ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

4. децембар 2017.

ДВОБРОЈ 22 и 23
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 22 и 23 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 8. новембра 2017. године. Овај двоброј је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 22 и 23 могу преузимати од среде, 6. децембра 2017. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 22 И 23 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предложене измене и допуне Закона о ПДВ

1. Ступање на снагу закона

2. Новине садржане у Предлогу Закона о изменама Закона о ПДВ

1. Одложен је рок за подношење Обрасца ПОПДВ

2. Изузимање од ПДВ промета добара и услуга између концесионара и даваоца концесије

3. Ослобођење ПДВ са правом на одбитак претходног пореза за промет добара која путник отпрема у иностранство у личном пртљагу

4. Право на претходни порез на издатке за исхрану запослених у угоститељским објектима обвезника када се по том основу наплаћује накнада

5. Право на смањење обрачунатог ПДВ када је порески орган исправио претходни порез који је обвезник ПДВ обрачунао понашајући се као порески дужник

6. Место промета јединствених туристичких услуга

7. Посебан поступак опорезивања инвестиционог злата од 1. априла 2018. године

7.1. Шта се сматра инвестиционим златом

7.2. Промет инвестиционог злата на који се не плаћа ПДВ

7.3. Определење обвезника ПДВ да на промет инвестиционог злата обрачунава ПДВ

7.4. Издавање рачуна и вођење евиденције о промету инвестиционог злата

8. Рефундација ПДВ купцу првог стана у случају куповине стана као хипотековане непокретности, односно у извршном поступку


 

Предлог измена Закона о порезу на добит правних лица

1. Предложене измене пореза на добит које се примењују почев од утврђивања пореза на добит за 2017. годину

1.1. Измене у вези са исправком и отписом потраживања

1.2. Измене у вези са исправком и отписом потраживања банака

2. Предложене измене у вези са порезом по одбитку нерезидентних правних лица које се примењују од 1. априла 2018. године

3. Предложене измене пореза на добит које се примењују почев од утврђивања пореза на добит од 2018. године

3.1. Измене у вези са обрачуном пореске амортизације

3.2. Измене у вези са утврђивањем капиталних добитака

3.3. Измене у вези са применом правила о трансферним ценама

3.4. Измене у вези са подношењем пореске пријаве пореза на добит за обвезника над којим је обустављен стечајни или ликвидациони поступак

3.5. Измене у пореском третману ликвидације и стечаја обвезника

3.6. Измене у вези са подстицајима при улагању

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

1. Појам дохотка који на територији Републике оствари нерезидентно физичко лице

2. Изузимање из дохотка за опорезивање (члан 9. Закона)

3. Усклађивање динарских износа

4. Прецизирање појма зараде

5. Изузимање из зараде премија колективног осигурања живота за случај смрти запосленог услед болести

6. Повећање неопорезивог износа зараде

7. Измене у начину утврђивања неопорезивих износа дневница за службени пут у земљи и иностранству (члан 18. Закона)

8. Утврђивање неопорезивог износа накнаде превоза на службеном путовању

9. Новчане помоћи за лечење запослених у земљи или иностранству

10. Продужење рока за коришћење постојећих олакшица за новозапослена лица и прописивање нових олакшица

11. Порез на приходе од самосталне делатности

12. Приходи од непокретности

13. Порез на капитални добитак

14. Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља

15. Нaгрaдe и другa слична дaвaњa физичким лицимa кoja нису зaпoслeнa кoд исплaтиoцa

16. Накнаде трошкова службених путовања члановима органа управе правних лица који нису запослени код исплатиоца

17. Укидање признавања нормираних трошкова за примања из члана 9. Закона која се исплаћују преко неопорезивих износа

18. Утврђивање и плаћање пореза по одбитку

19. Утврђивање и плаћање пореза самоопорезивањем

20. Отпис преосталог дела ненаплативог потраживања банке по основу кредита физичким лицима

