ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

9. октобар 2017.

БРОЈ 18
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 18 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 6. октобра 2017. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, Број 18 могу преузимати од понедељка, 9. октобра 2017. године.

 

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 18 СУ:

 

НОВИ ПРОПИСИ

Објављен је Правилник о евиденцији и прегледу обрачуна ПДВ

Предлог новог Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

1. Електронски документ

2. Електронска идентификација

3. Услуге од поверења у електронском пословању

4. Електронски потпис и електронски печат

5. Електронска достава докумената

6. Електронско чување докумената

Подстицање развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама

Увод

1. Циљеви Програма

2. Намена средстава и изузеци код којих се не могу користити средства

3. Правила за доделу бесповратних средстава по Програму

4. Финансијска средства која се додељују у складу са Програмом

5. Остала питања садржана у Програму


 

ПДВ И АКЦИЗЕ

Актуелности из прописа o ПДВ

1. Право одбитка претходног ПДВ у ситуацији када фактура извођача не садржи печат (оверу) надзорног органа (приликом промета грађевинских услуга из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

1.1. Обавеза овере надзорног органа печатом, настанак ПДВ обавезе и право на претходни порез

1.2. Интерни обрачун ПДВ инвеститора на примљену грађевинску ситуацију коју није оверио надзорни орган

2. Обавеза интерног обрачуна од стране обвезника ПДВ који прими услугу превоза робе до царинског складишта од стране ино и домаћих добављача(у ситуацији када вредност тих услуга није садржана у основици за обрачунавање ПДВ при увозу добараи у ситуацији када услуга није фактурисана, право одбитка претходног пореза у тим случајевима)

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Порески третман услуге уградње противградне мреже

2. Послови откопавања земљишта за потребе поправке водоводног система сматрају се пословима из области грађевинске делатности

3. Крајњи рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу првог стана

4. Исправка грешке у случају неосновано обрачунатог ПДВ интерним обрачуном

5. За потраживање новчаних средстава која не представљају накнаду за промет добара и услуга, обвезник ПДВ не издаје ПДВ рачун у складу са Законом о ПДВ

6. Порески третман новчане позајмице чији повраћај се врши испоруком робе

7. У уговору који закључују наручилац и извршилац послова из области грађевинарства, може а не мора да се прецизира законска одредба по којој ПДВ не обрачунава извршилац послова

8. Промет и уградња новог лифта, поправка делова окна у згради (радови који су потребни због уградње новог лифта) и завршно чишћење лифта и простора око њега (примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

9. Здравствене услуге пружене од стране инодобављача (примена одредби члана 12. Закона о ПДВ)

10. Донација робе хуманитарној организацији (обавеза издавања рачуна)

11. Одговарајућа стопа ПДВ за услуге накнадне поправке наочара и помагала за слепе и слабовиде

12. Изградња привременог пута до локација на којима се врше геолошка испитивања (примена одредби члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

13. Чињеница да извршни дужник није издао рачун у складу са одредбама члана 42. Закона о ПДВ не утиче на остваривање права на претходни порез од стране купца добара у извршном поступку

14. Префактурисање трошкова извршног поступка извршном дужнику

15. Исказивање података у Обрасцу ПП ПДВ по основу преноса и стицања теретног возила у статусној промени

16. Место промета услуге обраде података и уступања информација у вези са спортским догађајима

Обрачун акцизе за период јануар–септембар 2017. године

1. Достављање пореских пријава за обрачунату акцизу

1.1. Обвезници који састављају кумулативни тромесечни обрачун акцизе за период јануар–септембар 2017. године

2. Акциза на деривате нафте

3. Акцизе на биогорива и биотечности

4. Акциза на дуванске прерађевине

4.1. Минимална акциза на дуванске прерађевине

5 Акциза на течност за пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван

6. Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

7. Акциза на алкохолна пића

8. Обавеза обележавања цигарета и алкохолних пића контролним акцизним маркицама

9. Рокови плаћања акцизе

10. Преглед износа и стопа акциза у 2017. години

11. Састављање тромесечног кумулативног обрачуна акцизе

11.1. Унос података у пореску пријаву ПП ОАК која се доставља у електронском облику

12. Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период јул – септембар 2017. године

13. Ослобођења од плаћања акцизе

14. Умањење обрачунате акцизе

15. Рефакција акцизе

16. Повраћај акцизе

17. Вођење евиденције о стању и кретању преузетих контролних акцизних маркица

18. Враћање неискоришћених акцизних маркица и одређивање броја оштећених акцизних маркица

 

