ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

30. јануар 2017.

ДВОБРОЈ 3 и 4
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 3 и 4 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 28. јануара 2017. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 3 и 4 могу преузимати од уторка, 31. јануара 2017. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 3 и 4 СУ:

 

АКТУЕЛНО

Обрачун пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада запослених почев од 1. фебруара 2017. године

1. Основица за обрачун пореза на зараде

2. Умањење пореске основице

2.1. Примања за која се примењује умањење пореске основице

2.2. Умањење основице пореза на зараде у пуном износу (11.790,00) и у сразмерном износу

2.3. Умањење пореске основице на зараде и накнаде зарада инвалида рада II и III категорије

2.4. Умањење пореске основице када се зарада исплаћује у деловима

3. Коефицијенти за прерачун са нето на бруто

 


 

Усклађени износи накнада трошкова и других примања запослених који немају карактер зараде, који се примењују од 1. фебруара 2017. до 31. јануара 2018. године 

1. Накнада трошкова превоза

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању (у земљи и у иностранству)

3.1. Употреба сопственог аутомобила у службене сврхе

4. Исплата других примања запосленом у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника

5. Солидарна помоћ

5.1. Солидарна помоћ за случај болести, инвалидности или здравствене рехабилитације

5.2. Солидарна помоћ у случају смрти других чланова породице и лица која нису запослена код исплатиоца

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Јубиларна награда

8. Стипендије и кредити ученицима и студентима и хранарина спортистима аматерима

9. Премије за добровољно додатно осигурање

10. Добици од игара на срећу

11. Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

Донет је нови Правилник о путним налозима

У в о д

1. Путни налози за аутобусе и за путничка возила

1.1. Путни налог за аутобусе

1.2. Путни налог за путничко возило

2. Евиденција о издатим путним налозима

3. Ступање на снагу Правилника, почетак његове примене и престанак важења прописа

4. Казне за неиздавање путних налога

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКИ БИЛАНС ПРАВНИХ ЛИЦА

Порез на добит за 2016. годину (уводне напомене и књижење коначне обавезе и аконтација)

1. Документација која се доставља Пореској управи

2. Исказивање утврђеног пореза на добит у финансијским извештајима

2.1. Утврђивање и књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2016. годину

2.2. Плаћање и књижење аконтација пореза за 2017. годину

Обрачун пореза на добит за 2016. годину (Утврђивање пореске основице на Обрасцу ПБ 1)

1. Састављање Обрасца ПБ 1

1.1. Резултат у Билансу успеха

1.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

1.3. Усклађивање расхода

1.4. Усклађивање прихода

1.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

1.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

1.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

1.8. Корекција расхода по основу спречавања утањене капитализације

1.9. Добит усклађена на начин прописан Законом

1.10. Капитални добици и губици

1.11. Пореска основица

Капитални добици и губици које остваре резидентна правна лица

1. Појам капиталног добитка и губитка по рачуноводственим и пореским прописима

2. Капитални добици и губици према Закону о порезу на добит правних лица

3. Капитални добици и губици по основу продаје непокретности

3.1. Обрачун капиталних добитака и губитака по основу продаје непокретности

4. Капитални добици и губици по основу продаје удела, акција и осталих хартија од вредности

5. Капитални добици и губици по основу продаје права индустријске својине

6. Капитални добици и губици по основу продаје инвестиционе јединице

7. Пребијање капиталног добитка и губитка

8. Исказивање капиталних добитака и губитака у пореском билансу – Обрасцу ПБ 1

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Трансферне цене – уводне напомене

Повезана лица за потребе обрачуна пореза на добит правних лица и пореза на нето приход предузетника за 2016. годину

1. Утврђивање повезаности правних лица са другим лицима у складу са чланом 59. Закона о порезу на добит

1.1. Члан 59. ст. 2, 3. и 4. Закона о порезу на добит

1.2. Члан 59. став 5. Закона о порезу на добит

1.3. Члан 59. став 6. Закона о порезу на добит (повезаност по основу родбинских и (ван)брачних односа)