21. Прелазне и завршне одредбе

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1. Допринос за ПИО за случај инвалидности

2. Основица доприноса за зараде

3. Основица за утврђивање најниже и највише основице за обрачуна социјалних доприноса

4. Продужење олакшица за новозапослена лица (по чл. 45. и 45в Закона)

5. Уведене су нове олакшице за послодавца – новоосновао привредно друштво и новосноване предузетничке радње (по основу сопствене зараде оснивача, личне зараде предузетника и по основу зараде запослених)

6. Обвезник доприноса за приходе остварене код повезаних лица

7. Утврђивање и плаћање доприноса за предузетника који је на породиљском одсуству

8. Утврђивање највише процењене годишње основице

9. Примена најниже и највише основице за обрачуна доприноса

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Обрачун и плаћање акцизе на кафу од 1. јануара 2018. године

1. Уводне напомене

2. Обвезници акцизе на кафу

3. Предмет опорезивања акцизом, основица и износи акциза на кафу

4. Обрачунавање акцизе на кафу

5. Сразмерно умањење акцизе на кафу

6. Утврђивање расхода на кафу (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

7. Плаћање акцизе на кафу

8. Достављање месечне пореске пријаве за акцзу на кафу

9. Пријава места обављања делатности и упис у Регистар произвођача кафе

9.1. Подаци који се уносе у Регистар произвођача

10. Обележавање кафе контролним акцизним маркицама

10.1. Подношење захтева за издавање акцизних маркица

10.2. Обележавање кафе акцизним маркицама

10.3. Поступање са оштећеним и неискоришћеним акцизним маркицама за обележавање кафе

10.4. Вођење евиденције о акцизним маркицама

11. Обавезе произвођача кафе по основу обрачунавања и плаћања акцизе на кафу

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о раду

Утврђен је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

1. Основни појмови закона

2. Оснивачки акт, статут и уговор у вези са друштвом

3. Седиште друштва и пријем поште

4. Пословно име друштва

5. Заступање и заступници друштва

6. Имовина и капитал друштва

7. Посебне дужности према друштву

8. Предузетник

9. Правне форме привредних друштава

10. Стицање и располагање имовином велике вредности

11. Посебна права несагласних акционара

12. Промена правне форме

13. Статусне промене

14. Принудни откуп акција и право на продају акција

15. Ликвидација друштва

16. Огранак привредног друштва и представништво страног привредног друштва

17. Ступање на снагу, почетак примене и прелазне и завршне одредбе

Предлог измена и допуна Закона о запошљавању странаца

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о јавној својини

Предлог измена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

Предлог Закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору

Прописан је образац финансијске погодбе

 

ПРИМЕНА МРС/МСФИ

Примена измењених МРС/МСФИ у финансијском извештају за 2017. годину

1. Вишегодишњи засади – измене МРС 16 и МРС 41

2. Метода удела за вредновање учешћа у зависним, придруженим и заједнички контролисаним правним лицима (измене МРС 27)

3. Функционални метод амортизације (измене МРС 16, МРС 38)

4. Преноси инвестиционих некретнина у другу категорију (измена МРС 40)

5. Изузеци од обавезе састављања консолидованих финансијских извештаја за инвестиционе компаније (измене МСФИ 10, МСФИ 12 и МРС 28)

6. Промена плана пословања код сталне имовине намењене продаји или дистрибуцији власницима (измене МСФИ 5)

7. Признавање одложених пореских средстава по основу нереализованих добитака (измене МРС 12)