ПОРЕЗ НА ДОБИТ

Порез по решењу на капиталне добитке које остварују нерезидентна правна лица

1. Обрачун пореза у складу са Законом o порезу на добит

2. Избегавање међународног двоструког опорезивања капиталног добитка

2.1. Капитални добитак по основу промета непокретности

2.2. Капитални добитак по основу промета акција и удела

3. Начин плаћања пореза на капитални добитак

Порез по решењу на приходе нерезидентних правних лица по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике (од исплатилаца који нису дужни да обрачунавају порез по одбитку)

Могућност примене УИДО

Примери уноса података у пореску пријаву на Обрасцу ПП КДЗН

Пореска пријава за порез на добит по решењу за обрачун пореза на приходе нерезидентних правних лица (Образац ПП КДЗН)

1. Рок за подношење пореске пријаве

2. Документација која се подноси уз пореску пријаву

3. Обавеза именовања пореског пуномоћника и регистрације ПИБ нерезидентног обвезника

4. Унос података у пореску пријаву на Обрасцу ПП КДЗН

Питања и одговори у вези са порезом по одбитку

1. Порез по одбитку на исплату прихода нерезидентном правном лицу за инжењерску услугу која је у вези са услугом израде интернет сајта од стране резидентног правног лица другом нерезидентном правном лицу

2. Порез по одбитку на исплату прихода нерезидентном правном лицу за услугу одржавања софтвера другом нерезидентном правном лицу по основу налога резидентног правног лица – испоручиоца софтвера

3. Порез по одбитку на исплату прихода нерезидентном правном лицу за услугу имплементације софтвера резидентном и другом нерезидентном правном лицу по основу налога резидентног правног лица – власника софтвера

4. Порез по одбитку на исплату накнаде нерезидентном правном лицу за услугу прикупљања, припремања и подношења одговарајуће документације сертификацоионом телу у иностранству, као и на исплату таксе за регистрацију и издавање „сертификата о усаглашености“

5. Порез по одбитку на услугу страног пореског пуномоћника

 

РАЧУНОВОДСТВО

Огранак резидентног привредног друштва у иностранству из угла примене девизних, спољнотрговинских, рачуноводствених и пореских прописа

1. Оснивање огранка у иностранству

2. Капитални и текући послови

3. Отварање рачуна за пословање огранка у иностранству

4. Обављање платног промета са огранком у иностранству

5. Извештавање Народне банке Србије по пословима огранка у иностранству

6. Рачуноводствени аспекти пословања огранка домаћег привредног друштава у иностранству

6.1. Рачуноводствено извештавање о огранку у иностранству за који прописима стране државе није утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја, а огранак општим актом правног лица није дефинисан као сегмент пословања

6.2. Рачуноводствено извештавање о огранку у иностранству за који прописима стране државе није утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја, а огранак је општим актом правног лица дефинисан као сегмент пословања у складу са МСФИ 8

6.3. Рачуноводствено извештавање о огранку у иностранству ако је прописом стране државе утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја, а огранак општим актом правног лица није дефинисан као сегмент пословања у складу са МСФИ 8

6.4. Рачуноводствено извештавање о огранку у иностранству ако је прописом стране државе утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја, а огранак је општим актом правног лица дефинисан као сегмент пословања у складу са МСФИ 8

7. ПДВ на промет добара и услуга огранка са местом пословања у иностранству

8. Порез на добит огранка са местом пословања у иностранству

 

РАДНИ ОДНОСИ

Радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству

1. Послодавци на које се односи проширење дејства посебног колективног уговора

2. Послодавци на које се посебан колективан уговор не односи

3. Извођачи естрадно–музичког програма на које се односи посебан колективан уговор

4. Ангажовање извођача

5. Уговарање висине накнаде за извођаче естрадно–музичких програма

6. Обрачун пореза и доприноса на уговорену накнаду

7. Уговор о извођачком раду (делу)

8. Обавеза достављања пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма

Питања и одговори из области радних односа и социјалних доприноса

1. Начин обрачуна зараде запосленом коме је отказан уговор о раду због неоправданог изостанка са посла одређени број дана

2. Обавеза плаћања доприноса за ПИО за оснивача/члана привредног друштва који је истовремено био осигуран по основу обављања пољопривредне делатности (период од 1997. до 2002. године)

3. Предузетник не може запослити члана породице као „сувласника“ радње

4. Да ли се у поступку ликвидације морају измирити обавезе за порез и социјалне доприносе за оснивача/члана друштва?

5. Начин обрачуна накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор за запослену која је пре отказа уговора о раду била на боловању

6. Ко се може сматрати приправником?

