ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

28. децембар 2017.

БРОЈ 24
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 24 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 27. децембра 2017. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, Број 24 могу преузимати од петка, 29. децембра 2017. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 24 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ

Коментар објашњења два министарства у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа

1. Рачуни који се издају у папирном облику

2. Рачуни који се издају у електронском облику

3. Коришћење идентификационе ознаке уместо ручног/електронског потписа

4. Право на претходни порез и на рефакцију акцизе на основу електронских рачуна без потписа и печата

Чланарина Привредној комори Србије у 2018. години

1. Ко су чланови коморе?

2. Удружења грађана нису привредни субјекти и њихово чланство у Привредној комори је добровољно, па самим тим и плаћање чланарине

3. Ко је дужан да плаћа чланарину и колика је висина чланарине?

4. Начин и рокови плаћања чланарине

5. Ко није дужан да плаћа чланарину?

6. Упоредни преглед чланарина за 2017. и 2018. годину

Нове пореске пријаве од 1. јануара 2018. године

1. Образац ППДГ–1Р – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности

2. Образац ППДГ–2Р – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

3. Образац ППДГ–3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке

4. Образац ППИ–3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон и образац
ППИ–4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

5. Образац ПП ОА – Пореска пријава за обрачун акцизе и Образац ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу


 

НОВИ ПРОПИСИ

Усвојене су и објављене измене и допуне пореских и других закона

1. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1.1. Измене у условима за остваривање права на нове олакшице за запошљавање из члана 21ђ Закона 27

1.2. Измене у начину опорезивања прихода од продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, прихода по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља и прихода од узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева

2. Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Приказ најважнијих измена и допуна Закона о стечају

Органи стечајног поступка

Мере обезбеђења

Правне последице стечаја

Побијање правних радњи стечајног дужника

Уновчење и деоба стечајне масе

Реорганизација

Самостални чланови Закона о изменама и допунама Закона о стечају

Закључак

 

ПДВ И АКЦИЗА

Право на одбитак претходног пореза по основу издатака за исхрану и пиће запослених и других радно ангажованих лица од 1. јануара 2018. године

1. Ко може да оствари право на претходни ПДВ

2. Обрачун ПДВ када послодавац топли оброк запосленима обезбеђује у сопственом угоститељском објекту

3. (Не)могућност накнадног остваривања права на одбитак ПДВ

4. Евидентирање продаје топлог оброка преко фискалне касе у ресторанима друштвене исхране

Специфичности у примени прописа о ПДВ на крају 2017. године

1. Застарелост права на претходни порез на крају 2017. године

2. Тромесечни порески обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за промену пореског периода у календарски месец, најкасније до 15. јануара 2018. године

3. Тромесечни порески обвезник којем је Пореска управа одобрила за 2017. годину промену пореског периода у месечни, ако жели да и у 2018. години буде месечни обвезник, треба да поднесе захтев Пореској управи, најкасније до 15. јануара 2018. године

4. Обвезници ПДВ који су први пут започели ПДВ активност у 2016. години, за које је порески период у 2016. и 2017. години календарски месец, уколико желе да и у 2018. години задрже тај статус, треба да поднесу захтев Пореској управи до 15. јануара 2018. године

5. Обвезници ПДВ који су се добровољно пријавили у систем ПДВ на почетку 2016. године, уколико желе могу на почетку 2018. године да поднесу захтев за брисање из евиденције за ПДВ

6. Обвезник ПДВ дужан је да надлежном пореском органу уз последњу пореску пријаву за 2017. годину достави обавештење о лицима која су му у 2017. години вршила испоруку секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, без ПДВ

7. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2017. године

8. Порески период у којем је обвезник ПДВ дужан да обрачуна и плати ПДВ обавезу на разлике по попису за 2017. годину

Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2017. године

A. Утврђивање сразмерног одбитка претходног пореза у току године

1. Подела претходног пореза према економској припадности

1.1. Поступак код пријема рачуна или другог документа за набавку добара и услуга у пореском периоду