8. Остале измене и допуне у МРС/МСФИ

9. Нов МСФИ 14 Прописани рачуни активних и пасивних временских разграничења

10. Нови МСФИ 16 Лизинг

11. Нови МСФИ 17 Уговори о осигурању

Новине у класификацији и вредновању финансијских инструмената по МСФИ 9

1. Уводне напомене

2. Садржина МСФИ 9

3. Класификација финансијских средстава према МСФИ 9

3.1. Пословни модели за управљање финансијским средствима

3.2. Карактеристике токова готовине својствене финансијским средствима

4. Вредновање финансијских средстава према МСФИ 9

4.1. Финансијска средства по амортизованој вредности

4.2. Финансијска средства по фер вредности кроз остали укупан резултат

4.3. Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха

5. Рекласификација финансијских средстава

6. Класификација и вредновање финансијских обавеза

7. Прва примена МСФИ 9

Признавање прихода у складу са МСФИ 15

1. Увод

2. Циљ и делокруг МСФИ 15

3. Прелазак на МСФИ 15

4. Основно начело признавања прихода

4.1. Идентификовање уговора са купцима

4.2. Утврђивање обавезе чињења из уговора

4.3. Одређивање цене трансакције

4.4. Подела цене трансакције на уговорене обавезе чињења

4.5 Признавање прихода како или када су обавезе чињења испуњене

5. Трошкови уговора

5.1. Додатни трошкови стицања уговора

5.2. Трошкови испуњења уговора

6. Приказивање

7. Обелодањивање

7.1. Уговори са купцима

7.2. Значајне процене током примене овог Стандарда

7. 3. Имовина призната из трошкова стицања или испуњавања уговора са купцем

 

РАЧУНОВОДСТВО

Усаглашавање обавеза и потраживања

1. Уводне напомене

2. Циљ усклађивања потраживања и обавеза

3. Процена реалности наплате потраживања, односно плаћања обавеза

4. Веродостојна исправа о усаглашавању потраживања и обавеза

5. Захтев овлашћеног ревизора за независну потврду стања потраживања и обавеза

6. Обелодањивање неусаглашених потраживања и обавеза у Напоменама

Исправка вредности и отпис потраживања (рачуноводствени и порески аспект)

1. Исправка и отпис потраживања у књиговодству

1.1. Кашњење у плаћању као критеријум за вероватну ненаплативост потраживања

1.2. У финансијском извештају не може да буде исказано исправљено потраживање ако је оно наплаћено пре дана одобрења за издавање тог финансијског извештаја

1.3. Књижење наплате раније исправљеног потраживања

2. Исправка потраживања по пореским прописима

3. Отпис потраживања по пореским прописима

4. Нека мишљења у вези са исправком и отписом потраживања

Отпис (приходовање) обавеза

1. Рачуноводствени аспект отписа обавеза

2. Порески аспект отписа обавеза

2.1. Порез на добит и порез на поклон у случају отписа обавеза

2.2. Порез на доходак грађана и порез на поклон у случају отписа обавеза

2.3. Отпис обавеза и ПДВ

3. Отпис застарелих обавеза

3.1. Отпис застарелих обавеза према добављачима у земљи

3.2. Отпис застарелих обавеза према инодобављачима

4. Отпис обавеза по основу примљених аванса

5. Отпис обавеза по основу опроста дуга

5.1. Отпис обавеза по основу опроста дуга физичког лица правном лицу

5.2. Отпис обавеза по основу опроста дуга између правних лица

Обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе

1. Када се врши обрачун амортизације?

2. Рачуноводствене политике у вези са амортизацијом

2.1. Која средства подлежу обрачуну амортизације?

2.2. Разврставање на основна и обртна средства (резервни делови, алат и ситан инвентар)

2.3. Почетак обрачуна амортизације

2.4. Престанак обрачуна амортизације

2.5. Појединачни обрачун амортизације

2.6. Основица за обрачун амортизације

2.7. Утврђивање корисног века трајања (стопе амортизације)

2.8. Методи обрачуна амортизације

2.9. Средство које је обезвређено

3. Примери обрачуна и књижења амортизације

3.1. Пример обрачуна годишње амортизације

3.2. Обрачун амортизације средства које се ревалоризује

Обрачун амортизације за пореске сврхе

1. Стална средства која подлежу обрачуну амортизације по пореским прописима

2. Почетак обрачуна пореске амортизације

3. Разврставање у пореске амортизационе групе

4. Шта урадити уколико средство није наведено ни у једној од амортизационих група?

