ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2017. ГОДИНИ:

 

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

05. септембар 2017.

БРОЈ 16
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Број 16 "Привредног саветника" за 2017. годину изашао је 4. септембра 2017. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2017. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2017. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, Број 16 могу преузимати од среде, 6. септембра 2017. године.

 

 

ТЕМЕ БРОЈА 16 СУ:

 

АКТУЕЛНО

(Не)транспарентност података садржаних у пореској пријави – Обрасцу ПП ПДВ

1. Уводне напомене

2. Садржина и транспарентност података у пореској пријави – Обрасцу ПП ПДВ

2.1. Подаци о извршеном промету добара и услуга садржани у Обрасцу ПП ПДВ

2.2. Подаци о набавци добара и услуга и претходном ПДВ, који су садржани у Обрасцу ПП ПДВ

3. Прописивање прегледа обрачуна ПДВ ради повећања транспарентности података садржаних у пореској пријави ПП ПДВ

 


 

НОВИ ПРОПИСИ

Измене Уредбе о паушалном опорезивању

Уводне напомене

1. У чему се састоје измене и допуне Уредбе

1.1. Полазна основица за опорезивање делатности риболова смањена је за 25%

 

1.3. Прецизирано је утврђивање полазне основице за утврђивање паушалног прихода за предузетнике са седиштем на територији града Београда

1.4. Извршене су измене у погледу могућности ограничења повећања паушалног прихода као полазне основице за утврђивање паушалног прихода

1.5. Извршене су измене елемената за утврђивање висине паушалног прихода

 

2. Закључне напомене

3. Објашњење најчешћих питања и недоумица у вези са Уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

Измењени су услови за продају пољопривредног земљишта странцима

1. Уводне напомене

2. Садржина измена Закона о пољопривредном земљишту

Предложене су измене и допуне прописа из области акциза

1. Уводне напомене

2. Предлог измена и допуна Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

3. Предлог измена и допуна Уредбе о контролним акцизним маркицама

4. Предлог измена и допуна Уредбе о утврђивању просечне пондерисане малопродајне цене цигарета и осталих дуванских прерађевина

5. Предлог измена и допуна Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе

6. Предлог измена и допуна Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

7. Предлог измена и допуна Правилника о садржини и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића

 

ПДВ

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

1. Услуга набавке, транспорта, разастирања и равнања хумуса са затрављивањем на платоу испред магацина

2. Услуга уградње водоводних цеви за повезивање опреме која није саставни део објекта

 

4. Услуга уградње клима-уређаја на броду опорезује се са ПДВ по стопи од 20%

5. Рефундација трошкова електричне енергије за продати стан физичком лицу

6. Погрешно исказивање података у пољу 006 Обрасца ПП ПДВ не треба да утиче на повраћај ПДВ чији износ је исправно утврђен

7. Опорезивање улагања у закупљени простор

8. Опорезивање услуге демонтаже лифта, модернизације и поновне уградње у другом делу истог објекта

9. Услуге монтаже комора од панела и пратећег материјала на хладњачи и комора (тунела) за брзо смрзавање (примена одредаба члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

10. Примена члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ приликом купопродаје некретнине која је изграђена пре 1. јануара 2005. године

11. Грађевинске услуге израде и монтаже касетних тенди са механизмом за извлачење и панелних завеса (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

12. Промет секундарних сировина – комада лима (примена члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ)

13. Промет и уградња канализационе пумпе (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

14. Демонтажа и поновна монтажа електроинсталација слабе струје (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

15. Услуге чишћења и одгушења WC шоље и канализационе цеви у згради (примена члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ)

16. Префактурисање трошкова судског поступка

17. Приликом продаје дела објекта који је обвезник ПДВ купио као незавршен, порески дужник може да буде купац објекта уколико су испуњени услови за примену члана 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ

18. Не постоји пореско ослобођење за услугу превоза робе која је смештена у царинско складиште

19. Прималац услуге превоза интерно не обрачунава ПДВ уколико је роба стигла у царинско подручје 31.07, а оцарињена 2.08, под условом да је накнада за услугу превоза ушла у основицу приликом увоза добара

