ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
У 2012. ГОДИНИ:

 

 

Архива издања 2018.

Архива издања 2017.

Архива издања 2016.

Архива издања 2015.

Архива издања 2014.

Архива издања 2013.

Архива издања 2012.

Архива издања 2011.

Архива издања 2010.

Архива издања 2009.

 

10. мај 2012.

ДВОБРОЈ 10 и 11
"ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА"

Двоброј 10 и 11 "Привредног саветника" за 2012. годину изашао је 7. маја 2012. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2012. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2012. годину).

Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 10 и 11 могу преузимати од четвртка, 10. маја 2012. године.

 

 

ТЕМЕ ДВОБРОЈА 10 и 11 СУ:

 

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Донета је одлука о разврставању хартија од вредности које су биле на ванберзанском тржишту на нове тржишне сегменте (open market и мултилатерална трговачка платформа) – актуелно за обавезу достављања и објављивања полугодишњих финансијских извештаја

1. Хартије од вредности (акције) издаваоца које су укључене на део регулисаног тржишта које није листинг (OPEN MARKET)

2. Хартије од вредности издаваоца које су укључене на МТП – Мултилатерална трговачка платформа

Ново повезивање стажа за ПИО за поједина правна лица за период од 2004. до 2011. године

Повезивање стажа на терет буџета Републике – тачка 1. Закључка Владе

Поступак правног лица

Потребна документација за повезивање стажа

Поступак надлежних органа и организација


ЗАРАДЕ У ЗЕМЉИ

Зараде запослених у земљи

I. Радни однос

1. Лица која могу да заснују радни однос

2. Лица која не могу да заснују радни однос

II. Утврђивање бруто зараде запослених (структура зараде)

1. Шта чини зараду према Закону о раду

1.1. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

1.2. Зарада по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.)

1.3. Друга примања запослених која чине зараду

III. Пример обрачуна (утврђивања) зараде запосленог

IV. Прерачун са нето на бруто зараду

Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених

1. Стопе пореза и доприноса на зараде запослених

2. Основице за обрачун пореза и доприноса

3. Обавеза уплате доприноса без исплате зараде

4. Кумулативни обрачун доприноса на зараде и накнаде зарада

5. Обавеза вођења евиденције зараде и накнаде зараде

6. Обавеза достављања запосленима обрачуна зараде и накнаде зараде

7. Уплата и усмеравање пореза и доприноса

8. Пореске пријаве (по одбитку) на зараде и њихово достављање

9. Примери обрачуна пореза и доприноса на зараде запослених у земљи, попуњених пореских пријава и књижења

Минимална зарада

1. Основна бруто минимална зарада

2. Начин прерачуна нето минималне зараде на бруто

Рад са непуним радним временом и умањење пореске основице за запосленог са непуним радним временом

1. Обрачун пореза и доприноса на зараде запослених који раде са непуним радним временом

2. Образац И и Образац Обавештење о запосленима који раде са непуним радним временом

Обрачун накнаде зараде за време празника и увећане зараде за рад у дане празника

1. Право на накнаду зараде за дане државних и верских празника

2. Основ за накнаду зараде за дане празника

3. Право на увећану зараду за рад на дане празника

Пореска ослобођења и олакшице приликом запошљавања нових лица и лица са инвалидитетом и губитак ових права

1. Законска регулатива

2. Пореске олакшице и ослобођења од плаћања социјалних доприноса за одређена лица

3. Прописани услови за коришћење олакшица

4. Губитак права на прописане олакшице

5. Обрасци за остваривање права на олакшице

6. Попуњавање образаца и контрола обрачуна олакшица по основу пореза и социјалних доприноса за новозапослена лица

7. Поступак послодавца када изгуби права на пореску олакшицу и олакшице по основу доприноса за социјално осигурање на терет послодавца

8. Табеларни приказ

Остваривање субвенција за запошљавање незапослених лица у приватном сектору

1. Прописани услови за остваривање права на субвенцију (дела) обрачунатог пореза на зараде и доприноса за пензијско инвалидско осигурање