5. Обрачун пореске амортизације за I амортизациону групу

6. Обрачун амортизације за средства из I групе набављена пре 1.01.2004. године

7. Обрачун пореске амортизације за средства из II до V амортизационе групе

8. Обрачун пореске амортизације у случају статусних промена

Накнадни издаци у вези са некретнинама, постројењима и опремом (увећање набавне вредности или трошак периода)

1. Накнадни издатак – средство или трошак?

2. Накнадни издатак – повећање вредности постојећег средства или (ново) засебно средство?

3. Накнадни издатак по основу замене – искњижење замењеног дела или не?

4. Примена метода трошкова замене – пример обрачуна амортизације приликом накнадног улагања на основним средствима

Преиспитивање корисног века трајања и метода амортизације (шта радити са потпуно отписаним основним средствима која су и даље у употреби)

 

ЗАСТАРЕЛОСТ

Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања

1. Застарелост права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања по одредбама које важе од 6. августа 2010. године

2. ЗПППА не уређује рок у којем Пореска управа мора да донесе решење о порезу

3. Застарелост права на повраћај и рефакцију пореза и повраћај споредних пореских давања

4. Прекид и застој застарелости права на утврђивања и наплате пореза и споредних пореских давања

5. Застарелост има значај само ако се порески обвезник на њу позове

6. Застарелост зараде и пореза и доприноса на зараде

Застарелост потраживања и обавеза

1. Рокови застарелости према Закону о облигационим односима

2. Застарелост потраживања из спољнотрговинских уговора и других уговора са међународним елементом

3. Застарелост зараде и других примања из радног односа

4. Застарелост према Закону о привредним друштвима

5. Застарелост меничних потраживања

6. Застарелост према стечајним прописима

7. Судска пракса и застарелост

 

ГОДИШЊИ ПОПИС

Годишњи попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2017. године

I. Значај, организација, рокови и поступци вршења годишњег пописа

1. Законска обавеза вршења годишњег пописа

2. Организација годишњег пописа

3. Рокови и врсте пописа

4. Предмет пописа

5. Припреме за обављање пописа

6. Комисије за попис

7. Упутство за вршење пописа

8.  Планови пописа

9. Пребијање мањкова и вишкова насталих по основу замене

10. Присуствовање ревизора попису

II. Попис неуплаћеног уписаног капитала

III. Попис нематеријалних улагања – Група 01

IV. Попис некретнина, постројења и опреме (група рачуна 02)

1. Попис пољопривредног и осталог земљишта (рачун 020)

2. Попис грађевинског земљишта (рачун 021)

3. Попис грађевинских објеката (рачун 022)

4. Попис постројења и опреме (рачун 023)

5. Попис резервних делова, опреме за сервисирање и помоћне опреме (алат и инвентар) као некретнине, постројења и опрема

6. Попис инвестиционих некретнина (рачун 024)

7. Попис осталих некретнина, постројења и опреме (рачун 025)

8. Попис некретнина, постројења и опреме у припреми (рачун 026)

9. Попис некретнина, постројења и опреме која су ван употребе (рачуни 022, 023, 025)

10. Попис улагања у туђе објекте (рачун 027)

11. Попис аванса за некретнине, постројења и опрему (рачун 028)

12. Пример пописне листе некретнина, постројења и опреме

V. Попис биолошких средстава

1. Попис шума (рачун 030)

2. Попис вишегодишњих засада (рачун 031)

3. Попис основног стада (рачун 032)

VI. Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

1. Попис финансијских пласмана и потраживања

2. Попис обавеза

VII. Попис залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

VIII. Попис недовршене производње и готових производа

1. Попис недовршене производње (група рачуна 95)

2. Попис готових производа (група рачуна 96 и рачун 912)