20. Унос података у Образац ПП ПДВ по основу увоза електричне енергије намењене даљој продаји

21. Обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза по рачуну од брокерко-дилерског друштва за услуге у вези са емисијом акција

22. Град, као инвеститор, је порески дужник за промет добара и услуга из члана 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ

23. Испорука и прикључење агрегата не сматра се радовима из области грађевинарства

24. Обвезник ПДВ који грешком обрачуна ПДВ на примљену авансну уплату дугује ПДВ док не сторнира и изда нови авансни рачун без обрачунатог ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Застарелост права на повраћај доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

1. Временска уређеност застаревања права на повраћај доприноса за ПИО према ЗПППА

2. Правна правила у вези са применом одредаба о застарелости

3. Примена наведених правила на конкретан пример подношења захтева за повраћај социјалних доприноса

Обрачун пореза и доприноса на накнаде трошкова превоза лицима ангажованим по уговору о привременим и повременим пословима

1. Накнада трошкова превоза се исплаћује незапосленом лицу по уговору о привременим и повременим пословима

1.1. Накнада трошкова превоза исплаћује се до неопорезивог износа

1.2. Накнада трошкова превоза исплаћује се преко неопорезивог износа

2. Накнада трошкова превоза исплаћује се старосном пензионеру по уговору о привременим и повременим пословима

2.1. Накнада трошкова превоза исплаћује се до неопорезивог износа

2.2. Накнада трошкова превоза исплаћује се преко неопорезивог износа

3. Примена најниже и највише основице социјалних доприноса у случају исплате накнаде трошкова превоза

 

РАДНИ ОДНОСИ

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 дана и преко 30 дана – обрачун и исплата

Пријава на здравствено осигурање и право на здравствену заштиту

Подношење образаца у случају наступања привремене спречености за рад

1. Боловање до 30 дана – на терет средстава послодавца

1.1. Право на накнаду зараде по основу боловања

1.2. Осигураници који не остварују право на накнаду зараде

1.3. Стицање права на накнаду зараде

1.4. Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде

1.5. Право на накнаду за боловање пензионисаним лицима која су поново засновала радни однос

1.6. Повезивање привремене спречености за рад

1.7. Утврђивање основа накнаде зараде

1.8. Примери утврђивања основа

1.9. Обрачун пореза и доприноса на накнаде зараде за време боловања на терет послодавца

2. Боловање ради одржавања трудноће

2.1. Трудничко боловање на терет послодавца

2.2. Трудничко боловање преко 30 дана

2.3. Друга права запослених који су на боловању

3. Боловање преко 30 дана – на терет обавезног здравственог осигурања

3.1. Основ за утврђивање накнаде зараде за време привремене спречености за рад на терет Фонда

3.2. Накнада за лица која нису испунила услове у погледу претходног стажа осигурања

3.3. Висина накнаде за време боловања

3.4. Минимални и максимални износ накнаде зараде за време боловања на терет Фонда

3.5. Усклађивање основа за обрачун накнаде

3.6. Наредна месечна усклађивања

3.7. Примери обрачуна првог и наредних усклађивања из праксе

3.8. Поступак остваривања права на накнаду зараде из средстава Фонда

3.9. Остали случајеви исплате накнаде зараде из средстава Фонда

4. Накнада зараде за време боловања инвалида II и III категорије инвалидности

5. Право на накнаду зараде лица које се налази на боловању у случајевима престанка рада послодавца

6. Начин утврђивања основице за запослене који у току трајања боловања раскину радни однос са једним послодавцем и закључе уговор о раду са другим послодавцем

7. Право на накнаду зараде за време боловања оснивача који нису засновали радни однос са својим предузећем

8. Право на накнаду зараде за време боловања предузетника

9. Право на боловање и на здравствену заштиту лица која обављају привремене и повремене послове

 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Ликвидација привредног друштва

