ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2018. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2019.

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

23. јун 2018.

БРОЈ 10
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 10 "Привредног саветника" за 2018. годину изашао је 23. јуна 2018 године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2018. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2018. годину).

НАПОМЕНА: У Електронском издању на сајту су садржани сви бројеви из 2017. и 2018. године.

 

ТЕМЕ БРОЈА 10 СУ:

 

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА

Зараде запослених у земљи

I. Радни однос

1. Лица која могу да заснују радни однос

2. Лица која не могу да заснују радни однос

3. Уговор о раду

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

1. Шта чини зараду према Закону о раду

2. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

3. Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.)

4. Друга примања запослених која чине зараду

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Достављање обрачуна зараде и накнаде зараде запосленом

V. Прерачун са нето на бруто зараду

Рад са непуним радним временом

Минимална зарада

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензионер поново заснује радни однос

2. Плаћање пореза и доприноса по основу зараде пензионисаног лица

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

4. Примери обрачуна зараде и попуњене пријаве ППП-ПД


Обрачун пореза и доприноса на премије добровољног здравственог осигурања и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

Олакшице приликом запошљавања нових радника у складу са прописима о порезу на доходак грађана и доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 65%, 70% и 75% плаћених пореза и доприноса

2. Олакшице за новозапослена лица са правом на повраћај 75% плаћених пореза и доприноса

3. Попуњавање Обрасца ППП-ПД и подношење захтева за повраћај

4. Шта треба послодавац да поднесе као доказе уз захтев за повраћај пореза и доприноса

5. Књижење

6. Прописани услови за коришћење олакшица за инвалидна лица

7. Олакшице за новоосноване послодавце, које се примењују од 1. октобра 2018. године

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходних 12 месеца)

Oстале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнада инвалидима рада II и III категорије

5. Накнада за вршење војне обавезе

Зараде запослених упућених на привремени рад у иностранство

1. Упућивање на привремени рад у иностранство или службени пут у иностранство

2. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство у складу са домаћим прописима

3. Опорезивање зарада запослених упућених на рад у иностранство у складу са међународним уговорима о избегавању двоструког опорезивања

4. Примена социјалних споразума

5. Илустративни примери примене УИДО и социјалних споразума приликом упућивања за-послених на рад у иностранство

6. Пример обрачуна пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

7. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

8. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о упућивању

9. Коришћење здравствене заштите запослених упућених на рад у иностранство

10. Пример текста анекса уговора о раду за упућене раднике за привремени рад у иностранство

Зараде које остварују физичкa лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

1. Зараде по основу запослења физичког лица – резидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

2. Исплатилац – страно дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

Привремени и повремени послови

1. Обавезе које се плаћају на накнаде за обављање привремених и повремених послова

2. Преглед стопа пореза и доприноса зависно од статуса лица које обавља послове

3. Примери обрачуна пореза и доприноса

4. Обрачун пореза и доприноса на накнаде трошкова превоза лицима ангажованим по уговору о привременим и повременим пословима

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде трошкова запосленима

1. Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

4. Обрачун дневница за службено путовање

5. Примери обрачуна дневница

6. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

7. Накнада трошкова службених путовања оснивачима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву, као и органима управе привредног друштва

8. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

9. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на која се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

10. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

11. Право на одбитак претходног пореза при накнади трошкова запосленима

12. Казнене одредбе

Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Исплата отпремнине

2. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења

4. Солидарна помоћ

5. Јубиларна награда

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Премије осигурања

8. Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Лична зарада предузетника

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Донета је Одлука о условима под којима резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима

1. Основне карактеристике Одлуке

2. Одобравање финансијских зајмова нерезидентима

3. Давање средстава обезбеђења у корист нерезидената – кредитора

4. Услови под којима финансијске зајмове одобравају јавна предузећа

5. Ограничења у погледу одоравања финансијских зајмова и давања јемства и других средстава обезбеђења нерезидентима

 

СУДСКА ПРАКСА

Сентенце из пресуда Управног и Уставног суда

1. Увозник, који робу увози у своје име, а за рачун трећег лица – крајњег корисника, није обвезник плаћања ПДВ јер није власник робе, већ ПДВ плаћа само у односу на увозничку провизију

2. Уставна гаранција права на правично суђење, поред осталог, састоји се у томе да одлука суда о нечијем праву или обавези мора бити донета у поступку који је спроведен у складу са важећим процесним законом, применом релевантног материјалног права и образложена на уставно-правно прихватљив начин, јер би се у противном могло сматрати да је произвољног и правно неутемељеног становишта поступајућег органа, односно суда

3. Порез на доходак грађана на приходе од обављања самосталне делатности утврђује се према решењу АПР у којем је занатска радња уписана у регистар привредних субјеката из времена за које је вршена пореска контрола субјекта

4. Закључени писмени уговор о закупу непокретности је основ за плаћање пореске обавезе ПДВ, без обзира на то што закупац закуподавцу није плаћао закупнину

5. Исплате спортским стручњацима, по основу уговорене накнаде, који нису у радном односу код исплатиоца, представља правни основ за плаћање пореза на доходак грађана и доприноса за обавезно социјално осигурање

6. Мање исказана чланарина уплаћена фудбалском клубу, представља по својој природи доходак физичког лица и подлеже опорезивању као „други приход“

7. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта не представља ни порез ни споредно пореско давање, нити одлучивање по жалби против тог решења представља одлучивање по правном леку изјављеном против пореског управног акта донетом у пореском поступку, те пореска управа није надлежна да одлучује по жалби у овој управној ствари

8. Услов за мировање пореског дуга је испуњен ако је порески обвезник обавезе од 01.11–31.12.2012. године измирио до 31.03.2013. године

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Обрачун плате, додатака на плату запослених у јавним службама, државним органима, државних службеника и намештеника Милена Менковић

1. Обрачун плата у јавним службама

2. Плате државних службеника и намештеника

3. Исплата минималне зараде

4. Обрачун плате који послодавац доставља запосленом

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Место промета телекомуникационих услуга пружених лицима са територије Аутономне Покрајине Косово и Метохија (АПКМ)

2. Опорезивање прихода од продаје шумских плодова и лековитог биља – ново мишљење Министарства финансија

3. Укинута је обавеза оверавања платних налога печатом од 18. маја 2018. године

4. Примена Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству односи се на све послодавце у делатности угоститељства

5. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак за мај 2018. године

6. Поступање локалних органа самоуправе по добијању пројеката државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порези на имовину

Порески поступак и пореска администрација

Рачуноводство

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!