IХ. Попис робе и сталних средстава намењених продаји

1. Попис робе

2. Попис сталних средстава намењених продаји

X. Попис готовинских еквивалената и готовине

1. Попис готовине

2. Попис новчаних средстава на текућем (пословном) рачуну

3. Попис динарских новчаних средстава

4. Попис девиза и ефективног страног новца

5. Попис готовинских еквивалената

XI. Дугорочна и краткорочна резервисања

XII. Попис временских разграничења

XIII. Попис ванбилансне активе и ванбилансне пасиве

XIV. Извештај о извршеном попису

Одлука о усвајању извештаја о попису

Контролна листа за попис имовине, залиха робе и потраживања у складу са Законом о инспекцијском надзору

Специфичности пописа код предузетника који књиге воде по систему простог књиговодства и код паушалаца

1. Попис код предузетника који пословне књиге воде по систему простог књиговодства

2. Попис код паушално опорезованих предузетника

Књижење резултата пописа код правних лица и предузетника

1. Постројења и опрема

2. Материјал који се исказује у финансијском књиговодству

3. Материјал који се исказује у књиговодству трошкова и учинака

4. Недовршена производња и готови производи у складишту

5. Производи у продавници произвођача

6. Роба у складишту у промету на велико која се исказује само у финансијском књиговодству

7. Роба у складишту (у промету на велико) која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

8. Роба у продавници која се исказује само у финансијском књиговодству

9. Роба у продавници која се исказује у књиговодству трошкова и учинака

10. Књижење мањкова и вишкова код комисионара

Обрачун ПДВ на расход добара са посебним освртом на Нормативе расхода (кало, растур, квар и лом) на које се не плаћа ПДВ

1. Нормативи за утврђивање расхода који су прописани Уредбом

2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

3. Утврђивање расхода на који се не плаћа ПДВ

4. Обавеза вршења пописа добара у току пореског периода

5. Расход добара услед више силе

6. Расход добара због истека рока трајања производа

7. Расход и унос података у ПППДВ, односно ПОПДВ

8. Примери када није реч о расходу из члана 4. став 4. тач. 3) Закона о ПДВ

Обрачун ПДВ и акцизе на разлике утврђене по попису

1. Обрачун ПДВ на мањак добара

1.1. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

1.2. Мањак добара која су набављена од 1. јануара 2005. године

1.3. Мањак добара који може да се правда вишом силом

1.4. ПДВ код замене сродних добара

1.5. Обрачун ПДВ на мањак добара

1.6. Унос података у ПП ПДВ по основу мањка

1.7. Порески третман вишка добара

2. Обрачун акцизе на мањак и расход производа

2.1. Попис акцизних производа и достављање пописних листи Пореској управи до 31.01.2018. године

2.2. Мањак акцизних производа који је настао услед више силе

2.3. Расход акцизних производа на који се не плаћа акциза

2.4. Обрачун акцизе на мањак и расход акцизних производа

Примена рачуноводствених и пореских прописа приликом расходовања опреме и продаје отпадног материјала од расходоване опреме

1. Расходовање опреме која је у целини отписана

2. Расходовање опреме која није у целини отписана

3. Расходавање путничког возила

 

ПДВ И АКЦИЗА

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуге рекламирања сопствених производа и услуга кроз сопствене јавне сервисе – музичку продукцију и издаваштво (уношење основице у Образац ПОПДВ)

2. Попуњавање Обрасца ПОПДВ у случају вршења услуге активног оплемењивања страном правном лицу

3. Камате по текућим рачунима за средства по виђењу не исказују се у Обрасцу ПОПДВ

4. Износи које обвезник ПДВ наплаћује у име и за рачун другог лица не исказују се у Обрасцу ПОПДВ

5. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ по основу улазних рачуна за трошкове репрезентације

6. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ о наплаћеном депозиту за закуп пословног простора

7. Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ по основу промета услуге пројектовања непокретности која се гради у иностранству