2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу промета – сразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

2.1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

3. Обавеза или могућност коришћења сразмерног одбитка претходног пореза

4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са ПДВ са правом на претходни порез

5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена ПДВ без права на претходни порез

Б. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2017. године

1. Који обвезници су дужни да изврше исправку сразмерног одбитка претходног пореза на крају 2017. године

2. Када се врши исправка сразмерног одбитка претходног пореза

3. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка за 2017. годину

4. Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2017. годину

5. Исказивање исправке сразмерног дела пореског одбитка у пореској пријави за последњи порески период

6. Припрема података за исправку сразмерног пореског одбитка за 2017. годину

7. Нека питања у вези са применом члана 30. Закона о ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ 

1. Право одбитка ПДВ уколико је датум промета различит од датума рачуна

2. Аванс за извоз робе, раскид уговора и враћање новца (евентуалне пореске обавезе)

3. Књижно одобрење за промет секундарних сировина

4. Интерни обрачун ПДВ на услугу обуке коју пружа страно лице када је цена услуге дефинисана као збир трошкова које је пружалац имао у вези са пружањем услуге

5. Место промета услуге поправке клима уређаја у гарантном року када обвезник ПДВ накнаду остварује од произвођача из иностранства

6. Место промета услуге оплемењивања семена на закупљеним парцелама у земљи

7. Префактурисање трошкова превоза добара иностраном купцу

8. Обрачун ПДВ на консултантске услуге у вези са пројектовањем непокретности

9. Порески дужник за услуге које врши обвезник ПДВ уз испоруку са уградњом климатизационе опреме

10. Ангажовање ауто-корпе за рад на висини са услугом електричара на замени неисправних рефлектора и светиљки (грађевинске услуге – примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

11. Превоз робе на АПКМ, напомена и ПОПДВ (примена одредаба члана 12. и члана 24. Закона о ПДВ)

Обрачун акцизе за период јануар–децембар 2017. године

1. Достављање пореских пријава за обрачунату акцизу

2. Обвезници који састављају кумулативни тромесечни обрачун акцизе за период јануар–децембар 2017. године

3. Рокови плаћања акцизе

4. Преглед износа и стопа акциза у 2017. години

5. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

5.1. Унос података у пореску пријаву ПП ОАК која се доставља у електронском облику

6. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар–децембар 2017. године

7. Ослобођења од плаћања акцизе

8. Умањење обрачунате акцизе

9. Рефакција акцизе

10. Повраћај акцизе

11. Вођење евиденције о стању и кретању преузетих контролних акцизних маркица

12. Враћање неискоришћених акцизних маркица и одређивање броја оштећених акцизних маркица

Повећање акцизе на цигарете од 1. јануара 2018. године

1. Износи акциза на цигарете од 1. јануара 2018. године

2. Обавеза пописа затечених залиха цигарета због промене динарских износа акцизе

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

Годишње извештавање према прописима о дувану

1. Евиденције и извештаји који се достављају Управи за дуван

1.1. Евиденција произвођача дуванских производа

1.2. Евиденција трговаца на велико дуванским производима

1.3. Евиденција трговаца на мало дуванским производима

1.4. Евиденција увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

1.5. Евиденција извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

2. Обрасци за извештавање и адреса за достављање

3. Евиденције и извештаји који се достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине

3.1. Обрасци за произвођаче дувана

3.2. Обрасци за обрађиваче дувана

Питања и одговори у вези са обрачуном и плаћањем акцизе на кафу од 1. јануара 2018. године

1. На који се рачун јавних прихода плаћа акциза на кафу која је прерађена у Републици

2. Кафа која је унета у царинско подручје до 31.12.2017. године, на коју није обрачуната и плаћена акциза не обележава се акцизним маркицама

3. Обавеза исказивања акцизе на кафу у рачунима дистрибутера

4. Која се документација доставља уз захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу

5. За која паковања кафе није прописана обавеза обележавања контролним акцизним маркицама