1.4. Члан 59. став 7. Закона о порезу на добит (правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом)

2. Утврђивање повезаности предузетника са другим лицима у складу са чланом 36. Закона о порезу на доходак грађана

3. Идентификација повезаних лица

Утањена капитализација и обрачун камата „ван дохвата руке“

1. Порески обвезник је од повезаног лица добио бескаматни зајам и није исказао расходе камата

2. Порески обвезник је од повезаног лица добио зајам/кредит са каматом и исказао је расходе камата

2.1. Утврђивање постојања корекције по основу утањене капитализације – прво усклађивање

2.2. Утврђивање расхода камата применом правила о трансферним ценама – друго усклађивање.

2.3. Утврђивање просечног стања зајмова/кредита од повезаних лица на дневном нивоу

2.4. Други припадајући трошкови

2.5. Зајмови и кредити од повезаних лица са валутном клаузулом

2.6. Примљени зајмови и кредити са каматом од нерезидентних повезаних лица

2.7. Како се поступа када се камата капитализује?

2.8. Специфичности када правно лице има губитак изнад висине капитала

2.9. Додатне уплате којима се не повећава основни капитал

3. Порески обвезник је повезаном лицу дао бескаматни зајам и није исказао приходе по основу камате

4. Порески обвезник је повезаном лицу дао зајам/кредит са каматом и исказао је приходе од камата

5. Утврђивање тржишне каматне стопе применом општих правила о трансферним ценама

6. Укључивање зајмова и кредита са повезаним лицима у студију трансферних цена

Могућност подношења извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

1. Услови за подношење извештаја о трансферним ценама у скраћеном облику

2. Извештај у скраћеном облику не може да се достави за зајмове и кредите са повезаним лицима

3. Шта је то трансакција и како се утврђује њена вредност?

4. Да ли се приликом утврђивања укупне вредности трансакција за потребе примене вредносног критеријума од 8.000.000 динара узима и вредност зајмова и кредита или их треба изузети из укупне вредности трансакција?

5. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику и код трансакција продаје капиталне имовине?

6. Да ли постоји могућност израде извештаја у скраћеном облику код трансакција набавке сталних средстава која подлежу обрачуну пореске амортизације?

7. Исказивање података у пореском билансу код обвезника који извештај о трансферним ценама достављају у скраћеном облику

Утврђивање и исказивање корекција трансферних цена по основу трансакција са повезаним лицима у пореском билансу

1. Утврђивање корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција и исказивање у пореском билансу (ред. бр. 53 ПБ 1, односно ред. бр. 50 ПБ 2)

1.1. Утврђивање износа позитивне разлике прихода и расхода по основу трансферних цена

1.2. Могућност умањења износа који се укључује у пореску основицу – утврђивање негативне разлике прихода и расхода

1.3. Утврђивање корекције у закључку документације и исказивање у пореском билансу

1.4. Уношење података по основу трансферних цена на позицијама информативног карактера

1.5. Пример утврђивања корекције по основу комерцијалних и финансијских трансакција у закључку документације и исказивања у пореском билансу

2. Утврђивање корекције по основу капиталних добитака и губитака и исказивање у пореском билансу

3. Утврђивање корекције по основу пореске амортизације за средства набављена од повезаних лица и њено исказивање у пореском билансу

4. Корекције по основу усклађивања расхода који се у целини не признају у пореске сврхе – поклони чији је прималац повезано лице и затезне камате између повезаних лица

Трансферне цене – Поједностављени поступак тестирања услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

1. Увод

2. Услуге са становишта трансферних цена

3. Појам услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност

4. Опциони поједностављени поступак тестирања усклађености услуга (између повезаних лица) које додају малу вредност са принципом „ван дохвата руке“

4.1. Утврђивање трошковне основице

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ПОРЕСКА ПРИЈАВА ПДП И КРЕДИТИ

Обрачун пореза на добит, пореских подстицаја и аконтација пореза на Обрасцу ПДП (правна лица која састављају Образац ПБ 1)