8. Прометом без накнаде који се исказује у Обрасцу ПОПДВ сматра се искључиво промет добара и услуга за који не постоји никакво потраживање од лица којем је извршен тај промет

9. Унос података у Образац ПОПДВ по основу услуга превоза добара

10. Замена водомера (грађевинске услуге – примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

11. Инжењерске услуге страном лицу и могућност сторнирања погрешно издатог рачуна са ПДВ (примена одредаба члана 12. и члана 44. Закона о ПДВ)

12. Право одбитка ПДВ на новогодишње пакетиће деци, као и на закуп играонице са представом

13. Уградња звучника и каблова за звучнике у пословни простор (грађевинске услуге – примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

14. Датум издавања фактура и право одбитка претходног пореза (услуге рекламирања)

15. Књижно одобрење и авансни рачун

16. Обавеза исправке одбитка претходног пореза за опрему набављену 2015. године (вредност већа и мања од 500.000 динара без ПДВ)

17. Услуге одржавања и чишћења великог климатизационог система у тржном центру (грађевинске услуге – примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

18. Услуге реконструкције трибина и погрешно издат рачун са ПДВ (грађевинске услуге – примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

19. Примена пореске стопе за промет стана – апартмана

20. Порески третман префактурисања плаћених трошкова преноћишта путника, у случају отказа лета или закашњења у полетању авиона

21. Опорезивање промета половних виљушкара из увоза не може се вршити по одредбама члана 36. Закона о ПДВ

22. Опорезивање израде и монтаже коша за потребе спорта – играња кошарке

23. Обрачун ПДВ код префактурисања путарине

24. Право на претходни порез за набавку стана и гараже

25. Ако је по решењу царинског органа износ ПДВ за увезена добра накнадно повећан, у пореском периоду када је плаћена разлика, у Обрасцу ПП ПДВ у пољу 106 исказује се разлика ПДВ која је плаћена

26. Прималац услуге превоза интерно не обрачунава ПДВ под условом да је накнада за услугу превоза ушла у основицу приликом увоза добара

27. Сервисирање и одржавање fan-coil уређаја

28. Место промета услуге закупа везова за чамце у луци у иностранству

29. Примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ у случају постављања привремене ограде и саобраћајне сигнализације на градилишту

30. Исказивање податка о месту издавања рачуна у ПДВ рачуну

31. Исказивање податка о врсти и обиму услуга у ПДВ рачуну у случају континуираног пружања услуга

Нови износи минималних акциза за дуванске прерађевине и обавеза пописа залиха цигарета

1. Нови износи минималних акциза

2. Обавеза пописа залиха цигарета због промене минималне акцизе на цигарете и плаћање разлике акцизе на цигарете

3. Обрачунавање и плаћање разлике акцизе на цигарете

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Годишњи попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава

1. Прописи који уређују вршење пописа имовине и обавеза

2. Садржај Правилника о попису

3. Предмет пописа

4. Попис нефинансијске имовине у сталним средствима (категорија 010 000)

5. Попис нефинансијске имовине у залихама (категорије 020 000)

6. Попис финансијске имовине (класа 100000)

7. Усаглашавање између дужника и повериоца је услов за попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза

8. Књижење резултата пописа

Закон о националној академији за јавну управу

Измена и допуна Закона о државним службеницима

1. Разлози за доношење закона

2. Измене и допуне Закона

3. Прелазне и завршне одредбе

Повраћај неутрошених буџетских средстава Републике Србије у 2017. години

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о буџету за 2018. годину

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Обавештење о почетку исплате личне зараде, односно о престанку исплате личне зараде предузетника за 2018. годину

2. Од 1. јануара 2018. године, пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – ППИ-3 и пореза на пренос апсолутних права – ППИ-4 подносе се у електронском облику

3. Предложен је нови Закон о финансијској подршци породици са децом

4. Предузетници могу да се пријаве или одјаве из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2017. годину почев од 1.12.2017. године

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу децембру 2017. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!