ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

10. април 2017.

БРОЈ 8
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 8 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 7. априла 2017. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, број 8 могу преузимати од понедељка, 10. априла 2017. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 8 СУ:

 

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Консолидовани финансијски извештаји – утврђивање обавезе и круга консолидовања за 2016. годину

1. Уводне напомене у вези са консолидацијом

2. Прописи на основу којих се састављају консолидовани и појединачни финансијски извештаји правних лица у консолидацији

3. Критеријуми на основу којих се утврђују контрола и круг консолидовања

4. Утврђивање обавезе консолидовања

5. Утврђивање која правна лица улазе у круг консолидовања

6. Губитак контроле

 


 

Методе и поступци консолидовања, састављање и достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину

1. Претпоставке и предуслови за састављање консолидованих финансијских извештаја

2. Рачуноводствено обухватање улагања у зависна, придружена и заједнички контролисана правна лица у појединачним финансијским извештајима матичног правног лица

3. Методе и поступци консолидовања зависних правних лица

4. Методе и поступци консолидовања придружених и заједнички консолидованих правних лица

5. Пример консолидовања финансијских извештаја

5.1. Утврђивање и исказивање учешћа без права контроле

5.2. Консолидовање учешћа у капиталу и капитала

5.3. Обрачун учешћа у придруженим и заједнички контролисаним правним лицима по методу учешћа

5.4. Консолидовање дугорочних финансијских пласмана и дугорочних обавеза

5.5. Консолидовање датих и примљених аванса

5.6. Консолидовање краткорочних финансијских пласмана и краткорочних обавеза

5.7. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу камата

5.8. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобних услуга

5.9. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета производа

5.10. Консолидовање прихода и расхода и потраживања и обавеза по основу међусобног промета робе

5.11. Консолидовање основних средстава за износе нереализованих добитака

5.12. Консолидовање дивиденди матичног правног лица

5.13. Кориговање резултата пословања

5.14. Исказивање пореза на добит у консолидованом билансу

6. Састављање образаца консолидованог Биланса стања и Биланса успеха

7. Састављање консолидованог Извештаја о осталом резултату

8. Састављање консолидованог Извештаја о токовима готовине

9. Консолидовани Извештај о променама на капиталу

10. Обелодањивање информација у напоменама уз консолидоване финансијске извештаје

11. Достављање консолидованих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре

12. Замена јавно објављених консолидованих финансијских извештаја и документације

Консолидовани финансијски извештаји – питања из праксе

1. Да ли постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја када је матично друштво микро или мало правно лице?

2. Да ли је матично друштво које је разврстано у микро или мало правно лице дужно да и своје годишње појединачне финансијске извештаје састави у складу са МСФИ и достави их Агенцији за привредне регистре у пуном обиму

3. Када не постоји обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја?

4. Да ли се састављају консолидовани финансијски извештаји за правна лица која нису повезана путем капитала али имају истог оснивача/ већинског власника – физичко лице?

5. Зависно друштво које улази у круг консолидовања, а које је разврстано у микро или мало правно лице нема обавезу примене МРС/МСФИ у статутарним финансијским извештајима

6. У круг консолидовања укључује се и правно лице у којем се индиректно поседује контролни удео

7. Утврђивање величине групе и обавезе консолидације финансијских извештаја за 2016. годину за матично правно лице које је у току 2016. године основало зависно правно лице

8. Да ли се врши консолидовање зависних правних лица у иностранству и на који начин?

9. Да ли се у круг консолидовања укључује придружено правно лице?

10. Обавеза и поступак израде консолидованог извештаја када је над зависним правним лицем у току године окончан поступак ликвидације

11. Како се консолидује зависно правно лице над којим је у току године стечена контрола?

12. Консолидовање инвестиционих некретнина датих у закуп повезаном друштву

13. Поступак консолидације када међусобна потраживања и обавезе између повезаних лица нису међусобно усаглашени

14. Консолидовање интерних прихода и расхода када повезано лице нема право на одбитак претходног пореза

15. Консолидовање додатног неновчаног улога који је у зависно предузеће унет по фер вредности

16. Консолидовање промета основних средстава између повезаних лица када је продајна цена мања од садашње књиговодствене вредности

17. Консолидовање прихода од промета лиценци које су код стицаоца признате као нематеријална улагања

18. Да ли консолидовани финансијски извештаји подлежу ревизији?

