ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

9. новембар 2017.

БРОЈ 21
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 21 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 8. новембра 2017. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

     Видео у вези са овим бројем

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, Број 21 могу преузимати од петка, 10. октобра 2017. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 21 СУ:

 

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

I. Питања и одговори у вези са исказивањем података у Обрасцу ПОПДВ

1. Могућност аналитичког прописивања рачуна на којима се исказују основица и обрачунати ПДВ ради повезивања података у књиговодству са ПОПДВ

2. Могућност вођења ванкњиговодствене евиденције ПДВ и преношење података из те евиденције у ПОПДВ

3. Критеријуми за правилно разграничење у којем делу ПОПДВ се уносе подаци по основу набавке добара и услуга (8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е)

4. Унос података у ПОПДВ када је авансни рачун издат у истом пореском периоду када и коначни рачун

5. Унос података у ПОПДВ по основу повраћаја аванса за опорезиви промет добара и услуга

6. Унос података у ПОПДВ по основу примљених аванса за опорезиви промет за који је порески дужник прималац добара и услуга

7. Плаћени аванс по основу будућег увоза не исказује се у ПОПДВ

8. Унос у ПОПДВ за извршен промет добара и услуга када је у претходном периоду обвезник ПДВ наплатио аванс у целини или делимично

9. Исказивање података у ПОПДВ о примљеном авансу за туристичке услуге

10. Унос података у ПОПДВ када обвезник ПДВ не жели да користи претходни ПДВ у периоду када је примио авансни рачун, већ у периоду када му је испостављен коначни рачун

11. Исказивање података у пољу 8е.2 ПОПДВ

12. Исказивање података у ПОПДВ по основу мањка добара

13. Расход по попису (уношење података у ПОПДВ)

14. Грешка приликом попуњавања ПОПДВ (могућност измене ПП ПДВ од 1. јануара 2018. године)

15. Исказивање података у ПОПДВ по основу сторнирања рачуна за опорезиви промет добара и услуга

16. Унос података у ПОПДВ по основу непотврђених књижних одобрења

17. Исказивање датих поклона мање вредности без накнаде у Обрасцу ПОПДВ

18. Узимање робе из сопствене продавнице за личне потребе власника предузетничке радње исказује се у пољу 3.7 ПОПДВ

19. Налози за исправку (НИ образац) који су прописани Законом о фискалним касама уносе се у поље 3.6 ПОПДВ

20. Унос података по основу пореских ослобођења из члана 24. Закона о ПДВ у Образац ПОПДВ

21. Исказивање промета добара и услуга страног лица које није обвезник ПДВ, обвезнику ПДВ – примаоцу који је порески дужник у складу са чланом 10. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ

22. Исказивање податка у ПОПДВ о укупној основици при увозу добара

23. Унос података по основу увоза узорака без накнаде у Образац ПОПДВ

24. Реекспорт на АПКМ

25. Када нису испуњени услови за пореско ослобођење за промет добара на територију АПКМ, ПДВ се обрачунава и примењује се прерачуната стопа

26. Враћање извезене непродате робе која не одговара обавезама које проистичу из уговора исказује се у пољу 6.1 ПОПДВ

27. Унос података у ПОПДВ за робу која је приликом увоза стављена у царинско складиште, а у наредном пореском периоду се део робе ставља у слободан промет у Србији, а део се извози

28. Унос података у ПОПДВ по основу накнадно одобрених рабата од инодобављача

29. Услуга обраде делова за инокупца (уношење података у ПОПДВ)

30. Када се промет земљишта врши као споредан промет уз промет грађевинског објекта не исказују се посебно подаци о промету земљишта у ПОПДВ

31. Промет земљишта који је споредни промет уз главни промет објекта не исказује се у пољу 2.2 ПОПДВ, већ заједно са прометом објекта у пољу 2.3 ПОПДВ