6. Да ли се уз сваки захтев за издавање контролних акцизних маркица подноси прописана документација или само уз прво подношење тог захтева

7. Документација којом се доказује начин стицања акцизног производа

8. Обележавање акцизном маркицом паковања кафе, када се кафа претходно обележена акцизном маркицом поново пакује у мања или већа паковања

9. Како се поступа са залихама сирове кафе које су пописане 31.12.2017. године а њихова прерада се врши у 2018. години

10. Како се обрачунава акциза на кафу када се у процесу прераде кафи додају други састојци који нису кафа

11. Обрачун и плаћање акцизе на кафу врши се у моменту стављања кафе у промет за крајњу потрошњу

12. Обавеза обрачуна и плаћања акцизе на кафу настаје када се из производног погона кафа испоручи малопродајним објектима

13. Начин исказивања акцизе на кафу у новом Обрасцу ППОА који се доставља Пореској управи од 1. јануара 2018. године

14. Кафа која је унета у царински магацин до 31.12.2017. године, на коју није обрачуната и плаћена акциза не обележава се акцизном маркицом али подлеже обрачуну акцизе приликом увоза

15. Производи добијени прерадом сирове кафе која је пописана на дан 31.12.2017. године не подлежу обрачуну акцизе

16. Обрачун акцизе на увезену сирову кафу која се делимично даље продаје и делимично прерађује у сопственом производном погону

17. Када се и како врши обележавање кафе из увоза контролним акцизним маркицама

18. Обрачун акцизе на кафу коју СТР делимично набавља и продаје у непромењеном стању и делимично прерађује и препакује у посебна паковања

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Новине у обрачуну зараде од 1. јануара 2018. године

1. Неопорезиви износ зараде почев од 1. јануара 2018. године

2. Нова најнижа и највиша месечна основица за обрачун социјалних доприноса од 1. јануара 2018. године

Новине у вези са начином пријављивања на обавезно социјално осигурање запослених и других радно ангажованих лица од 25. децембра 2018. године

Обрачун пореза на поједина примања (од 1. јануара 2018) из члана 9. закона о порезу на доходак грађана, у случају да се исплата врши изнад неопорезивог износа

1. Исплата отпремнине при одласку у пензију

2. Отпремнина запосленом који је проглашен технолошким вишком

3. Стипендије и кредити ученицима и студентима

4. Помоћ породици у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника

5. Новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца исплаћене у износу преко неопорезивог износа

Порески третман новчаних помоћи за лечење у земљи и иностранству од 1. јануара 2018. године

1. Новчана помоћ за лечење запослених

1.1. Двојако уређење накнада документованих трошкова лечења запослених у Закону – шта је повољније?

2. Новчана помоћ за лечење лица која нису у радном односу код даваоца помоћи

2.1. Новчана помоћ лицу које није у радном односу или солидарна помоћ – шта је повољније?

3. Признавање трошкова лечења у пореском билансу

Опорезивање нерезидентних физичких лица у контексту нових измена у Закону о порезу на доходак грађана, почев од 1. јануара 2018. године

1. Доходак остварен по основу рада на територији Србије

2. Доходак остварен по основу права чији је извор на територији Србије

3. Доходак остварен по основу имовине која се налази на територији Србије

Измене Закона о порезу на доходак грађана које се односе на опорезивање делатности пољопривреде и шумарства

1. Опорезивање прихода од пољопривредних и шумарских услуга – повољнији порески третман и за пољопривреднике и за остала лица

2. Приходи по основу узгоја и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, остварени обављањем привремених и повремених послова – повољнији порески третман и за пољопривреднике и за остала лица

3. Опорезивање прихода од продаје шумских плодова и лековитог биља које остваре остала лица (осим носиоца пољопривредног газдинства, пољопривредника осигураника и корисника пољопривредне пензије)

Потврда физичким лицима о висини прихода и плаћеном порезу по одбитку на Обрасцу ППП-ПО