19. Исказивање података за претходну годину када правно лице по први пут саставља консолидоване финансијске извештаје, а матично је постало у претходној години када није имало обавезу консолидације

20. Обавеза ревизије консолидованих финансијских извештаја за матично правно лице које је основано у текућој години

21. У консолидованим финансијским извештајима елиминишу се и односи између зависних правних лица

22. Консолидовање робе продате повезаном предузећу које исту користи као основна средства

23. Консолидовање продаје основних средстава повезаном предузећу које их води као робу

24. Матично предузеће је продало опрему исказану на групи 14 (стална средства намењена продаји) свом зависном предузећу које је то евидентирало као робу

25. Консолидовање потраживања и обавеза када повезано друштво није спровело компензацију

26. Поступак консолидације када матично правно лице промени модел вредновања основних средстава

27. Консолидовање зависног предузећа које је у току године продато другом зависном предузећу

28. Утврђивање обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за правно лице које је члан конзорцијума

29. Консолидовање пореских потраживања и обавеза (претходни и обрачунати ПДВ, више плаћен порез на добит и обавеза за порез на добит)

30. Утврђивање вршења значајног утицаја над придруженим правним лицем

Достављање и објављивање годишњих финансијских извештаја јавних акционарских друштава

1. Годишњи финансијски извештај јавног АД за 2016. годину доставља се и објављује до 30. априла 2017. године

2. Начин достављања годишњих финансијских извештаја Комисији за хартије од вредности

2.1. Електронско достављање финансијских извештаја преко Портала за извештавање Комисије

2.2. Достављање финансијских извештаја Комисији у папирном облику и на CD

3. Изузеци од обавезе финансијског извештавања јавних акционарских друштава

4. Полугодишњи и квартални финансијски извештаји јавних АД

5. Календар за достављање и објављивање финансијских извештаја јавних АД

 

ПДВ

Актуелности из прописа о ПДВ

I. Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 2017. године

1. Увод

2. Одређивање пореског обвезника коме се пружа услуга у циљу утврђивања места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари

3. Одређивање места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари – примена општег правила и изузетака

II. Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 1. априла 2017. године

1. Увод

2. Одређивање пореског обвезника

3. Место промета услуга превоза добара

4. Услуге превоза добара које нису предмет опорезивања ПДВ

5. Услуге превоза добара које су предмет опорезивања ПДВ и порески третман тих услуга

6. Примери за одређивање места промета услуге превоза добара који врши обвезник ПДВ

7. Примери за одређивање места промета услуге превоза добара који врши страно лице које се није евидентирало за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом

III. Поступак са авансима који су наплаћени пре 1. априла 2017. за услуге код којих су извршене измене у опорезивању од 1. априла 2017. године

IV. Опорезивање адвокатских услуга од 1. априла 2017. године

V. Услови за стицање права на претходни порез као одбитне ставке од дугованог ПДВ од 1. јануара 2017. године

1. Право на одбитак претходног пореза у случају када је порески дужник испоручилац добара, односно извршилац услуга

2. Право на одбитак претходног пореза у случају када је порески дужник прималац добара, односно услуга

VI. Место промета јединствене туристичке услуге коју пружа туристичка агенција од 1. априла 2017. године

Изградња грађевинског објекта за потребе обављања делатности предузетника

1. Појам и пословна имовина предузетника

2. Власништво над некретнинама, промет некретнина и упис у катастар

3. Изградња грађевинског објекта за потребе обављања делатности предузетника или за продају

3.1. Изградња пословног објекта за потребе обављања делатности предузетника

3.2. Изградња објекта за продају

4. Закључна разматрања

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Утврђивање основице за обрачун ПДВ по уговору о размени земљишта за стан

2. Обрачун ПДВ на мањак за који се терети одговорно лице

3. Страно правно лице које обавља промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ, није дужно да се у Републици Србији евидентира за плаћања ПДВ

4. Изнајмљивање пумпе са руковаоцем за потребе испумпавања бетона на градилишту

5. Обвезник ПДВ дужан је да уплати разлику ПДВ у односу на авансну уплату у случају када је после авансне уплате стопа ПДВ повећана

6. Од 1. јануара 2017. године порески дужник може да оствари право на претходни порез и без поседовања рачуна извођача радова из области грађевинарства

7. Исправка претходног пореза у случају продаје грађевинског објекта са порезом на пренос апсолутних права