32. Подаци о накнадама за закупнину по основу уговора о закупу са физичким лицем и камати на основу уговора о кредиту уносе се у ПОПДВ, независно од тога да ли су и плаћени у пореском периоду

33. Унос података у ПОПДВ по основу услуга превоза добара од домаћих обвезника ПДВ

34. Унос података у ПОПДВ по основу камата на кредите од банака и на финансијски лизинг

35. Исказивање података у ПОПДВ о промету половног возила за који није испуњен услов за опорезивање разлике из члана 36. Закона о ПДВ

36. Ветеринарске услуге (уношење података у ПОПДВ)

37. Промет тортиља (уношење података у ПОПДВ)

38. Исказивање промета секундарних сировина у Обрасцу ПОПДВ

39. Исказивање курсних разлика насталих при замени валута у мењачком пословању у Обрасцу ПОПДВ

40. Боравишна такса не уноси се у Образац ПОПДВ

41. Примљени и плаћени рачуни који се не односе на пореског обвезника и не књиже се на терет имовине ни на терет расхода не евидентирају се у ПДВ евиденцијама и не исказују се у ПОПДВ


 

II. Остала питања из области ПДВ

42. Услуга у вези са изградњом, односно заменом јарбола за заставе који је причвршћен у бетонско постоље сматра се услугом из области грађевинарства

43. Продаја карата за фудбалску утакмицу у иностранству

44. Топлотна и звучна изолација објекта која се врши тапацирањем спољних и унутрашњих врата сматра се грађевинском услугом

45. Рефундација ПДВ, плаћеног по рачуну за извршену услугу у иностранству

46. Обрачун ПДВ на накнаду за укључење на систем даљинског грејања

47. Примена прописа о ПДВ у случају обављања делатности узимања у закуп паркинг простора за путничка возила ради издавања у закуп

48. Место извршења услуге лепљења тапета у објекту који се налази у Србији, чији је власник страно правно лице

49. Примена прописа о ПДВ на промет добара и услуга у вези са пословима измештања улице, изградње нових улица, тротоара и шеталишта и озелењавања новоизграђених јавних површина у насељеном месту

50. Место промета телекомуникационих услуга

51. Промет добара на територију АПКМ која неће бити наплаћена

52. Промет пекарских производа опорезује се по стопи од 20% када се продају у угоститељком објекту за самопослуживање

53. Код утврђивања претежног извоза добара у иностранство у вредност извоза не урачунава се вредност добара отпремљених на територију АПКМ

54. Обвезник ПДВ може користити пореско ослобођење код ПДВ за испоруку добара физичком лицу на територију АПКМ ако испуњава прописане услове

55. Порез на додату вредност се не плаћа на авансну уплату од лица које има седиште на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, ако су за то испуњени прописани услови

56. Испорука добара на територију АПКМ у поступку реекспорта подлеже плаћању депозита у висини обрачунате царине, других царинских дажбина, акцизе и пореза, или пак полагању банкарске гаранције у истом износу

 

НОВИ ПРОПИСИ

Предлог новог Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма – промене и новине које ће донети за рачуновође

1. Укидање лиценци за овлашћено лице/заменика овлашћеног лица

2. Домаћи функционер

3. Обвезници који делатност обављају само повремено или у ограниченом обиму

4. Ограничење готовинског пословања смањено је са 15.000 на 10.000 EUR

5. Траст

6. Јавни бележници – нови обвезници Закона

7. Процена ризика

8. Заштита интегритета овлашћеног лица и запослених

9. Објављивање изречене казне или мере против обвезника закона на веб сајту Управе или другог надзорног органа

10. Споразум о сарадњи Управе са другим државним органима

11. Царинска контрола поштанских пошиљки

12. Изузеци од забране дојављивања

13. Мишљење које даје Управа у вези са применом ЗПНФТ

 

ПДВ

Поправка и замена добара у гарантном року без накнаде и са накнадом која се наплаћује од другог лица, а не до имаоца гаранције

1. Замена и поправка добара у гарантном року када давалац гаранције не наплаћује накнаду