1. Уводне напомене

2. Пореска пријава – Образац ПДП

2.1. Подаци значајни за утврђивање пореске обавезе

2.2. Утврђивање аконтације пореза

3. Порески кредит по основу улагања у основна средства

3.1. Корекција неискоришћеног пореског кредита и губитак права на порески кредит

3.2. Достављање Обрасца ПК

3.3. Попуњавање Обрасца ПК

4. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од десет година

4.1. Образац СУ

5. Пореско ослобођење по основу улагања на рок од пет година

5.1. Образац СУ 2

Порески кредит по основу добити домаћег привредног друштва остварене преко огранка у иностранству

1. УИДО и порез на добит огранка

2. Остваривање права на порески кредит према члану 51. Закона

3. Остваривање права на порески кредит позивањем на УИДО којим је предвиђен метод изузимања за отклањање двоструког опорезивања

4. Остваривање права на порески кредит позивањем на УИДО којим је предвиђен метод кредита за отклањање двоструког опорезивања

5. Остваривање права на порески кредит позивањем на УИДО, којим је предвиђен метод кредита за уштеђени порез

6. Нису испуњени услови за остваривање пореских уштеда у погледу пореза на добит

7. Какав је утицај коришћења права на порески кредит и права на изузимање од опорезивања по основу пореза на добит сталне пословне јединице у иностранству на утврђивање висине аконтације пореза на добит?

Порески кредит по основу пореза на добит и пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу дивиденди које нерезидентна филијала исплаћује резидентном матичном правном лицу

1. Порески третман прихода од дивиденде

1.1. Приходи од дивиденде

1.2. Исплатилац дивиденде је резидентно правно лице

1.3. Исплатилац дивиденде је нерезидентно правно лице које не испуњава услове из чл. 52. и 53. Закона

2. Порески кредит по основу дивиденде коју резидентном обвезнику исплаћује нерезидентна филијала (утврђивање кредита у складу са Законом)

2.1. Услови за остваривање пореског кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Документација која се подноси уз пореску пријаву

2.4. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.5. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

Порески кредит по основу пореза по одбитку плаћеног у другој држави на приходе по основу камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

1. Приходи од камата, ауторских накнада, дивиденди и од давања у закуп покретних и непокретних ствари

2. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према члану 53а Закона

2.1. Услови за остваривање кредита

2.2. Принцип остваривања пореског кредита

2.3. Утврђивања курса по којем се врши прерачун на динаре

2.4. Примери обрачуна и исказивања пореског кредита 

2.5. Немогућност преношења пореског кредита

3. Порески кредит по основу плаћеног пореза по одбитку на камате, ауторске накнаде, дивиденде и приходе од давања у закуп покретних и непокретних ствари према уговору

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – КОНСОЛИДОВАЊЕ

Пореско консолидовање

1. Разлике између пореског консолидовања и консолидовања финансијских извештаја

2. Услови за пореско консолидовање

3. Попуњавање Обрасца КПБ – Консолидовани порески биланс

4. Пример пореског консолидовања

5. Исказивање података у појединачним пореским билансима и пријавама

6. Остала мишљења Министарства финансија о пореском консолидовању

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ – ОСТАЛИ СЛУЧАЈЕВИ

Утврђивање пореза на добит код обвезника над којим је покренут поступак ликвидације или стечаја

1. Увод

2. Финансијско извештавање у случају стечаја и ликвидације

2.1. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације и утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

2.2. Састављање образаца финансијских извештаја на крају 2016. године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку стечаја и ликвидације

3. Измене у у вези са ликвидацијом и стечајем обвезника које се примењују од 1. јануара 2016. године

4. Утврђивање пореза на добит на дан отварања поступка ликвидације, односно стечаја

5. Примена различитих правила за утврђивање пореза на добит у зависности од тога када је покренут поступак ликвидације или стечаја, односно која фаза поступка стечаја се спроводи

6. Утврђивање пореза на добит правних лица код којих је поступак ликвидације, односно стечаја започет почев од 26.12.2014. године