2. Време коришћења субвенције и висина субвенције

3. Начин субвенционисања пореза и доприноса

4. Губитак права на субвенције

5. Пример обрачуна и књижења субвенционисане зараде

6. Обрасци који се достављају приликом исплате зарада

7. Однос олакшица које се остварују по Закону о порезу на доходак грађана и Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање и субвенција по основу Уредбе о подстицању запошљавања

8. Тумачења појединих одредби Уредбе од стране надлежног министарства

Обрачун и плаћање пореза и доприноса на зараде пензионера који поново заснују радни однос

1. Могућност да пензинер поново заснује радни однос

2. Који се порези и доприноси плаћају по основу зараде пензионисаног лица

3. Обрачун пореза и доприноса на зараде пензионисаних лица

4. Пример обрачуна зараде

Ослобођења и олакшице за обрачун пореза и доприноса за премије додатног добровољног пензијског осигурања, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

Обавеза запошљавања особа са инвалидитетом

1. Ко је обвезник запошљавања особа са инвалидитетом?

2. Утврђивање обавезног броја запослених особа са инвалидитетом

3. Ко се, у смислу закона, сматра запосленим лицем?

4. Ко се, у смислу закона, сматра особом са инвалидитетом?

5. Праћење извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом – Образац ИОСИ

6. Начин извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

7. Буџетски корисници

8. Чување документације о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

 

СПЕЦИФИЧНИ ОБЛИЦИ ЗАРАДА

Заснивање радног односа са страним држављанима

1. Одобрење за привремени боравак и одобрење за стално настањење

2. Одобрење за рад – радна дозвола

Зараде запослених упућених на рад у иностранство

1. Појам запосленог упућеног на рад у иностранство

2. Обавезе послодавца у вези са упућивањем запослених на рад у иностранство из аспекта Закона о заштити грађана на раду у иностранству

3. Однос националних прописа, Међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања и Међународних уговора о социјалним доприносима.

4. Обрачун пореза на зараде запослених упућених на рад у иностранство

5. Обрачун доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

6. Исплата нето зараде, пореза и доприноса на зараде запослених упућених на рад у иностранство

7. Обрасци који се подносе за порезе и доприносе

8. Илустративни примери обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника

Зараде које остварују упућени радници страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

1. Обрачун пореза на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

2. Обавеза обрачуна социјалних доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

3. Пример обрачуна пореза и доприноса на зараде упућених радника страног правног лица по основу обављања рада на територији Републике Србије

4. Упућивање запослених у сталну пословну јединицу нерезидентног правног лица (представништво, огранак) у Републици Србији

Зараде које остварују физичкa лица – резиденти од исплатиоца из друге државе

1. Зараде по основу запослења физичког лица – резидента са страним правним лицем, при чему се рад обавља у Србији (инострани исплатилац нема представништво или огранак регистрован на територији Србије)

2. Исплатилац – страно дипломатско и конзуларно представништво или међународна организација

Специфични облици зарада

1. Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца

2. Порези и доприноси на зараде кућног помоћног особља

Зараде инвалидних лица у предузећима за професионалну рехабилитацију

 

НАКНАДЕ ЗАРАДА

Накнаде зараде које се исплаћују на терет послодавца

1. Накнада зараде за време државних и верских празника

2. Накнада зараде за време годишњег одмора

3. Накнада зараде за време плаћеног одсуства

4. Накнада зараде за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

5. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

6. Утврђивање основа за накнаду (просечна зарада у претходна три месеца)

Право на накнаду зараде за време боловања до 30 и преко 30 дана, обрачун и исплата

1. Боловање до 30 дана – на терет средстава послодавца

2. Боловање ради одржавања трудноће

3. Боловање преко 30 дана – на терет средстава обавезног здравственог осигурања

4. Накнада зараде за време боловања инвалида II и III категорије инвалидности

5. Право на накнаду зараде лица које се налази на боловању у случајевима престанка рада послодавца