2. Поправка добара (покретних ствари) у гарантном року када овлашћени дистрибутер наплаћује накнаду од произвођача добара

2.1. Право на одбитак претходног пореза за резервне делове које набавља овлашћени дистрибутер

3. Замена опреме у гарантном року када овлашћени дистрибутер наплаћује накнаду од произвођача опреме

4. Поправка опреме која је саставни део непокретности када овлашћени дистрибутер наплаћује накнаду од произвођача опреме

5. Услуга поправке добара у гарантном року коју овлашћени сервисер, који није дистрибутер, врши произвођачу из иностранства

Делатност слободних зона у систему ПДВ

1. Нормативна уређеност слободних зона

2. Учесници у обављању делатности у слободној зони

3. Пореска ослобођења при обављању делатности у слободној зони

3.1. Пореско ослобођење код ПДВ по основу уноса добара у слободну зону

3.2. Пореско ослобођење код ПДВ за превозне и друге услуге корисницима слободних зона које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону

3.3. Пореско ослобођење по основу промета добара и услуга у слободној зони

3.4. Пореско ослобођење за промет из области грађевинарства у слободној зони

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Признавање обезвређења залиха недовршене производње и готових производа у пореском билансу(коментар у вези са мишљењем Министарства финансија)

Потврде о резидентности друштава Google и Facebook издате у електронском формату
(у контексту новог мишљења Министарства финансија)

Избегавање међународног двоструког опорезивања ауторских накнада за софтвер и осталих плаћања која се односе на софтвер

Дефинисање израза „ауторске накнаде“

Посебна решења у вези са софтвером

Међународна пракса

Коментар OECD Модела уговора

Позиција Републике Србије

Питања и одговори у вези са пореским третманом ауторских накнада за софтвер

Накнада за лиценцу за имплементацију софтвера (увод)

Накнада за куповину софтвера

Накнада за лиценцу за софтвер

Накнада за имплементацију софтвера

Накнада за лиценцу за имплементацију софтвера (1)

Накнада за надоградњу софтвера

Накнада за одржавање софтвера

Накнада за дистрибуцију копија софтвера

Накнада за дистрибуцију софтвера

Остала софтверска плаћања

Порески третман накнада за софтвер и осталих софтверских плаћања

Напомена у вези са наведеним питањима и одговорима

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Подношење захтева за паушално опорезивање предузетника у 2018. години

1. Увод

2. Услови за паушално опорезивање

3. Подношење захтева за паушално опорезивање у 2018. години

4. Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

5. Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

6. Надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева

7. Надлежни порески орган решењем утврђује основицу за плаћање пореза на доходак грађана и осталих јавних прихода у паушалном износу

8. Надлежни порески орган решењем утврђује обавезу плаћања доприноса за социјално осигурање

9. Надлежни порески орган може у току године укинути право на паушално опорезивање

10. Када паушалац постане обвезник ПДВ, од тога дана губи статус паушалца и обавезан је да води пословне књиге

11. Паушалци губе тај статус у 2018. години ако им приход до краја 2017. године пређе 6.000.000 динара

12. Паушалци су ослобођени обавезе вођења двојног и простог књиговодства

13. Евидентирање паушално утврђених прихода преко фискалне касе

14. Располагање и плаћање средствима са текућег рачуна паушалаца

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Подношење пореске пријаве ППП-ПД у случају исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор

1. Увод

2. Подношење пореске пријаве ППП-ПД

2.1. Накнада штете се исплаћује заједно са зарадом, односно накнадом зараде за обрачунски период у којем запосленом престаје радни однос

2.2. Накнада штете се исплаћује након исплате зараде, односно накнаде зараде за обрачунски период у којем запосленом престаје радни однос

3. Обавеза подношења измењене пореске пријаве ППП-ПД у случају када је накнада штете након 17. октобра 2016. године грешком исплаћена као други приход, а не као зарада