8. Обавеза плаћања ПДВ на примљени аванс за извоз добара уколико нису испуњени прописани услови за пореско ослобођење

9. Извоз и иступ робе у различитим пореским периодима (унос у ПП ПДВ)

10. Датум књижења (уношења у ПДВ евиденцију) у случају када је датум промета у једном пореском периоду, а фактура физички стигне у другом пореском периоду

11. Да ли промена шифре делатности утиче на обавезу евидентирања у систем ПДВ

12. Промет стамбеног објекта и гаражног места (који није први пренос права располагања) и уношење промета у поље 002 Обрасца ПП ПДВ

13. Уношење података у поља 001 и 006 Обрасца ПП ПДВ (увоз и превоз робе који је везан за увоз извршен пре 1. априла 2017. године)

14. Поправка видео назора и аларма у пословном објекту не сматра се услугом из области грађевинарства

16. По примљеном књижном одобрењу од инодобављача обвезник ПДВ није дужан да врши исправку одбитка претходног пореза

17. На износ новчаних средстава која купац потражује због додатних трошкова које је имао јер испоручена добра нису била одговарајућег квалитета ПДВ се не обрачуна

18. Постављање нове инсталације – испоруке са уградњом ЛЕД сијалица, грла за те сијалице, као и неопходних кабловских прикључака сматра се прометом из области грађевинарства

19. Посао реекспортне дораде и реекспортни посао код којег је одобрен поступак царинског складиштења улази у укупан промет приликом утврђивања статуса претежног извозника

20. Место промета услуга трансфера играча

21. Да ли се на одузети камион од стране царинског органа друге државе обрачунава и плаћа ПДВ

22. Прибављање доказа за страна правна лица и стране државне органе да су регистровани за порез на потрошњу у држави у којој имају седиште

23. Услови под којима се може извршити продаја дела имовине

24. Промет грађевинског објекта који је изградио инвеститор пре 1.01.2005. године, без плаћања пореских обавеза

25. Правно лице, обвезник ПДВ, не може да користи порески кредит за измиривање ПДВ обавезе другог обвезника ПДВ

26. Обрачун ПДВ врши надлежни царински орган приликом увоза машине која је привремено извезена ради поправке

27. Пружалац услуге превоза не мора да поседује доказ да је накнада за услугу превоза ушла у основицу приликом увоза добара

28. Место промета услуге закупа конференцијске сале током одржавања сајма је место где се непокретност налази

29. Обавеза обрачуна ПДВ и пореза по одбитку за услугу страног лица по основу монтаже и пуштања у рад опреме у иностранству

30. Обавеза обрачуна ПДВ и пореза по одбитку за учествовање на сајму у иностранству

31. Обавеза обрачуна ПДВ, пореза на доходак грађана и доприноса за услугу страног физичког лица по основу посредовања за проналажење купаца у иностранству

32. Обавеза обрачуна ПДВ за пореског дужника који није обвезник ПДВ по основу опорезивог промета услуга страног правног лица

33. Место промета услуга посредовања код продаје туристичких аранжмана и посредовања код смештаја у угоститељским објектима

34. Издавање рачуна за промет услуга чије је место промета иностранство према одредбама члана 12. Закона о ПДВ

35. Место промета услуге закупа штанда на сајму када су у накнаду за закуп штанда укључени трошкови коришћења струје и интернета

36. Место промета услуга у вези са непокретностима

37. Место промета услуга оглашавања утврђује се према месту седишта, пребивалишта или боравишта примаоца услуга

38. Место промета услуга радова на покретним добрима

39. Поправка громобрана на грађевинском објекту не спада у услуге из области грађевинарства

40. Обвезник ПДВ који набавља машину за прање судова као и машину за прање веша за потребе фирме има право на одбитак претходног пореза

41. Право на одбитак претходног пореза за набавку теретног моторног возила

42. Рачун издат у складу са Законом о ПДВ не мора да садржи податак о месту промета

43. Прималац услуга – обвезник ПДВ није порески дужник за услуге које му пружа мали порески обвезник – домаће лице које није у систему ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију стажа осигурања за 2016. годину (обрасци М-4, М-4к, М-4/СП и М-4К/СП)

1. Електронска предаја пријаве

1.1. Поступак подношења електронске пријаве на Обрасцу М-4.

1.2. Подношење електронске пријаве од стране овлашћеног лица.

2. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике – запослене

3. Обрасци за пријаву података за матичну евиденцију за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

3.1. Предузетник који исплаћује личну зараду

4. Обрасци за пријаву података за лица која обављају самосталну делатност, а истовремено су запослена код другог послодавца

5. Стаж осигурања

6. Утврђивање зарада и основица осигурања за запослене који раде пуно радно време

7. Уношење података о плаћеним доприносима за запослена лица која остварују право на олакшице

8. Утврђивање основице за запослене који раде са непуним радним временом

9. Уношење података у матичну евиденцију о накнадама за време проведено на боловању

10. Уношење података када је запослена у години била и на раду и на породиљском одсуству

11. Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем

12. Уношење података у Образац М-4 за осигуранике из члана 15. Закона и лица која се сама укључе у обавезно осигурање

13. Инвалиди рада II и III категорије инвалидности и Образац М-4

14. Закашњење у исплати зараде и попуњавање Обрасца М-4

15. Највише и најниже основице које су се примењивале у 2016. години

16. Утврђивање основице за лица која обављају привремене и повремене послове

16.1. Обављање привремених и повремених послова преко омладинских, односно студентских задруга

17. Накнаде по основу уговора на које је плаћен допринос за ПИО (уговор о делу, ауторски уговор, заступање и др.)

18. Подаци који се уносе у матичну евиденцију када је допринос плаћен у 2016. години, а односи се на раније године

19. Подаци који се уносе у Образац М-4, односно у Образац М-4К за 2016. годину

20. Пријава М-4/СП за осниваче привредних друштава који су засновали радни однос у свом предузећу

Годишњи порез на доходак грађана за 2016. годину – Образац ППДГ-2Р –

1. Уводне напомене

2. Неопорезиви износ и износи личних одбитака

3. Порески обвезници

4. Избегавање двоструког опорезивања

5. Приходи који се укључују у доходак за опорезивање

6. Пореска основица (опорезиви доходак)

7. Пореска стопа

8. Утврђивање и наплата пореза

9. Начин попуњавања обрасца ППДГ-2Р са примерима

9.1. Подаци о опорезивим приходима за које је исплатилац обуставио и платио порез и доприносе по одбитку (редни број 3.1.)

9.2. Подаци о опорезивим приходима од самосталне делатности – предузетника (редни број 3.3.)

9.3. Подаци о осталим опорезивим приходима по решењу Пореске управе (редни број 3.5.)

9.4. Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сâм да изврши обрачун и плати порез и доприносе (редни број 3.7.)

9.5. Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави (редни број 3.9.)

9.6. Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање (редни број 3.11.)

9.7. Сумирање опорезивих прихода и обрачун пореза

10. Казнене одредбе

 

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

Питања и одговори у вези са избегавањем двоструког опорезивања – Потврда о резидентности

1. У потврди о резидентности коју издаје надлежни орган друге државе уговорнице недостаје, експлицитно, позивање на уговор о избегавању двоструког опорезивања

2. Потврда о резидентности коју издаје надлежни орган друге државе уговорнице издаје се са роком важности само за месец (или до краја месеца) који претходи датуму издавања потврде

3. Потврду о резидентности Кине надлежни кинески органи издају тек половином године

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – ОСТАЛО

Питања и одговори у вези са чланарином која се плаћа Привредној комори Србије

1. Удружења грађана нису привредни субјекти и њихово чланство у Привредној комори је добровољно

2. Представништва и огранци страних привредних друштава су делови привредних субјеката на које се не односе одредбе Закона о привредним коморама

3. Привредна друштва чланови пословног удружења не могу бити ослобођени плаћања чланарине Привредној комори Србије као колективни чланови

 

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама

1. Увод

2. Предмет пребијања дуговања и потраживања

3. Услови и начин пребијања дуговања и потраживања

4. Извештавање Народне банке Србије и чување документације о пребијању

5. Казне за непоштовање прописа о пребијању

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Дужност пажње према друштву, заједничко деловање, повезана лица, блиска повезаност, значајно и већинско учешће у основном капиталу и др. према важећим прописима

Наведени појмови у Закону о привредним друштвима

Посебне дужности, заједничко деловање, повезана лица, блиска повезаност и др. према Закону о тржишту капитала

Заједничко и друго деловање према ЗОПАД и дужност пажње

З а к љ у ч а к

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Специјалистички курс за пореско саветовање

 

На почетак стране!