7. Утврђивање пореза на добит као позитивне разлике вредности имовине

7.1. Порез на добит у току и приликом окончања поступка ликвидације, односно стечаја ако је поступак отпочео до 25. децембра 2014. године

7.2. Порез на добит за период од дана правноснажности решења о настављању стечајног поступка банкротством до дана правноснажности решења о закључењу стечајног поступка банкротством ако је поступак отворен почев од 26. децембра 2014. године

7.3. Пример утврђивања пореза на добит

8. Периоди за које се утврђују пореске основице за плаћање пореза на добит за привредно друштво у ликвидацији, односно стечају

9. Опорезивање остатка имовине ликвидационе масе изнад вредности уложеног капитала

10. Аконтација пореза на добит не плаћа се у поступку ликвидације, односно стечаја

11. Поступање обвезника ПДВ у току поступка ликвидације

12. Резиме

Обрачун пореза на добит сталне пословне јединице (огранка) страног правног лица

1. Појам СПЈ у Закону и УИДО

1.1. Основни облик СПЈ

1.2. „Грађевинска“ СПЈ

1.3. „Заступничка“ СПЈ

1.4. „Негативна листа“

2. Опорезивање добити СПЈ

2.1. СПЈ примењује правила о трансферним ценама

2.2. На трансфер добити иностраној централи не плаћа порез по одбитку

2.3. СПЈ нема обавезу обрачуна и плаћања пореза по одбитку на приходе из члана 40. Закона

2.4. Порески третман расхода по основу камата и ауторских накнада које се исплаћују нерезидентној централи

2.5. Када СПЈ нерезидентног обвезника остварује приходе из члана 40. Закона, не плаћа се порез по одбитку, односно по решењу, изузев када је из ЈППС

2.6. Када СПЈ нерезидентног правног лица том лицу исплаћује накнаду по основу закупа непокретности и покретних ствари, порез се утврђује по решењу надлежног пореског органа, а расход по том основу признаје се у пореском билансу

3. Порески биланс огранка, односно сталне пословне јединице која води пословне књиге – Образац ПБ 1

3.1. Умањење опорезиве добити по основу губитака из ранијих година

4. Састављање финансијских извештаја огранка страног правног лица за 2016. годину

5. Књижење специфичних трансакција са нерезидентном централом

6. Порески биланс сталне пословне јединице која не води пословне књиге – Образац ПБПЈ

7. Пословање огранка из угла девизних прописа

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА (НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Друга правна лица која нису основана ради обављања делатности у циљу стицања добити

1. Рачуноводствени прописи које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити (у даљем тексту: друга правна лица)

1.1. Друга правна лица која примењују Правилник за микро правна лица

1.2. Друга правна лица која су одлучила да примењују МСФИ за МСП

2. Прописи о порезу на добит које примењују друга правна лица која нису основана ради стицања добити

3. Припреме за састављање финансијских извештаја других правних лица

4. Састављање образаца финансијских извештаја за друга правна лица која примењују посебне прописе за друга правна лица

4.1. Састављање финансијских извештаја у случају статусних промена, ликвидације и стечаја, као и код новооснованих других правних лица

4.2. Састављање Обрасца Биланс успеха

4.3. Састављање Обрасца Биланс стања

4.4. Састављање Напомена уз финансијске извештаје

4.5. Састављање Статистичког извештаја за друга правна лица

Обрачун пореза на добит за недобитне организације – друга правна лица

1. Дефиниција другог правног лица као обвезника пореза на добит

2. Утврђивање пореза на добит

2.1. Приходи који нису предмет опорезивања

2.2. Приходи остварени на тржишту који су предмет опорезивања

3. Пореско ослобођење

4. Порески биланс – Образац ПБН 1

5. Пореска пријава – Образац ПДП

Измењена пријава

Неблаговремена пријава

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Предузетници – уводне напомене

1. Паушално опорезовани предузетници

2. Предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства

3. Предузетници који воде књиге по систему двојног књиговодства

Предузетник према Закону о привредним друштвима – практична примена одредаба

Појам предузетника

Време на које се предузетник региструје

Имовина и одговорност за обавезе

Пословно име предузетника

Седиште предузетника и издвојено место обављања делатности

Делатност предузетника

Пословођа и остали запослени

Прекид обављања делатности

Губитак својства предузетника и континуитет обављања делатности од стране наследника