6. Право на накнаду зараде за време боловања оснивача који нису засновали радни однос са својим предузећем

7. Право на накнаду зараде за време боловања предузетника

8. Право на боловање и на здравствену заштиту лица која обављају привремене и повремене послове

Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, обрачун и исплата

1. Право на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета

2. Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, обрачун и исплата накнаде

3. Не врши се усклађивање обрачунате накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства

4. Висина накнаде за време породиљског одсуства у зависности од дужине радног стажа

5. Обрачун, исплата и рефундација накнаде зараде за време породиљског одсуства

6. Породиља и коришћење годишњег одмора

7. Породиља и отказ уговора о раду

8. Обрачун пореза и доприноса на накнаду зараде

9. Обрачун и исплата накнаде код послодавца над којим је покренут стечајни поступак и послодавца који у дужем временском периоду (више од три месеца) не исплаћује зараде

10. Обрачун и исплата накнаде породиљама у основним и средњим школама

11. Накнада зараде породиљи запосленој у здравственој установи

12. Остваривање права на накнаду изгубљеног прихода за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за лица која самостално обављају делатност – предузетнике

13. Поступак по Закључку Владе Републике Србије у вези са преузетим обавезама за породиље – предузетнице под 30. јуном 2011. године

14. Повраћај плаћених обавеза предузетника по основу социјалних доприноса измирених у периоду 01.01.2010. до 07.01.2012. године

15. Право на родитељски додатак

16. Додатни облици заштите запослених и незапослених породиља на територији града Београда

17. Пример решења о породиљском одсуству

18. Пример решења о одсуству са рада ради неге детета

19. Пример решења о одсуству са рада ради посебне неге детета

Остале накнаде зарада

1. Накнада за време удаљења запосленог са рада

2. Накнада за плаћено одсуство због прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог

3. Накнада за неплаћено одсуство

4. Накнаде инвалидима рада II и III категорије

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Накнаде трошкова и друга примања запослених

I. Накнаде трошкова запосленима

1. Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

2. Накнада трошкова за службено путовање у земљи

3. Накнада трошкова превоза на службеном путовању у земљи

4. Накнада трошкова за службено путовање у иностранство

5. Накнада трошкова службених путовања предузетницима

6. Накнада трошкова службених путовања оснивачима – власницима привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву

7. Накнада трошкова службеног пута директору који није власник привредног друштва, а није засновао радни однос са послодавцем

8. Накнада трошкова и други расходи физичким лицима која нису у радном односу код исплатиоца

8а) Накнада трошкова исплаћена лицима ангажованим по основу обављања привремених и повремених послова

9. Накнада трошкова службених путовања одређеним лицима на која се не плаћа порез на доходак грађана, односно где су признати стварни трошкови

10. Накнада трошкова смештаја и исхране за рад и боравак на терену

11. Право на одбитак претходног пореза при накнади трошкова запосленима

12. Казнене одредбе

II. Друга примања запослених која немају карактер зараде

1. Исплата отпремнине.

2. Исплата других примања запосленима у случају смрти члана уже породице и члановима уже породице у случају смрти запосленог или пензионисаног радника.

3. Исплата накнаде штете запосленом због повреде на раду или професионалног обољења.

4. Солидарна помоћ

5. Јубиларна награда

6. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића

7. Премије осигурања.