7. „Редовни“ студент може бити оснивач/члан привредног друштва

8. Запослени имају право на исту зараду за рад исте вредности

9. Исказивање података у Обрасцу ППП-ПД у случају неоправданог изостанка запосленог са рада

10. Порески третман уплате премије добровољног здравственог осигурања за запослене и чланове њихових породица

11. Порески третман поклона ручног сата физичком лицу – пословном партнеру

12. Основицу за обрачун минулог рада чини остварена основна зарада за време проведено на раду

13. Евиденција присуства на раду

14. Обрачун зараде и накнаде боловања у случају када лекарска комисија одреди запосленом скраћено радно време у циљу бржег успостављања пуне радне способности

15. Повреда на раду

16. Утврђивање својства осигураника лица запосленог код више послодаваца

17. Заснивање радног односа са лицем коме је отказан уговор о раду као технолошком вишку

 

ТРГОВИНА

Обавезе трговаца у вези са прописима о трговини и заштити потрошача

Део први

Обавезе трговаца у вези са применом Закона о трговини

1. Обавезе трговаца у вези са испуњавањем услова за обављање трговине

2. Обавезе у вези са општим условима за обављање трговине

2.1. Обавезе трговца у вези са минималним техничким условима

2.2. Обавезе трговаца у вези са робом

2.2.1. Обавеза поседовања исправа о роби

2.2.2. Обавезе у погледу прописа о ценама

2.2.3. Обавезе у погледу вођења евиденције

2.2.4. Обавезе у вези са прометом пољопривредних производа и стоке

2.2.5. Обавезе у вези са продајом робе која има посебна својства

3. Обавезе трговаца приликом обављања трговине на мало

3.1. Декларација за робу

3.2. Истицање цена

3.3. Истицање пословног имена

3.4. Радно време у трговини на мало

3.5. Обавезе трговаца у вези са продајним подстицајима

3.5.1. Врсте продајних подстицаја

3.5.2. Садржај понуде продајних подстицаја

3.6. Обавезе трговаца при трговини личним нуђењем

Део други

Обавезе трговаца робом у вези са применом Закона о заштити потрошача

1. Обавезе трговаца које се односе на информисање и едукацију потрошача

1.1. Истицање цене робе или услуге

1.1.1. Истицање цена у малопродаји

1.1.2. Истицање цена услуга

1.1.3. Цене електричне енергије, гаса, централног грејања и воде

1.1.4. Истицање цена на бензинским станицама и паркиралиштима

1.1.5. Истицање цена у угоститељским објектима

1.2. Обавеза издавања рачуна

1.3. Обавеза обавештавања потрошача пре закључења уговора

1.4. Едукације и информисање потрошача које спроводе удружења и савези

2. Oбавезе трговаца и продаваца из уговора о продаји робе

2.1. Испорука робе и прелазак ризика

2.1.1. Испорука робе и пратеће документације

2.1.2 . Прелазак ризика са продавца на потрошача

2.2. Саобразност робе

2.2.1. Дефиниција саобразности робе уговору

2.2.2. Случајеви када продавац одговара за несаобразност

2.2.3. Случајеви када је искључена одговорност продавца за несаобразност

2.2.4. Обавезе трговаца приликом отклањања несаобразности

2.2.5. Рокови у којима постоји одговорност продавца за несаобразност

2.3. Гаранција и гарантни лист

2.4. Рекламација и начин решавања рекламације

2.4.1. Рекламација као основ за остваривање права потрошача

2.4.2. Место и начин изјављивања рекламације

2.4.3. Обавезе продаваца у вези са рекламацијама потрошача

2.4.4. Казне за непоштовање одредаба Закона о рекламацији потрошача

3.1. Одговорност за безбедност

3.2. Одговорност за производе са недостатком

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Ревалоризација отплатних рата за продате станове на дан 30. септембра 2017. године

2. Донет је нови Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе

3. Измене и допуне Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

4. Измене и допуне Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина

5. Донет је Правилник о подстицајима у пољопривреди

6. Измене и допуне Правилника о ослобођењима од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатско – конзуларним представништима и међународним организацијама

7. Донесен је Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћају по решењу (ППДГ-1Р – паушално опорезивање, ППДГ-2Р – годишњи порез на доходак грађана и ППДГ-3Р – порез на капиталне добитке)

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Инструкције за буџетске кориснике

1. Састављање тромесечног – периодичног финансијског извештаја о извршењу буџета за период јануар–септембар 2017. године

2. Коришћење печата у платном промету

3. Питања и одговори у вези са пословањем корисника буџетских средстава

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порези на употребу, држање и ношење добара

Рачуноводство

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу октобру 2017. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

На почетак стране!