Наставак обављања делатности у форми привредног друштва (трансформација предузетника)

Вођење пословних књига по систему простог књиговодства

1. Пословне књиге по систему простог књиговодства

2. Вођење пословне књиге ПК 1 – Пословна књига прихода и расхода

3. Вођење пословне књиге ПК 2 – Књига основних средстава и ситног инвентара

4. Финансијски резултат пословања – Образац БУ – Биланс успеха

5. Остале евиденције

5.1. КЛ – Калкулација продајне цене

5.2. ДПУ – Лист дневног промета угоститеља

5.3. ГП – Евиденција о готовим производима

5.4. КР – Пријемно-евиденциони лист комисионе робе

5.5. Евиденција ПМ – Евиденција о куповини, преради, производњи и промету производа од племенитих метала и драгог камења

 5.6. КПО – Пословна књига о оствареном промету паушално опорезованих обвезника

 

ПОРЕЗ НА НЕТО ПРИХОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ – ПРЕДУЗЕТНИКА

Утврђивање пореза на нето приход од самосталне делатности за 2016. годину

1. Обавеза састављања и достављања финансијских извештаја и пореске пријаве и пореског биланса ПБ 2 пореском органу

1.1. Предузетници и трансферне цене

2. Утврђивање основице пореза на нето приход и основице социјалних доприноса предузетника на Обрасцу ПБ 2 за 2016. годину

2.1. Резултат у Билансу успеха

2.2. Добици и губици од продаје имовине из члана 27. Закона (исказани у Билансу успеха)

2.3. Усклађивање расхода

2.4. Усклађивање прихода

2.5. Расходи и приходи по основу трансферних цена (осим камата на зајмове, односно кредите)

2.6. Расходи и приходи по основу камата на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.7. Корекција расхода и прихода по основу трансферних цена, укључујући и камате на зајмове, односно кредите између повезаних лица

2.8. Опорезива добит

2.8.1 Умањење опорезиве добити губицима из ранијих година

2.9. Капитални добици и губици

2.10. Обрачунати порез

3. Утврђивање обавезе пореза на нето приход и социјалних доприноса за 2016. годину и аконтација за 2017. годину на електронској пореској пријави ППДГ-1С

А. Начин попуњавања пореске пријаве ППДГ-1С

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

Специфичности састављања финансијских извештаја за остала правна лица

1. Специфичности састављања финансијских извештаја за друштва за осигурање

1.1. Процењивање расхода

1.2. Утврђивање прихода

1.3. Утврђивање резултата пословања

2. Састављање финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

2.1. Уводне напомене

2.2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

2.3. Достављање редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

2.4. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

2.5. Састављање образаца финансијских извештаја брокерско-дилерских друштава

2.6. Достављање финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању Комисији за хартије од вредности

2.7. Процењивање финансијских инструмената

2.8. Утврђивање финансијског резултата

3. Специфичности састављања финансијских извештаја инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима

3.1. Законска регулатива

3.2. Специфичности рачуноводства инвестиционих фондова и друштва за управљање инвестиционим фондовима

3.3. Обрасци за састављање финансијских извештаја

4. Састављање финансијских извештаја даваоца финансијског лизинга

4.1. Уводне напомене

4.2. Састављање и достављање извештаја за статистичке потребе

4.3. Достављање Редовних годишњих финансијских извештаја за јавно објављивање и упис података у регистар

4.4. Електронско потписивање извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја

4.5. Процењивање позиција у финансијским извештајима даваоца финансијског лизинга

Подсетник за састављање годишњег извештаја о пословању привредног друштва у 2016. години

1. Уводне напомене

2. Обвезници састављања годишњих извештаја о пословању

3. Садржина годишњег извештаја о пословању

4. Елементи годишњег извештаја о пословању

5. Опис очекиваног развоја привредног друштва у наредном периоду

6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека извештајне године

7. Значајнији послови са повезаним лицимa

8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја

9. Подаци о сопственим акцијама

10. Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

11. Резиме годишњег извештаја о пословању

 