8. Зајам за набавку огрева, зимнице и уџбеника

9. Уплатни рачуни

 

ПЛАТЕ

Обрачун плате, додатка на плату, накнада плата, накнада трошкова и осталих примања запослених у јавним службама и државним органима

1. Обрачун и исплата плата (зараде) у јавним службама и државним органима

2. Уплатни рачуни и шифре плаћања за исплатиоце који се финансирају из буџета

3. Евиденција и обрачун плате

4. Накнада плате у јавним службама и државним органима

5. Накнада трошкова и друга примања запослених у јавним службама и државним органима

6. Исплата отпремнине запосленима и државном службенику или намештенику и у јавним службама

7. Солидарна помоћ

8. Поклони деци запослених у јавним службама, државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе за Нову годину и Божић

9. Јубиларна награда

 

ПДВ И АКЦИЗА

Накнадно одобрени попуст (каса-сконто, рабат и др.) купцу са којим је уговорена валутна клаузула

Подстицање производње, ремонта и продаје грађевинских машина, производње и продаје теретних возила и специјалних надградњи на камионским шасијама и спровођења субвенционисане куповине теретних возила произведених у Републици Србији заменом старо за ново у 2012. години

1. Корисници подстицаја

2. Висина подстицаја, односно утврђивање малопродајне цене код произвођача

3. Ограничење продајне цене у случају продаје преко овлашћених дистрибутера, односно

дилерске мреже

4. Начин подстицања производње и начин спровођења субвенционисане куповине у складу

са Уредбом

5. Обрачун ПДВ и право на претходни порез код промета производа који се продају по субвенционисаним ценама

Актуелности из прописа о ПДВ

1. Издавање авансног рачуна у случају наплате аванса од трећег лица по уговору о преносу потраживања

2. Примена прописа о ПДВ у случају када је обвезник примио аванс и издао авансни рачун после чега је брисан из евиденције за ПДВ

3. Пореске обавезе на накнаду коју инвеститори грађевинских објеката исплаћују тзв. заштићеним станарима

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ

 

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

Измена пореске пријаве пореза на добит предузећа

1. Подношење измењене пореске пријаве

2. Грешке у обрачуну пореза на добит

Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности – Обрасца ППДГ-1

1. Измена пореске пријаве пореза на приходе од самосталне делатности – Обрасца ППДГ-1

2. Грешке или пропусти који захтевају измену пореске пријаве

Накнаде које наплаћује СОКОЈ, О.Ф.П.С. и ПИ

1. Тарифа накнада које наплаћује Сокој за сваки облик коришћења музичких дела из свог репертоара

2. Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела

3. Тарифа накнада које наплаћује Сокој по основу емитовања музичких дела на радијским и ТВ програмима Радиодифузне установе Радио телевизије Србије

4. Тарифа накнада које наплаћује О.Ф.П.С.

5. Тарифа накнада које наплаћује ПИ

6. Јединствена Тарифа за остваривање права на посебну накнаду

7. Књижење утврђене накнаде

8. Занатске радње у 2012. години неће плаћати накнаду О.Ф.П.С и ПИ

ИНСТРУКЦИЈА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

1. Књижење набавке материјала и опреме из датих аванса

2. Књижење набавке опреме из средстава од примљених донација

3. Питања и одговори у вези са применом прописа о буџетском рачуноводству

 

КРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Донета је Одлука o привременом смањењу износа акциза на деривате нафте

2. Потписан je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Тунисом

3. Потписан je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Канадом

4. Потписан je Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Палестином

5. Усклађивање цензуса за дечији додатак, усклађивање родитељског додатка и накнаде

за рад хранитеља

 

МИШЉЕЊА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПДВ

Акциза

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порез на добит

Порески поступак и пореска администрација

Фискалне касе

Административне таксе

Избегавање двоструког опорезивања

Обједињена мишљења

 

РОКОВНИК

Роковник за подношење прописаних обрачуна и за плаћање обавеза у месецу мају 2012. године

 

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ

Напомене уз актуелне податке.

Актуелни подаци

 

ПРЕГЛЕДИ

Основице и стопе пореза и доприноса и рачуни за уплату јавних прихода на зараде и накнаде зарада запослених

Новозапослени који су остварили права на олакшице пореза и доприноса по Закону о порезу на доходак грађана

Новозапослени који су остварили права на олакшице пореза и доприноса по Уредби о подстицању запошљавања

 

На почетак стране!