 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Начин подношења и попуњавања пореске пријаве ППИ-1 када се у току године врши пријава објекта који је изграђен на земљишту за које је већ поднесена редовна годишња пријава

1. Обавеза подношења пореске пријаве у току године

2. Начин утврђивања измењене пореске обавезе у току пореске године и рокови за плаћање те обавезе (смањење, односно повећање пореске обавезе)

3. Начин утврђивања измењене пореске обавезе у току пореске године када се на већ пријављеном земљишту врши пријава новоизграђеног објекта

 

РАЧУНОВОДСТВО

Коришћење пословних платних картица

1. Уопште о платним картицама

2. Пословне картице

3. Како се користе пословне картице

4. Плаћање добара и услуга платном картицом

5. Подизање готовине пословном платном картицом

6. ПДВ евиденције и претходни ПДВ

7. Књижење набавке добара и услуга и подизања готовине помоћу платне картице у рачуноводству

8. Плаћање трошкова службеног пута пословном картицом

9. Поступак у случају да је пословна картица неовлашћено коришћена за непословне сврхе (плаћање приватних рачуна оснивача привредног друштва, предузетника, запослених и других лица)

9.1. Плаћање приватних трошкова оснивача привредног друштва пословном картицом

9.2. Плаћање приватних трошкова предузетника пословном картицом

9.3. Плаћање приватних трошкова запосленог пословном картицом

10. Плаћања картицом за која није обезбеђен рачун

Рачуноводствено обухватање бесповратно добијених средстава и кредита од Фонда за развој на основу програма подстицања развоја предузетништва

1. Основне напомене у вези са подстицајним средствима из Програма

2. Рачуноводствено обухватање бесповратно добијених средстава и кредита од Фонда за развој

3. Примери књижења бесповратно добијених средстава и кредита од Фонда за развој по Програму подстицања развоја предузетништва

3.1. Пример књижења код предузетника и правних лица који примењују Правилник за микро и друга правна лица или код правних лица која примењују МСФИ за МСП

3.2. Пример књижења код предузетника који води пословне књиге по систему простог књиговодства

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Почетак принудне ликвидације коју спроводи АПР од 20. октобра 2017. године

1. Разлози за покретање поступка принудне ликвидације

2. Други случајеви за покретање принудне ликвидацију који нису таксативно наведени у члану 546. Закона о привредним друштвима

3. Изузетак од примене одредаба о принудној ликвидацији

4. Покретање поступка принудне ликвидације од стране АПР по службеној дужности

5. Последице брисања друштва из регистра у случају принудне ликвидације

6. Недореченост важеће правне регулативе о принудној ликвидацији

7. Предложене измене у погледу принудне ликвидације у нацрту измена и допуна Закона о привредним друштвима

Положај јавног предузећа као контролног холдинг предузећа и његових зависних друштава

ЈП као холдинг мора бити мешовитог типа

Сличности и разлике између зависних друштава која обављају делатности од општег интереса и друштава која те делатности не обављају

Управљање ЈП као контролном ЈП и његовим зависним друштвима

Напомена о директору ЈП као контролном холдинг друштву

О сходној примени одредаба ЗОПД о повезивању друштава и на јавна холдинг предузећа и његова зависна друштва

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Усвојен је нови Закон о основама система образовања и васпитања

Усвојен је нови Закон о високом образовању

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Допуна Уредбе о паушалном опорезивању

2. Усвојен је нови Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

3. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за ПИО за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

4. Основице на које се обрачунава и плаћа допринос за здравствено осигурање за лица укључена у обавезно осигурање (тзв. добровољно осигурање)

5. На интернет сајту Привредног саветника допунили смо преглед образаца потврда о резидентности којима се потврђује резидентност других држава и Републике Србије на прописаним обрасцима других држава резидентности

6. Објављен је Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора

7. Парафиран је Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Сан Марином

8. Номинални износи права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак

9. Аутоматска овера здравствених картица

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Обједињена мишљења

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!