ПДВ И АКЦИЗА

Стицање статуса претежног извозника по прописима о ПДВ у 2017. години

1. Стицање статуса претежног извозника у 2017. години, на основу података о извршеном извозу добара у 2016. години, исказаних у финансијском извештају за 2016. годину – подношењем Обрасца ПИД ПДВ

1.1. Исказивање података у Обрасцу ПИД ПДВ

2. Стицање статуса претежног извозника у 2017. години на основу података о извозу добара у периоду од 1. јануара 2017. године до истека пореског периода у 2017. години, за који подноси пореску пријаву – подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 –

2.1. Исказивање података у Обрасцу ПИД ПДВ 1

Годишњи обрачун акцизе за 2016. годину

1. Увод

2. Прописи о акцизама

3. Годишњи обрачун акцизе

4. Преглед износа и стопа акциза у 2016. години

5. Састављање годишњег обрачуна акцизе

6. Ослобођења од плаћања акцизе

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуга превоза секундарних сировина, коју врши обвезник ПДВ који обавља сортирања, сечења и друге услуге које су непосредно повезане са секундарним сировинама, опорезује се по члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

2. Промет канцеларијског намештаја и друге канцеларијске опреме може се вршити као споредан промет уз промет административно-пословног објекта, фактички, без плаћања пореза по члану 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ

3. Порески аспект плаћања накнаде по основу једностраног раскида уговора о закупу пословног простора

4. Инсталирање громобрана на грађевинском објекту спада у услуге из области грађевинарства

5. Наплаћени аванс не узима се у укупан промет добара и услуга обвезника ПДВ

6. Опорезивање промета услуге монтаже грађевинског објеката

7. Реклама у часопису у иностранству (пореске обавезе, стопа и право одбитка)

8. Префактурисање такси и уношење у ПП ПДВ

9. Враћање неисправне робе инодобављачу и обавеза измене ПП ПДВ (грешка приликом попуњавања ПДВ пријаве – попуњено поље 003 уместо поља 001 Обрасца ПП ПДВ)

10. Поклањање узорака робе и ПДВ

11. Пореске обавезе приликом пружања услуге исходовања дозволе за транспорт природног гаса кроз Мађарску

12. Услуга превоза или услуга посредовања (приликом увоза робе у Републику Србију)

13. Обавеза обрачуна ПДВ на сразмерни део промета за који би се будући обвезник евидентирао у систем ПДВ

14. Обвезник издаје у закуп пословни простор другом обвезнику ПДВ без накнаде на неодређено време (уз префактурисање трошкова електричне енергије, грејања, комуналних услуга)

15. Фактура без печата и потписа (валидност фактуре у смислу одбитка претходног пореза)

16. Промет стана и гараже који су купљени 2008. године (обавеза исправке одбитка претходног пореза)

 

ЦАРИНЕ

Смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години

У в о д

1. Увоз сировина, репроматеријала и компоненти

2. Увоз у складу са споразумима о слободној трговини

3. Увоз обрађеног дувана

Закључак

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за кориснике буџетских средстава

1. Утврђивање пореза на добит за 2016. годину код обвезника који примењују контни план за буџетски систем

2. Отварање пословних књига за 2017. годину

3. Обавезе корисника имовине у својини Републике Србије да достављају извештаје о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије

4. Логичка контрола образаца (1–5) финансијског извештаја за 2016. годину

5. Донет је Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2017. години

6. Дилеме и нејасноће у вези са састављањем и подношењем финансијских извештаја јавних предузећа, дирекција и фондова, који су 30. новембра 2016. године изгубили статус индиректних корисника буџетских средстава

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Објављена је просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2016. години

2. Ревалоризација потраживања за продате друштвене станове на дан 31.12.2016. године

3. Избегавање двоструког опорезивања – Потврда о резидентности издата у електронском формату

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

Ревизија

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу фебруару 2017. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!