1. Појам и покретање ликвидације

2. Одлука о ликвидацији

3. Регистрација и објављивање одлуке о ликвидацији

4. Поступци у току и покретање стечаја

5. Ограничења исплата члановима друштва у ликвидацији

6. Ликвидациони управник

6.1. Накнада ликвидационом управнику

6.2. Одговорност ликвидационог управника за штету

7. Обавештавање поверилаца

8. Пријављивање потраживања

9. Почетни ликвидациони биланс и почетни ликвидациони извештај

10. Годишњи ликвидациони извештаји

11. Обустава ликвидације

12. Покретање поступка стечаја због презадужености

13. Окончање ликвидације

14. Расподела ликвидационог остатка

15. Одговорност чланова друштва по окончању ликвидације

16. Принудна ликвидација

17. Немогућност промене правне форме и статусне промене друштва које је започело ликвидацију

18. Судска одлука о ликвидацији друштва

19. Испуњење пореске обавезе у случају ликвидације

20. Акти у поступку ликвидације

21. Накнада за регистрацију

22. Гашење рачуна код банке

23. Престанак радног односа запослених

24. Дефискализација фискалне касе због престанка обављања делатности

 

РАЧУНОВОДСТВО

Рачуноводствени и порески аспект ликвидације привредног друштва

1. Финансијско извештавање у случају ликвидације

1.1. Финансијско извештавање на дан отварања поступка ликвидације

1.2. Састављање образаца финансијских извештаја на крају календарске године за правна лица која су у току године састављала ванредне финансијске извештаје у поступку ликвидације

1.3. Састављање образаца финансијских извештаја приликом окончања поступка ликвидације

2. Утврђивање пореза на добит, састављање и достављање пореског биланса

2.1. Примена различитих правила за утврђивање пореза на добит у зависности од тога када је покренут поступак ликвидације

2.2. Утврђивање пореза на добит код друштава у ликвидацији

3. Порески третман ликвидационог остатка из аспекта Закона о порезу на добит и Закона о порезу на доходак грађана

4. Порески третман ликвидационог остатка из аспекта Закона о порезима на имовину

5. Обрачун ПДВ у току поступка ликвидације

6. Поступање обвезника ПДВ приликом окончања поступка ликвидације

6.1. Подношење захтева за брисање из евиденције ПДВ

6.2. Подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ПДВ

6.3. Подношење пописне листе уз Захтев за брисање из евиденције ПДВ

6.4. Примери обрачуна дугованог износа пореза у складу са чланом 40. Закона о ПДВ приликом брисања из евиденције обвезника ПДВ

6.5 Обавеза плаћања ПДВ по пореској пријави коју обвезник подноси уз Захтев за брисање, односно повраћај ПДВ

6.6. Издавање потврде о брисању из евиденције обвезника ПДВ

Поклон-честитке (ваучери, поклон-бонови)

1. Предности и недостаци поклон-честитки и картица за продавца

2. Признавање прихода од продаје, рачуноводствене исправе и обрачун ПДВ

3. Евидентирање продаје преко фискалне касе

4. Организација продаје поклон-честитки

5. Рачуноводствено евидентирање поклон-честитки

6. Признавање прихода по основу нереализованих поклон-честитки

7. Поклон-честитке које се испоручују купцима без наплате унапред

8. Ваучери и поклон-честитке који се штампају на каталозима и у часописима

9. Порески и рачуноводствени третман поклон честитки из угла правног лица купца поклон-честитки

 

СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

Извештавање о пословима са хартијама од вредности

1. Прописи

2. Обвезници извештавања о пословима са хартијама од вредности

3. Начин достављања извештаја

4. Рокови достављања извештаја

5. Казне за непоштовање прописа о извештавању

6. Извештаји о пословима са хартијама од вредности

6.1. Извештај о издавању дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству(Образац ХоВ-И1)

6.2. Извештај о издавању власничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству (Образац ХоВ-И2)

6.3. Извештај о замени, испису и доспећу хартија од вредности, као и о исплати камате/купона и дивиденде по основу хартија од вредности(Образац ХоВ-И3)

6.4. Извештај о улагању резидента у хартије од вредности које су издали резиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству (Образац ХоВ-ДА1) (однос резидент ималац – резидент издавалац у иностранству)

6.5. Извештај о улагању резидента у хартије од вредности које су издали нерезиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству (Образац ХоВ-ДА2) (однос резидент – нерезидент у иностранству)

