спортских стручњака)

3. Порески третман прихода по основу чланства у надзорном одбору

4. Порески третман прихода по основу трговинског заступања

5. Ауторски уговори

Обрачун пореза и социјалних доприноса на накнаду за рад директора који је нерезидент

Обрачун пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде када УИДО није закључен

2. Примања из радног односа према УИДО

3. Обрачун пореза на зараде када је УИДО закључен

4. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника по основу обављања рада на територији Републике

5. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

6. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представништво, огранак) у Републици Србији

Преглед социјалних споразума које је закључила Република Србија и који се примењују

 

ПДВ

Рефакција ПДВ страном обвезнику

 

ЦАРИНЕ

Учешће страног лица у царинском поступку у Србији

 

ОСТАЛО

Стамбене заједнице – правни статус и нека пореска и рачуноводствена питања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–јун 2018. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Почела је примена Опште уредбе о заштити података у Европској унији (ГДПР)

2. Предуслов за регистрацију рачуноводствених агенција и друштава за ревизију

3. Утврђени су предлози нових закона

4. Република Србија депоновала је Инструмент потврђивања (заједно са коначним резервама и обавештењима) „Мултилатералне конвенције о примени мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре“ (Мултилатерална конвенција)

5. Годишње усклађивање износа накнаде за посебне токове отпада (износи накнаде су повећани)

6. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за јун 2018. године

7. У „Службеном гласнику РС“, бр. 44/2018 објављен је сет закона које је усвојила Скупштина
Републике Србије.

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

Избегавање двоструког опорезивања

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јулу 2018. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!