Награђивање запослених и чланова управе путем учешћа у процењеној добити (бонуси) и путем учешћа у расподели остварене добити 

1. Учешће запослених и чланова управе у процењеној добити (бонуси)

2. Учешће запослених и чланова управе у оствареној добити

2.1. Примања чланова управе по основу учешћа у оствареној добити

2.2. Обрачун пореза и доприноса

2.3. Примање запослених и чланова управе по основу учешћа у оствареној добити и годишњи порез на доходак грађана

2.4. Исплате лицима која се у једном истом привредном друштву појављују и као власници и као запослени, односно чланови управе

3. Рачуноводствено обухватање примања запослених и чланова управе по основу учешћа у процењеној и учешћа у оствареној добити

4. Унос података у пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД приликом исплате бонуса

4.1. Исплата бонуса заједно са коначном исплатом зараде

4.2. Исплата бонуса након коначне исплате зараде

5. Унос података у пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД приликом исплате по основу учешћа у оствареној добити

Порески третман давања поклона за новогодишње и божићне празнике

1. Поклони деци запослених радника

1.1. Исплата у новцу

1.2. Давања у роби

1.3. Давања из средстава синдиката

2. Исплате и поклони пензионерима, пословним партнерима и другим лицима која нису у радном односу код послодавца

2.1. Давања поклона пословним партнерима из аспекта пореских закона

3. Организовање новогодишњег програма за децу

4. Давање новогодишњих поклона запосленима у новцу или роби

5. Исплате и давања у новцу или добрима деци без родитељског старања, деци војних инвалида из средстава хуманитарних, социјалних и других организација правних и физичких лица

6. Поклони деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

 

РАДНИ ОДНОСИ

Обрачун минималне зараде од 1. јануара 2018. године

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

Питања и одговори у вези са применом прописа о раду

1. Оснивање агенције за запошљавање

2. Исплата накнаде за време привремене одсутности са рада за запосленог чији је стаж осигурања мањи од три месеца

3. Повреда на раду лица које је запослено на одређено време

4. Породиљско одсуство за запослене који раде у Републици за страног послодавца који има седиште у иностранству

5. Породиљско одсуство и наставак боловања

6. Отварање боловања ради неге детета по истеку породиљског одсуства

7. Накнада зараде због неге детета припада осигуранику ако су оба родитеља запослена

8. Уговарање радног односа на одређено време у трајању од 36 месеци

9. Коришћење колективног годишњег одмора

10. Отпремнина за одлазак у превремену старосну пензију

 

ТРГОВИНА

Смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години

1. Увоз сировина, репроматеријала и компоненти

2. Увоз прасића и јунића за тов и кукуруза, пореклом из ЕУ

3. Закључна разматрања

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Усвојен је Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину

1. Уводни део

2. Приказ буџета Републике за 2018. годину

3. Нормативни део закона

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

1. Дефинисање буџетских фондова

2. Финансирање надлежности локалне власти

3. Повећање плата и пензија у 2018. години

4. Средњорочни приоритети јавних инвестиција

5. Изузимање из средстава принудне наплате

6. Промене у апропријацијама у току године

7. Средства финансијске помоћи Европске уније

8. Примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS)

9. Сагласност за обављање екстерне ревизије финансијских извештаја буџета локалних власти

10. Образовање Савета за унапређење програмске структуре буџета

Донет је Закон о запосленима у јавним службама

1. Одредбе које се примењују ступањем на снагу Закона

2. Одредбе Закона које се морају донети до 1. јануара 2019. године

3. Одредбе Закона које се примењују почев од 1. јануара 2020. године

4. Прописи који се примењују до потпуне примене Закона

Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–децембар 2017. године

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину – исплата бонуса на основу одлуке Владе

2. Изменама и допунама Правилника о уплатним рачунима прописани су рачуни за акцизе за кафу произведену у земљи и за приходе установе културе и завода за извршење кривичних санкција

3. Измена Правилника о достављању финансијских извештаја АПР

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу јануару 2018. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!