6.6. Извештај o резидентима и нерезидентима – имаоцима хартија од вредности које се воде на кастоди, односно збирним рачунима резидентних инвестиционих друштва, односно банака, чланова ЦРХоВ, који те рачуне воде у своје име а за рачун својих клијената, ималаца хартија од вредности  (Рачун 925/935) (Образац ХоВ-ДАП) (однос резидент – резидент/нерезидент у земљи)

6.7. Извештај о нерезидентима – имаоцима хартија од вредности чији су издаваоци резиденти, а које ти нерезиденти држе на рачунима хартија од вредности резидентних инвестиционих друштава, односно банака, чланова ЦРХоВ (Образац ХоВ-ДП) (однос нерезидент – резидент у земљи)

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питања и одговори у вези са применом прописа о порезима и доприносима

1. Порески третман исплате накнаде штете због незаконитог престанка радног односа у складу са судском пресудом (члан 191. став 5. Закона о раду)

2. Начин обрачуна и уплате социјалних доприноса на најнижу месечну основицу по уговору о стручној пракси студента

3. Трошкови рекреације запослених имају третман зараде и када су предвиђени општим актом послодавца

4. Порески третман плаћене казне за одговорно лице у правном лицу

5. Попуњавање пореске пријаве ППП-ПД у случају када запослени у своје име и за свој рачун уплаћује допринос за добровољно пензијско осигурање који му се обуставља од зараде

6. Право на пореску олакшицу за премију добровољног здравственог осигурања не може се остварити по основу уговора закљученог са страним осигуравајућим друштвом

7. Исказивање података у пореској пријави ППП-ПД за накнаде трошкова превоза лицима ангажованим по уговору о делу које се исплаћују одвојено од уговорене накнаде за рад

8. Право на накнаду трошкова службеног путовања оснивачима који нису запослени у свом привредном друштву

9. Порески третман закупа паркинг места за власника и запослене у правном лицу

10. Радна одећа за запослене не представља примање које чини зараду под одређеним условима

11. Исплата отпремнине запосленом који је проглашен технолошким вишком

12. Достављање обрачуна зараде запосленом мора бити потписано од стране лица овлашћеног за заступање

Питања и одговори у вези са применом прописа о радним односима

1. Право запосленог на дневницу када су на службеном путу обезбеђени смештај и исхрана

2. У основ за накнаду зараде по основу прекида рада без кривице запосленог улази и зарада по радном учинку

3. Право на увећану зараду по основу сменског и ноћног рада

4. У случају прерасподеле радног времена часови рада дужи од просечног радног времена обрачунавају се и исплаћују као часови прековременог рада

5. Родитељи су чланови шире породице, па због тога запослени нема право на боловање због неге оболелог родитеља

6. Прво усклађивање основа накнаде зараде за време дужег боловања

7. Повезивање привремене спречености за рад

8. Право на накнаду зараде за време боловања не остварују лица која обављају привремене и повремене послове

9. Повредом на раду сматра се повреда настала приликом доласка и одласка са посла

10. Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако запослени злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад

11. Повредом на раду сматра се ујед инсекта настао у вези са радом

12. Фонд престаје са исплатом накнаде зараде из својих средстава у случају да запослени у току трајања боловања преко 30 дана раскине радни однос код једног послодавца и закључи уговор о раду код другог послодавца

 

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката

1. Увод

2. Примена уредбе

3. Средњорочни приоритети јавних инвестиција

4. Базе капиталних пројеката и подела капиталних пројеката

5. Укључивање капиталних пројеката у буџет и фазе пројектног циклуса

6. Казнене, прелазне и завршне одредбе

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кратке информације

1. Крајњи рок за доношење одлуке о избору друштва за ревизију је 30. септембар 2017. год.

2. Усвојен је Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

3. Од 1. октобра се аутоматски прати транспорт робе у спољнотрговинском промету

 

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Мишљења надлежних органа у вези са применом прописа

ПДВ

Порез на добит правних лица

Порез на доходак грађана

Порези на имовину

Порез на употребу, држање и ношење добара

Рачуноводство

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу септембру 2017. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Актуелни подаци

 

КУРСЕВИ

Курс Привредног саветника о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње 21. септембра 2017. године

 

На почетак стране!